Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy 120 órás pedagógus továbbképzési programja

Szervezõ neve: Honvédelmi Minisztérium
Felnõttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 23/64/2015
Alapító neve: Honvédelmi Minisztérium

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 02. 24.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78. § (7) bekezdése alapján indított program keretében, egyre több középiskolában folyik a katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy oktatása. A továbbképzés a feladatban résztvevő pedagógusok részére biztosítja a katonai alapismeretek tantárgy oktatásához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek elsajátítását.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő meg ismerje és elsajátítsa a honvédelem feladatrendszerét, az alapvető katonai ismereteket, továbbá azokat a katonai, pedagógiai módszereket, melyek birtokában képessé válik a tantárgy oktatására, a fiatalok tanórai és tanórán kívüli hazafias, honvédelmi nevelésére.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a Katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy eredményes és hatékony oktatásához és számonkéréséhez szükséges speciális katonai, pedagógiai és módszertani ismereteket és eljárásokat.
A továbbképzés eredményeként a résztvevők megismerhetik:
• az egyes tárgykörök feldolgozásával elérhető hazafias, honvédelmi nevelési célokat, pedagógiai eredményeket;
• a katonai alapismeretek pedagógia rendszer egyes elemeit és az elemek közötti össze-függéseket;
• a tantárgy oktatásához szükséges általános módszertani eljárásokat;
• a tantárgy ezen belül különösen a gyakorlati tárgykörök oktatásához szükséges, speciális módszertani eljárásokat, gyakorlati fogásokat, mozdulatokat;
• a gyakorlati foglalkozások tervezésének módszereit;
• az egyes tárgykörök, illetve a fejezetek végén lévő ismétlő és ellenőrző foglalkozásokra történő felkészülést, azok levezetésének módszereit;
• a kétszintű érettségi rendszer követelményeit, a gyakorlati érettségi vizsga levezetésének módszerét.
A távoktatási tananyagra vonatkozólag:
• elsajátítsákl mindazokat az alapvető pedagógiai, katonai szakmai alapismereteket, melyek a tanfolyam második moduljának eredményes elvégzéshez szükségesek.
• Ismerjék meg a hazafias, honvédelmi nevelés múltját, a korábbi hazai rendszereket, azok eredményeit, hibáit.
• Ismerjék fel a hazafias, honvédelmi nevelés jelenlegi szükségességének és lehetőségének helyét a köznevelés rendszerében.

A pedagógusok a képzés során elméleti, de főként gyakorlati ismeretekkel és valódi katonai szaktudással gazdagodhatnak, így magas színvonalon és hiteles ismeretek birtokában folytathatják a tanulók tanrend szerinti és tanórán kívüli felkészítését.
A 120 órás képzés egy 40 órás távoktatásos blokkból és egy 80 órás gyakorlati blokkból áll.

A képzés az alábbi tárgykörökre bontható:

A Magyar Honvédség
Alaki felkészítés
Általános katonai ismeretek
Biztonságpolitikai és béketámogató alapismeretek
Egészségügyi ismeretek
Hadtörténelmi alapismeretek
Harcászati alapismeretek
Hazafias, honvédelmi nevelés alapjai
Katonai alapismeretek oktatása
Katonai testnevelés
Lőkiképzési ismeretek
Térkép- és tereptani alapismeretek
Túlélési ismeretek

A képzést a Honvédelmi Minisztérium alapította a KatonaSuli programban résztvevő középiskolákban folyó honvédelmi nevelési program eredményes végrehajtásnak biztosításához. Szervezője a HM által kijelölt katonai szervezet.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
A továbbképzés gyakorlati feladatai (80 óra) során az egyes tananyagegységekben megszerezhető gyakorlati ismeretekből a résztvevők egy-egy gyakorlati feladat megoldása során értékelésre kerülnek, míg a tanfolyam végén egy számítógépes teszt kitöltésével kerül mérésre az elsajátított tudás.
Az továbbképzés végleges értékelése a számítógépes teszt és a gyakorlati értékelések összességéből kerül megállapításra. Minden feladatból legalább eredményes (min. 71%-os) értékelést szerzett résztvevő kaphat tanúsítványt.


Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevő ismerje meg a hazafias,honvédelmi nevelés hazai előzményeit, nemzetközi helyzetét. Ismerje fel a hazafias, honvédelmi nevelés jelentőségét a mai oktatási-nevelési rendszerben.
Ismerje a katonai alapismeretek tantárgy tananyagában előforduló katonai szakkifejezések tartalmát, legyen jártas annak szakszerű alkalmazásában, továbbá legyen képes rendszerezni és az oktatás során felhasználni a Magyar Honvédségről és a haderőről szóló aktuális információkat.
Ismerje a Magyar Honvédség múltját, jelenét, szervezetét és főbb működési jellemzőit.
Legyen képes meghatározni a tananyagban szereplő haditechnikai eszközök típusát, főbb technikai adatait.
Legyen képes alkalmazni a katonai alapismeretek tantárgy gyakorlati ismeretinek oktatásához szükséges pedagógiai és gyakorlati ismereteket.
Legyen képes megszervezni és biztonságosan levezetni lövészeti foglalkozást.
Képes legyen meghatározni és összeállítani a katonai alapismeretek tantárgy helyi tantervét, tanmenetét, legyen képes az elméleti és gyakorlati foglalkozások megtartására.
Legyen képes mérni és értékelni a kétszintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelően a tanulók teljesítményét.
Továbbá legyen képes a tanórához kapcsolódó, illetve és a tanórán kívüli, de honvédelmi nevelési célú programok szervezésére, megvalósítására.
Legyen jártas a pedagógiai rendszer felsorolt elmei közötti összefüggések és kapcsolódási pontok alkalmazására a tantárgy oktatása során, továbbá legyen képes a Magyar Honvédség kijelölt alakulatával történő folyamatos kapcsolattartással és együtműködéssel a gyakorlati fogalalkozások eredményes és hatékony levezetésének megszervezésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés értékelése a gyakorlati modul fontosabb tananyagrészeinek elsajátítását mérő vizsgafeladatok megoldása és a tanfolyam végén kitöltendő számítógépes teszt eredményeinek összesítéséből adódik össze.

A gyakorlati modul értékelése az alábbi részértékelések összegéből adódik össze, de minden részfeladatból legalább megfelelő (legalább 71%-os) értékelés elérése szükséges:
- mintatanterv összeállítása (követelmény: megvalósítható és az előírásoknak megfelelő tartalom)
- eszméletlen sérült vizsgálata és újraélesztés szabályos végrehajtása (követelmény: szabályos végrehajtás, további sérülés okozása nélkül)
- túlélési ismeretek (követelmény: tűzgyújtás és működő vízszűrő építése szükségeszközökből)
- lövészet megszervezése, lőgyakorlat biztonságos levezetése (követelmény: biztonsági rendszabályok hiba nélküli betartásával, legalább 2, legfeljebb 4 lövővel lőgyakorlat végrehajtatása, lőeredmények értékelése, belövés, beszabályozás végrehajtása)
- Tájékozódás a terepen térképpel (Követelmény: önálló azimutmenet végrehajtása meghatározott tereppontok érintésével, az életkornak megfelelően megállapított szintidőn belül, térképi méréseknél 1:50 000 térképnél +/-25 méter eltérés lehetséges)
- Alaki (Követelmény: alaki fogások szabályos végrehajtása, a résztvevő ütemezett és összefüggő végrehajtással legyen képes az egyes fogások szabályos végrehajtására és azok oktatására, határozott veszényszavak adására, a tevéknység ellenőrzésére, a hibák javítására)

A továbbképzés értékelése ezen felül egy internetes teszt kitöltésével valósul meg. A vizsgafeladat a modul tananyagára vonatkozó kérdésekből összeállított teszt kitöltése 50 perc időtartam alatt 50 kérdés megválaszolásával történik.
A teszt értékelése a helyes válaszok %-os aránya alapján történik. A teszt minden témakörre vonatkozólag tartalmaz ellenőrző kérdéseket.
Megfelelő értékelés: 71- 100%
Nem felelt meg értékelés: 0-70%

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem jellemző; pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nem.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
katonai alapismeretek tantárgy kerettanerve

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 40 óra távoktatás, majd a megjelölt dátumok közötti összevonás hétfőtől-péntekig, naponta 08.00-16.00 közötti kerül megszervezésre

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A képzés helyszínére történő utazás költsége a résztvevőt terheli.
A képznek külön díja nincs.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.