Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Differenciálás és együttműködés a tanórán

Szervezõ neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00065-2011
Alapítási engedély szám: 957/18/2013
Alapító neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 01. 31.

Foglalkozási órák száma: 10
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A képzés kiemelt célja a pedagógiai szemléletváltás elősegítése, valamint hathatós szakmai segítség nyújtása a tanulási-tanítási folyamat élményszerűbbé és eredményesebbé tétele érdekében kooperatív technikák, élmény- és játékpedagógiai elemek integrálása révén.
A képzés célja továbbá, hogy a résztvevő tudatosítsa magában az eredményesség pszichológiai meghatározóit, és a képzés során szerzett pozitív tapasztalatai hozzásegítsék önismerete fejlődéséhez, miközben szakmai munkájában is sikeresebbé válik.
A képzés célja emellett, hogy a résztvevő tágabb perspektívában lássa megváltozott pedagógusi szerepét és a diákok későbbi boldogulásához szükséges kompetenciák rendszerét, és alapos elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzen a hagyományostól eltérő, a tanulói tevékenységet a középpontba állító tanulásszervezési stratégiákról, elsősorban az együttműködő tanulásról.
A program célja az aktív, élményszerű tanulás előnyeinek bemutatása a kompetenciafejlesztés, a társadalmi integráció, a kognitív képességek, a társas kapcsolatok és az érzelmi intelligencia, valamint a differenciálás szempontjából. A legfőbb célkitűzés, hogy a résztvevő a képzést követően képes legyen diákjaival bizalmas, támogató kapcsolatot építeni és módszertanilag gazdag, motiváló, multiszenzoriális tanulási környezetet teremtve színvonalas, rendszeres kooperatív tanórákat szervezni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Multilearn Kft. által szervezett 60 órás távoktatásos képzés keretében a pedagógusok rugalmas időbeosztásban szerezhetnek megbízható elméleti és gyakorlati tudást az adaptivitás, az élményszerű tanítás és a kooperatív tanulásszervezés témaköreiben. A képzéssel a pedagógusok szakmai segítséget kapnak módszertani repertoárjuk bővítéséhez, miközben önismeretük és konfliktuskezelő készségük is fejlődik. Komplex továbbképző programunkkal hosszú szellemi utat járunk be a sikeresség pszichológiai meghatározóitól a tanár-diák kapcsolaton át a munkaerőpiacon elvárt kompetenciák kérdésköréig. Programunk során külön hangsúlyt kap a hatékony tanulás alappillérének, a tanulási motivációnak vizsgálata, valamint a nem-hagyományos, tevékenységközpontú tanulásszervezési módok, elsősorban az együttműködő tanulás előnyeinek bemutatása. Képzésünket számos gyakorlati tipp, módszer és játék fűszerezi, amelyek éppúgy használhatók általános iskolában, mint középiskolában.
Innovatív e-learning programunk jellegzetessége az egyedi, közvetlen hangnem, az átlátható szerkezet, a sokszempontúság és a gyakorlatias szemléletmód. A tananyagfeldolgozást vizualizációs technikákkal, élvezetes képanyaggal és humoros animációkkal tesszük könnyedebbé. A hatékony elsajátítást szolgálják a feladatsorok, interaktív játékok és kreatív fantáziajátékok. Az információk élményszerű befogadását a jó gyakorlatot bemutató kisfilmek, interjúk, tanári beszámolók segítik elő, míg az önismeret fejlődését és a sajátélményű tanulást a szakmai és pszichológiai tesztek, önreflektív kérdéssorok biztosítják.
Programunk hitelesen közvetíti a derűs, pozitív, céltudatos életszemléletet, amely inspirálólag hat a résztvevők személyes és szakmai fejlődésére, elősegítve az innovációra nyitott pedagógiai gondolkodást.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevőnek ismernie kell az eredményességre ható pszichológiai tényezőket, a vezetői típusokat, a tudástársadalomban elvárt tanulói és tanári kompetenciákat, a tanár-diák kapcsolatra ható tényezőket, a Pygmalion-effektust, a modellkövetés és az asszertivitás fogalmát.
