Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Hogy élmény legyen az iskola! Az egész napos iskola, mint tanulásszervezési forma tartalmi és módszertani elemei

Szervezõ neve: VIÉTA Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00517-2008
Alapítási engedély szám: 957/122/2013
Alapító neve: VIÉTA Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 06. 28.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a pedagógusok felkészítése az egész napos iskolai oktatás megszervezésére. A résztvevő pedagógusok ismerjék meg az egész napos iskolaszervezési forma törvényi hátterét, pedagógiai aktualitását, hazai és nemzetközi tapasztalatait, a tervezés és szervezés módjait, valamint az egész napos iskola működésével kapcsolatos előnyöket és problémákat, a problémamegoldás lehetőségeit. Szerezzenek ismereteket az egész napos iskola projektrendszerű, kompetencia alapú oktatás tartalmáról és a tanítás-tanulásszervezés módszertanáról. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők váljanak képessé az egész napos iskolaszervezési forma szemléletének, tartalmi és módszertani elemeinek az intézményi sajátosságokhoz igazítható adaptálására. A tanfolyam további célja, hogy segítse a résztvevők szemléletváltását, módszertani megújulásukat, az oktatásban bekövetkezett paradigmaváltás elfogadásához és alkalmazásához szükséges attitűdjeik alakulását.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Ma az egész napos iskolai nevelés, foglalkoztatás kiemelt figyelmet kap az oktatáspolitikában mind a tehetségfejlesztés, mind a felzárkóztatás, illetve a hasznos, tartalmas szabadidő-eltöltés szempontjából. Az új köznevelési törvény is hangsúlyosan kezeli, és kötelezővé teszi az intézmények számára.
A továbbképzés során a résztvevők megismerkednek az egész napos iskola jogszabályi hátterével, a kapcsolódó pedagógiai feladatokkal, a megváltozó pedagógusszerep szükségességével. Sajátos intézményi gyakorlatokkal, egyedi megoldásokkal találkozhatnak, s képessé válnak saját gyakorlatuk felülvizsgálatára, tudatos átgondolására, megtervezésére, a már meglévő jó gyakorlatok, hazai és nemzetközi tapasztalatok adaptációjának elvégzésére. A gyakorlatok során megismerik a tevékenykedtető, differenciáló, korszerű pedagógiai eljárások módszertanát, a hatékony szabadidő megszervezésének (projekteknek, témaheteknek) menetét, folyamatát, jártasságot szereznek tanítványaik tanulási képességeinek fejlesztésében.
A hatékony tanítási-tanulási, szabadidős folyamat megszervezéséhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével a képzésben résztvevő megtanulja a különböző pedagógiai szituációkban való visel-kedés módját és hatékonyabban lesz képes együttműködni a gyerekekkel egyéni fejlődésük érdeké-ben. A képzésen elsajátított ismeretek és a korszerű pedagógia módszertani elemeiben megszerzett jártasságok birtokában a résztvevő képes lesz ezeket hasznosítani nevelési-oktatási intézménye mindennapi működésében. Megismer az egyén és a csapat tevékenykedtetésének, teljesítményfo-kozásának módjait.
A részvevők a tananyag megismerése során páros, csoportos és egyéni munkaformában is dolgoz-nak, az előadások anyagához kapcsolódó gyakorlatorientált feladatokat kapnak.
A képzés során végig kiemelt figyelmet kap a reflektív szemléletmód kialakítása.
A továbbképzés zárásaként a résztvevők saját projekt-tervezetet, illetve szabadidős programtervezetet készítenek, amelyet páros vagy csoportmunkában, csoportinterjúval feldolgoznak.
A tanúsítvány kiadásának feltétele az írásbeli dolgozat határidőre történő benyújtása, illetve a tanfolyamon való legalább 90%-os részvétel.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés résztvevője:
- Ismerje az egész napos iskolához kapcsolódó jogi szabályokat, a tanítás-tanulásszervezés feltételeit, iskolaszervezeti kérdéseit.
- Ismerje a kerettantervet az Egységes, iskolaotthonos, szakaszos (epochális) oktatás-hoz (2. sz melléklet a 34/2008. XII.12: OKM rendelethez)/ illetve az egész napos isko-lára jóváhagyott nevelési-oktatási programot.
- Legyen képes az egész napos iskolai kerettantervet/nevelési-oktatási programot – vagy annak elemeit - saját intézményében adaptálni, az egész napos iskolához kap-csolódó feladatokat, tevékenységeket megtervezni, a folyamatot szabályozni
- Szerezzen jártasságot az egész napos iskolában nélkülözhetetlen módszertani ele-mekben (projektmunka, koooperatív együttműködés, differenciálás, horizontális tanu-lás)
- Legyen képes alkalmazni a gyermekközpontú megközelítést és a reflektív szemlélet-módot a napi gyakorlatban

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés zárásaként a résztvevők saját konkrét szabadidős tevékenység programtervezetet, illetve egy projekt-tervezet készítenek. (Egyénileg vagy kiscsoportban)
Az értékelés szempontjai:
A szabadidős tevékenység programtervezet, illetve a projekt-tervezet megfelel-e a protokollnak,
mennyire érvényesül a konkrét leírásban a tevékenységközpontú, kompetenciaalapú megközelítés?
A tanúsítvány kiadásának feltétele az írásbeli dolgozat határidőre történő benyújtása, illetve a tanfolyamon való legalább 90%-os részvétel.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem jellemző; pedagógusi szakképzettség.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), bármely pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakember, aki az egész napos iskolai oktatás iránt érdeklődik, vagy ebben a tanulásszervezési formában részt vesz
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Nem jellemző

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: -

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Lehetőség szerint munkaidőn kívül délután, vagy két egymást követő hétvégén: péntek délután és szombat egész nap illetve a megrendelői igények szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazás, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.