Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Ökosodj! Környezeti nevelés a köznevelési intézményekben

Szervezõ neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Felnõttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 43/34/2014
Alapító neve: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 01. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
- A résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, amelyek megalapozzák vagy megerősítik a környezetről, természetről, társadalomról való gondolkodásukat, s ezáltal minél hitelesebben képviseljék a környezetvédelem ügyét.
- Olyan ismeretek és pedagógiai módszerek átadása, illetve megerősítése, melyek nélkülözhetetlenek a környezeti/fenntarthatóságra nevelés területén.
- A helyi/intézményi szintű környezeti nevelési programok megtervezéséhez, megvalósításához szükséges készségek, technikák megerősítése, fejlesztése, miáltal a résztvevők saját környezetükben koordinálni tudják majd a nevelési programban megjelenített, és tantárgyi, tantárgyközi, valamint óvodán, iskolán kívüli környezeti nevelési programokat.
- A résztvevők saját intézményei részére fejlesztési terv/javaslat elkészítése - „zöld” szemmel.
-Hálózatépítés, szakmai kapcsolatok bővítése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A 2005 és 2015 közötti időszak a „Fenntarthatóságra nevelés” évtizede. Sok tennivalónk van még a fennmaradó időszakban és azt követően is, hiszen még sok a tennivaló, nem lehet ezt a tanulási folyamatot lezártnak tekinteni.
A tanfolyam alapítása időszerű, ugyanis a felsőoktatási rendszer mai gyakorlatában csak esetlegesen fordul elő környezeti neveléssel kapcsolatos képzés – akár a pedagógusképzést, akár a mérnöktanár képzés rendszerét tekintjük. Ezek a kurzusok tartalmukban is lényegesen eltérnek, vagyis nincs egységes koncepció és gyakorlat sem a környezeti/fenntarthatóságra nevelés kérdésében.

A jelen képzés során a résztvevők az ökológia, és globális problémák kérdésköréből olyan alapozó ismereteket kapnak, melyek környezeti-nevelési munkájukhoz komoly segítséget nyújthatnak. A környezeti nevelés fogalma témakör segít elrendezni már meglévő ismereteiket, esetleg új kontextusba helyezni korábbi tapasztalataikat. A képzés során helyükre kerülnek azok a fogalmak, hatások, melyek a mai állapot kialakulásához vezettek. Mindenütt érintjük a személyes, illetve globális dimenziókat, melyek a környezeti nevelésről alkotott szemlélet formálását célozzák. A módszertani paletta színesítése az óvodai nevelés és az iskolai oktatás gyakorlat-centrikus irányba való elmozdulását célozza. A továbbképzés során a helyi környezet megismerésére irányuló feladatokat kapnak a résztvevők, és a saját élményű oktatás részeseivé válnak. A tanfolyam muníciót adj ahhoz, hogy mozgatói lehessenek helyi környezeti nevelési programoknak, részt tudjanak venni kisközösségek létrehozásában, fenntartásában, melyek alapvetően szolgálják a fenntartható fejlődés ügyét.
A fő témakörök: Ökológiai alapozás, Globális problémák, A környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés, globális nevelés fogalma, Köznevelési intézmények „zöld” működtetése, Fenntarthatóság jogi háttere – a köznevelési intézményekben, Komplex tanulásszervezési módszerek, Projektpedagógia.
Módszertan: az előadások, magyarázat és irányított beszélgetések mellett hangsúlyosak az egyéni és a kiscsoportos feladatok. Szerepet kap a projektmódszer gyakorlása. Az egymástól való tanulás lényeges eleme a képzésnek.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Részvétel az összóraszám min. 90%-án.
- A tanfolyam ideje alatt a tanösvény elkészítésében vagy a terepgyakorlaton való részvétel.
- Záródolgozat, önállóan kidolgozott anyag elkészítése és határidőre történő benyújtása az alábbiak közül választható témában, a hallgató intézménytípusának megfelelően:

a) A terepi tanulás (beleértve bármilyen intézményen (óvodán, iskolán) kívüli - erdei óvoda, erdei iskola, terepgyakorlat - illetve óvodai csoportszobán vagy iskolai osztálytermen kívüli tanulási helyzet) módszertana és jelentősége a pedagógiai munkában.

Értékelési szempontok:
A terepi módszertani lehetőségek minél szélesebb körű ismertetése, feldolgozott témán belül komplexitásra (humán-reál, elmélet-gyakorlat egyensúlya) törekvés, zöld kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire való utalás. A fenntartható fejlődés érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások az ember-természet kapcsolatában, megjelenésük a pedagógiai munkában.

b) A városi/települési környezeti nevelés lehetőségei az óvodák/iskolák gyakorlatában. A helyi épített és természeti környezet lehetőségeire alapozott konkrét terepi program megtervezése adott korosztály részére.