A résztvevőnek biztos ismeretekkel kell rendelkeznie a sikeres oktatási rendszerek értékprioritásai, s az adaptív iskola hármas feladatkörének témakörében, valamint a tanulási motiváció és annak kutatása kapcsán (pl. flow-elmélet). A résztvevő felé elvárás, hogy ismerje a különböző tanulói típusokat, a tanulás eredményességére ható tényezőket, a kooperatív tanulás kulcsfogalmait, a csoport jellemzőit, az alapelveket, a kooperatív tanulásirányítást, az együttműködési készség fejlesztésének és az együttműködés vágyának felkeltésének eszközeit, illetve a módszereket. Emellett elvárás a részvevő felé a differenciálás módjainak, az élménypedagógia alapmotívumainak és a szociális kompetenciáknak ismerete.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A 2 főtéma befejezésekor, a keretrendszer segítségével főtémánként egy összetett záróvizsga megoldásával és határidőre történő beküldésével ellenőrizzük a képzés során átadásra került ismeretek elsajátítását. A képzésben résztvevőnek a 2 főtéma befejezésekor az összetett záróvizsga feladatot minimum 80 %-os sikerességgel kell megoldania ahhoz, hogy a képzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon. A beküldött feladatokat a tutor értékeli ki, a feladat megoldások eredményességéről, valamint a hibákról visszajelzést küld a képzésben résztvevőnek.
Az értékelés szempontjai: a zárótesztek azt mérik, hogy a képzésben résztvevő mennyire volt képes elsajátítani a tanult ismereteket. A tananyag első főtémája, a siker, kapcsolat, motiváció és adaptivitás kapcsán azt értékeljük, a résztvevő képes-e átlátni a különböző tanulásszervezési stratégiák jellegzetességeit, a szubjektív jóllét pszichológiai meghatározóit, ismeri-.e a sikeres tanár-diák kapcsolatra ható tényezőket, a kongruencia és az empátia fogalmát, a Pygmalion-effektust, a bal és jobb agyfélteke működése közti különbséget, a stressz mibenlétét és a személyközpontú elmélet alapfogalmait. Az értékelés kiterjed arra is, hogy a résztvevő mennyire látja át a pedagógusi feladatokat és az egyes vezetői stílusokat, valamint elsajátította-e a tanult motivációelméleteket, a viselkedés- és attitűdtípusokat, a tanulási stílusokat, stratégiákat, valamint a kompetenciafejlesztéssel, a munkaerőpiaci elvárásokkal, az iskola megújult feladatkörével, és a kooperativitással kapcsolatos elméleti tudnivalókat. A tananyag második részének fókuszában a kooperatív módszertan áll, ennek megfelelően a záró ellenőrzéskor értékelésre kerül, hogy a résztvevő képes volt-e elsajátítani a kooperatív csoport jellegzetességeit, behatóan ismeri-e az együttműködő tanulás alapelveit, érti-e az egyéni felelősség, az egyenlő részvétel, a párhuzamos interakciók és építő egymásrautaltság fogalmait. Értékelési szempont továbbá, hogy a résztvevő ismeri-e a legalapvetőbb kooperatív módszereket, sikerült-e elsajátítania a kooperatív tanulásirányítás elveit, illetve az együttműködési készség és szándék kialakításának pedagógiai eszköztárát.

Melléklet: Beküldendő zárófeladatok_7 számú melléklet.docx

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Pedagógus, tanító vagy tanár..
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználó szintű operációs rendszer és Internet ismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét az online jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, és az első kontakt órán online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük. Az online szintfelmérő tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.
Megjegyzés: A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az előzetesen elvárt ismeretekkel rendelkezik.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.