Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására

Szervezõ neve: Önkéntes Központ Alapítvány
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00134-2008
Alapítási engedély szám: 82/254/2012
Alapító neve: Önkéntes Központ Alapítvány

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 11. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A program célja, hogy a résztvevő középiskolai pedagógusok iskolai közösségi szolgálat program tervezéséhez és megvalósításához szükséges ismereteket és készségeket szerezzenek meg. A 2011. évi CXC. számú a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján "2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása." Jelen képzési program a középiskolai pedagógusok erre a feladatra történő felkészülését célozza. Cél, hogy a pedagógusok a képzés elvégzésével képessé váljanak a közösségi szolgálatot végző tanulókat a programra felkészíteni, a közösségi szolgálat megvalósítása során támogatni, valamint a programot követően a szolgálatot értékelni és feldolgozni. Cél továbbá, hogy a pedagógusok a program szervezéséhez és az iskola és a fogadó helyszín közötti koordinációs feladatokhoz szükséges kompetenciákat elsajátítsák.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A "Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására" című képzési program célja, hogy a programban résztvevő pedagógusok a közösségi szolgálat tervezését, lebonyolítását és feldolgozását felkészülten tudják elvégezni.

Ez az új pedagógus továbbképzési program az Iskolai Közösségi Szolgálat programok megvalósításához fontos felkészítő, támogató program a pedagógusok számára. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről alapján "2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása." Ez egyben azt is jelenti, hogy a középiskolákra és az ott dolgozó pedagógusokra fontos és nehéz feladat hárul: a tanulók felkészítése, támogatása, koordinálása közösségi szolgálatuk végzése során. Ehhez kíván az Önkéntes Központ Alapítvány "Pedagógusok felkészítése iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására" című képzési programjával segítséget nyújtani.

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. A diákok tanulási folyamatának kíséretéhez, valamint a konkrét szolgálat szervezéséhez is a feladatra kiképzett pedagógusokra van szükség. A képzési program foglalkozik a közösségi szolgálattal mint pedagógiai módszerrel, projekt menedzsment készségek fejlesztésével, a lehetséges fogadó szervezetekkel történő kapcsolattartás módszerével, valamint a közösségi szolgálat program tervezésével, megvalósításával, a diákok koordinálásával és a program feldolgozásával egyaránt.
A pedagógusok a képzés elvégzésével képessé válnak iskolájukban a diákok számára közösségi szolgálati programok a tervezéstől az értékelésig történő lebonyolítására.

A képzés ennek megfelelően foglalkozik az iskolai közösségi szolgálat társadalmi hasznosságával, az ebben rejlő lehetőségekkel a közösség és az egyén számára, valamint számba veszi a közösségi szolgálat paramétereit és szereplőit. Ismerteti a közösségi szolgálat, mint pedagógiai módszer főbb elemeit és eszközeit, a felkészítéstől a feldolgozásig. A koordináló szerep ellátását a projektmenedzsment folyamatának és elemeinek közösségi szolgálat fókuszú áttekintése támogatja.
Az elmélet mellett a gyakorlatból vett jó gyakorlatok és példák segítik a felkészülést. A módszerek között saját élményű gyakorlatok, irányított beszélgetések, előadások, egyéni és csoportmunkák valamint terepmunka szerepel.
A záró ellenőrzés három gyakorlati, írásbeli feladat határidőre történő elkészítésével teljesíthető, melyek olyan projektterv illetve óratervek elkészítését foglalják magukba, amit a részvevők a továbbiakban a közösségi szolgálat megvalósítása közben munkájuk során hasznosítani tudnak.

1) Az Iskolai Közösségi Szolgálat projekttervének elkészítése
Értékelés szempontjai: a projektterv tartalmazza-e a következőket:
- a megvalósításhoz szükséges feladatok illetve az ezeket ellátó szereplők beazonosítása
- a projekt megvalósításához szükséges emberi és egyéb erőforrások meghatározása (munkaórák, költségvetés, stb.)
- időbeli ütemezés készítése
- projekt fázisainak jelölése, PCM elvének megjelenítése

2) Óravázlat készítése: tanulók felkészítése iskolai közösségi szolgálat végzésére
Értékelés szempontjai: az óravázlat tartalmazza-e a következőket:
- az iskolai közösségi szolgálat célja és menete
- az iskolai közösségi szolgálatban rejlő lehetőségek a fogadó szervezetek és a tanulók számára
- tanulók kötelességei és jogai az iskolai közösségi szolgálat végzése során
- módszerek, eszközök, időbeosztás

3) Óravázlat készítése: tanulók iskolai közösségi szolgálat során szerzett élményeinek feldolgozása,
Értékelés szempontjai: megfelelő módszerek választása a következőkhöz:
- egyéni tanulási pontok beazonosítása (önismeret, pályaválasztás, egyéb)
- az iskolai közösségi szolgálat program erősségei és fejlesztendő pontjainak meghatározása
- módszerek, eszközök, időbeosztás

A képzési tanúsítványt az alapító és képzés indító szervezet közösen adja át. A tanúsítvány abban az esetben kerülhet kiadásra, ha a résztvevő a kontakt órák min. 90 %-án jelen van és a záróellenőrzést képző írásbeli feladatokat teljesítette.


Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés elvégzését követően a résztvevő:

- ismeri
az iskolai közösségi szolgálat társadalomban betöltött szerepét és jelentőségét
az iskolai közösségi szolgálat hozadékait közösségi és egyéni szinten
az iskolai közösségi szolgálat jogszabályi hátterét
az iskolai közösségi szolgálat hazai és külföldi jó gyakorlatait
az iskolai közösségi szolgálat program szereplőit és azok feladatait
az iskolai közösségi szolgálat szervezésének folyamatát, ennek elemeit és erőforrás-vonzatait
az iskolai közösségi szolgálat tervezése, megvalósítása (toborzás, koordinálás, népszerűsítés) során figyelembe vehető jó gyakorlatokat
az iskolai közösségi szolgálat tanulókra gyakorlott kompetencia fejlesztő hatásait
az iskolai közösségi szolgálat projekt menedzsment alapjait
az iskolai közösségi szolgálat folytatásának, kiterjesztésének egyéb lehetőségeit (pl. önkéntesség)

- képes
iskolai közösségi szolgálat program projekttervének összeállítására
felkészítő illetve feldolgozó óra megtervezésére a tanulók számára
a tanulók iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó igényeinek feltárására
iskolai közösségi szolgálat program lebonyolítására (szervezés, megvalósítás)
iskolai közösségi szolgálati lehetőségek felkutatására, népszerűsítésére
az iskola és a fogadó szervezet közötti koordinációs feladatok ellátására
az iskolai közösségi szolgálat programhoz kapcsolódó szereplők feladatainak kialakítására
az iskola és a tanulók motivációs terének átgondolására és fejlesztésére
az iskolai közösségi szolgálat értékelésére és továbbfejlesztésére


A képzési programmal a következő attitűdbeli változásokat célozzuk a résztvevővel:

a résztvevő motiváltabbá váljon iskolai közösségi szolgálat programja tudatos, átgondoltan tervezett fejlesztésére
törekedjen a szervezet többi munkatársának bevonására az iskolai közösségi szolgálat program elindítása, illetve fejlesztése érdekében
az tanulók érdekeit figyelembe véve szervezze, és fejlessze az iskola közösségi szolgálat programját
nyitottabban és érzékenyebben forduljon a tanulók és a munkatársak szükségletei, valamint visszajelzései irányába
a tanulók igényeinek figyelembevételével alakítsa ki az önkéntes programokat


Emellett a résztvevők az alábbi záróellenőrzést képző írásbeli feladatokat kell, hogy elkészítsék a képzés utolsó napjára:

- írásbeli projekt feladat: projektterv elkészítése a megadott szempontoknak megfelelően
- 2 óravázlat kidolgozása (egy felkészítő és egy feldolgozó órára vonatkozóan)

A záróellenőrzést képző írásbeli feladatokat a résztvevők a képzés 3. (utolsó) napjára kell, hogy elkészítsék. A záróellenőrzés a képzést követően történik, olyan formában, hogy a képzők az írásbeli feladatokra írásban adnak visszajelzést a 2.8. pont alatt részletezett szempontok alapján. A megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzési program összesen 3 nap (3 x 8 tanóra) kontakt alkalomból és 6 óra otthon végzendő írásbeli feladat elkészítéséből áll. Az írásbeli feladatok képzik a záróellenőrzés alapját. A 3 írásbeli feladatot a 3. azaz utolsó kontakt napra szükséges a résztvevőknek elkészíteni és benyújtani.

A záróellenőrzést képző írásbeli feladatok és értékelési szempontjaik az alábbiak:

1) Az Iskolai Közösségi Szolgálat projekttervének elkészítése
Értékelés szempontjai: a projektterv tartalmazza-e a következőket:
- a megvalósításhoz szükséges feladatok illetve az ezeket ellátó szereplők beazonosítása
- a projekt megvalósításához szükséges emberi és egyéb erőforrások meghatározása (munkaórák, költségvetés, stb.)
- időbeli ütemezés készítése
- projekt fázisainak jelölése, PCM elvének megjelenítése

2) Óravázlat készítése: tanulók felkészítése iskolai közösségi szolgálat végzésére
Értékelés szempontjai: az óravázlat tartalmazza-e a következőket:
- az iskolai közösségi szolgálat célja és menete
- az iskolai közösségi szolgálatben rejlő lehetőségek a fogadó szervezetek és a tanulók számára
- tanulók kötelességei és jogai az iskolai közösségi szolgálat végzése során
- módszerek, eszközök, időbeosztás

3) Óravázlat készítése: tanulók iskolai közösségi szolgálat során szerzett élményeinek feldolgozása,
Értékelés szempontjai: megfelelő módszerek választása a következőkhöz:
- egyéni tanulási pontok beazonosítása (önismeret, pályaválasztás, egyéb)
- az iskolai közösségi szolgálat program erősségei és fejlesztendő pontjainak meghatározása
- módszerek, eszközök, időbeosztás

A záróellenőrzés az utolsó nap tematikájának megtartását követően történik. A képzési tanúsítvány abban az esetben kerülhet kiadásra, ha a résztvevő a kontakt órák min. 90 %-án jelen van és a záróellenőrzést képző írásbeli feladatokat megfelelő minősítéssel teljesítette.

A résztvevők a képzést követően írásbeli elégedettségmérő kérdőívet is kitöltenek, mellyel visszajelzést adnak a képzés szakmai és szervezési megvalósulásának minőségéről.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos középiskolai tanár; okleveles középiskolai tanár, szociálpedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nem releváns

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés 3 nap (3 x 8 tanóra) kontakt alkalomból é 6 tanóra otthon végzendő írásbeli feladat elkészítéséből áll.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 40000 Ft
– Maximum: 70000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A szállás, ellátás és utazási költségek a résztvevőket terheli.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.