Értékelési szempontok:
A helyi környezeti lehetőségek felkutatása (múzeumok, állatkert, botanikus kert, közeli kiserdő, park, érdekes városrész, helyi gazdaság...). A tervezett foglalkozás/program módszerekben változatos, innovatív, a természet- és társadalomtudomány egyensúlya érvényesül benne, globális kontextusba ágyazott.

c) "Intézményünk zöldítése" - saját oktatási intézmény (óvoda, iskola) fenntartható működtetése terén végzendő felmérés, az eredmények elemzése, és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok megtétele.

Értékelési szempontok:

Az adott intézmény jelen helyzetének felmérése a működtetés minél szélesebb körében (pl.: óvodai, iskolai alapdokumentumok KN szempontjából történő áttekintése, a pedagógiai munka, az intézmény környezettudatos működtetése, kapcsolat helyi szervezetekkel, demokratikus működtetésre való törekvés...). A fenntartható működtetés tudatos, közös fejlesztés révén valósul meg reális vállalások révén. Helyi közösség bevonása, egész óvodás/iskolás megközelítés (étkezéstől a tevékenységekig).

A dolgozat terjedelme legalább 25 000 karakter (szóközzel) legyen, és minimum 5 hivatkozott szakirodalmat tartalmazzon.

Beadási határidő: a tanfolyam zárását követő 3 héten belül.

Az elõírt tartalmi követelmények:
- Ismerje az óvodai, illetve iskolai élet fenntarthatóságának tényezőit, s tudjon idevágó jobbítási javaslatokat tenni, tervezni.
- Legyen képes a szűkebb és tágabb környezet öröm- és bánatpontjainak felismerésére.
- Ismerje az intézménye környezeti nevelési tevékenységét érintő jogi helyzetet, az abból fakadó lehetőségeket.
- Tudja a projekt tervezés alapjait, s legyen képes ennek megfelelően óvodai/iskolai projekteket tervezni.
- Ismerje a komplex tanulásszervezési módok környezeti nevelési lehetőségeit, s legyen képes ezek gyakorlati alkalmazására.
- Legyen képes saját intézménye fejlesztési tervéhez konkrét javaslatokat tenni „zöld” szemmel.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat, önállóan kidolgozott anyag elkészítése és határidőre történő benyújtása az alábbiak közül választható témában, a hallgató intézménytípusának megfelelően:

a) A terepi tanulás (beleértve bármilyen intézményen (óvodán, iskolán) kívüli - erdei óvoda, erdei iskola, terepgyakorlat - illetve óvodai csoportszobán vagy iskolai osztálytermen kívüli tanulási helyzet) módszertana és jelentősége a pedagógiai munkában.

Értékelési szempontok:
A terepi módszertani lehetőségek minél szélesebb körű ismertetése, feldolgozott témán belül komplexitásra (humán-reál, elmélet-gyakorlat egyensúlya) törekvés, zöld kompetenciák fejlesztésének lehetőségeire való utalás. A fenntartható fejlődés érdekében szükséges ismeretek, magatartásminták, értékek és életviteli szokások az ember-természet kapcsolatában, megjelenésük a pedagógiai munkában.

b) A városi/települési környezeti nevelés lehetőségei az óvodák/iskolák gyakorlatában. A helyi épített és természeti környezet lehetőségeire alapozott konkrét terepi program megtervezése adott korosztály részére.

Értékelési szempontok:
A helyi környezeti lehetőségek felkutatása (múzeumok, állatkert, botanikus kert, közeli kiserdő, park, érdekes városrész, helyi gazdaság...). A tervezett foglalkozás/program módszerekben változatos, innovatív, a természet- és társadalomtudomány egyensúlya érvényesül benne, globális kontextusba ágyazott.

c) "Intézményünk zöldítése" - saját oktatási intézmény (óvoda, iskola)fenntartható működtetése terén végzendő felmérés, az eredmények elemzése, és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok megtétele.

Értékelési szempontok:

Az adott intézmény jelen helyzetének felmérése a működtetés minél szélesebb körében (pl.: óvodai, iskolai alapdokumentumok KN szempontjából történő áttekintése, a pedagógiai munka, az intézmény környezettudatos működtetése, kapcsolat helyi szervezetekkel, demokratikus működtetésre való törekvés...). A fenntartható működtetés tudatos, közös fejlesztés révén valósul meg reális vállalások révén. Helyi közösség bevonása, egész óvodás/iskolás megközelítés (étkezéstől a tevékenységekig).

A dolgozat terjedelme legalább 25 000 karakter (szóközzel) legyen, és minimum 5 hivatkozott szakirodalmat tartalmazzon.

Beadási határidő: a tanfolyam zárását követő 3 héten belül.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos; okleveles óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, szocilálpedagógus, pszichológus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nincs

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: 2015. 09.25.-én: 14-18h, 09.26-án: 9-16h, 10.02-én: 14-18h, 10.03-án:9-16h, 10.09-én:14-17h

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 40000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az Otthon az erdőben programban támogatott iskolák pedagógusai részére ingyenes, egyéb esetben 40 000 Ft/fő

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.