Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A Viselkedés Támogató Tanítása (ViTT) - módszertani továbbképzés

Szervezõ neve: Török Orsolya
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 0000000000
Alapítási engedély szám: 43/38/2014
Alapító neve: Török Orsolya

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 01. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Bemutatni azokat a biológiai folyamatokat, amelyek szabályozzák a viselkedést és a különböző mentális funkciók működését.
Megismertetni a résztvevőkkel egy olyan nevelési módszert, mely az elvárt viselkedést támogató módon tanítja. Felhívni a pedagógusok figyelmét a pozitív megerősítés funkciójára a tanult viselkedés során, illetve annak hiányából adódó következményre, azaz a tanulás elmaradására.
További cél lehetővé tenni a pedagógusok számára, hogy gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék azokat a beavatkozási gyakorlatokat és szervezési rendszereket, melyek segítenek kialakítani a szociális kultúrát és az intenzív egyéni viselkedés támogatását.
Megismertetni a megelőzés kiemelt szerepét, a magatartás- és viselkedésproblémákat okozó faktorok kiiktatásának lehetőségeit, valamint a körülmények megváltoztatásának módját.

A program tartalmának rövid ismertetése:
"Ha egy gyerek nem tud olvasni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tud úszni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tud szorozni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tud vezetni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tudja, hogy kell helyesen viselkedni, ...megtanítjuk? vagy ...megbüntetjük? Miért nem tudjuk az utolsó mondatot ugyanúgy befejezni, mint a többit?" (Robert Horner, az Oregon Egyetem Professzora, 1998)
A fenti idézetből kiindulva a Viselkedés Támogató Tanítása (ViTT) nevelési modell vallja, hogy a helyes, elvárt magatartás ugyanúgy tanítható értékelhető, mint a tananyag. A ViTT az Egyesült Államokban működő PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports), korábbi nevén PBS (Positive Behavior Support) nevű módszer magyarországi adaptációja (www.vitt.hu). [Jelen képzés alapítója rendelkezik a PBIS egyik kidolgozójának támogatásával.]
Jelen továbbképzés megismerteti a résztvevőkkel a ViTT viselkedést támogató, nevelési módszert, amely egyszerre elvárásrendszer és eszköztár, megtartó erő a pedagógusok számára. Rávilágít a nevelők pozitív hozzáállásának fontosságára, a jutalmak motiváló erejére a szabályok betartása során.
A pedagógusoknak lehetőségük van, hogy gyakorlati tevékenységeken keresztül elsajátítsák azon beavatkozási gyakorlatokat és szervezési rendszereket, melyek segítenek kialakítani olyan szociális kultúrát és az intenzív egyéni viselkedési támogatást, amely segít minden tanulónak szociális és tanulmányi sikert elérni.
A programban hangsúlyozott a megelőzés kiemelt szerepe, vagyis a magatartás- és viselkedésproblémákat okozó faktorok kiiktatása, a körülmények megváltoztatása.
A tanfolyam jellemző munkaformái a kis és nagy csoportos gyakorlatok és feladatvégzések. A nagyrészt gyakorlati tevékenységekre épülő továbbképzési program főbb tematikai egységei:
- A ViTT módszer általános ismertetése
- Szabálymátrix kidolgozása
- A jutalom és a dicséret szerepe
- Mit tegyünk a problémás viselkedést tanúsító gyerekkel?
- A kihágások/vétségek szintjeinek meghatározása
- Viselkedési jegyzőkönyv
- A problémakezelés módjai
- A ViTT módszer bevezetése saját intézményben
- A ViTT bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok
- Hosszú távú problémamegoldás
- Az iskolai zaklatás megelőzése a ViTT segítségével
- MAJRE program (Magatartás Jegyző Rendszer)
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Írásbeli házi dolgozat - portfólió összeállítása (akár elektronikus formában is) a tanfolyam során elvégzett és megírt produktumokból. A portfólió kötelező elemei: az iskolai életre és a tanításra vonatkozó rávezető feladatok; az elvárt iskolai viselkedés megfogalmazása; az iskolai helyszínek és erények táblázata; szabálymátrix; az iskolában előforduló helytelen viselkedésfajták összeírása, azok csoportosítása; megoldási javaslatok az egyes viselkedésproblémákra; viselkedést korrigáló terv összeállítása; a saját pedagógiai gyakorlatban kipróbált és alkalmazott gyakorlatok, valamint azok hatásának naplószerű feljegyzése, dokumentálása; egy konfliktus eset analizálása; a saját pedagógiai gyakorlat során alkalmazott ViTT-módszerrel és eszközökkel kapcsolatos tapasztalatok összesítése. Értékelési szempontjai: a kötelező elemekhez kapcsolódó feladatok megfelelő szintű elvégzése, a tanfolyamon elsajátított ismeretek (gyakorlatok) a személyes pedagógiai gyakorlatban való alkalmazására; a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal; a reflexió és a szerkesztés adekvátsága; hitelesség és teljesség.
- A portfólió hiánytalan összeállítása (tartalmazza a tanfolyam során elkészített produktumokat), melynek terjedelme min. 5 A4-es gépelt oldal; leadási határideje a tanfolyamot követő egy hónapon belül.
- 95%-os részvétel a továbbképzésen.
- Részvétel a gyakorlati foglalkozásokon és a csoportmunkákban.

Az elõírt tartalmi követelmények:
Ismerje a szabálymátrix kialakításának módját és alkotó elemeit.
Tudja meghatározni a jutalom és dicséret alkalmazásának mikéntjeit, valamint a fogalmakhoz kapcsolódó jutalom- és dicsérőcédulák szerepét.
Legyen képes levezetni a tanfolyam során megismert jutalomjátékot.
Ismerje a ViTT háromszintű segítségnyújtási rendszerét.
Legyen képes összeállítani viselkedési jegyzőkönyvet.
Tudja a problémakezelés módjainak alkalmazását: célzott beszélgetés, csoportos megbeszélés, viselkedést korrigáló terv.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Írásbeli házi dolgozat: portfólió összeállítása (akár elektronikus formában is) a tanfolyam során elvégzett és megírt produktumokból. A portfólió kötelező elemei:
- az iskolai életre és a tanításra vonatkozó rávezető feladatok;
- az elvárt iskolai viselkedés megfogalmazása;
- az iskolai helyszínek és erények táblázata;
- szabálymátrix;
- az iskolában előforduló helytelen viselkedésfajták összeírása, azok csoportosítása;
- megoldási javaslatok az egyes viselkedésproblémákra;
- viselkedést korrigáló terv összeállítása;
- a saját pedagógiai gyakorlatban kipróbált és alkalmazott gyakorlatok, valamint azok hatásának naplószerű feljegyzése, dokumentálása;
egy konfliktus eset analizálása; a saját pedagógiai gyakorlat során alkalmazott ViTT-módszerrel és eszközökkel kapcsolatos tapasztalatok összesítése.
Értékelési szempontok: a kötelező elemekhez kapcsolódó feladatok megfelelő szintű elvégzése, a tanfolyamon elsajátított ismeretek (gyakorlatok) a személyes pedagógiai gyakorlatban való alkalmazására; a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal; a reflexió és a szerkesztés adekvátsága; hitelesség és teljesség.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógusi, tanítói, bármely szakos tanár; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Igény szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 10000 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.