Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Drogprevenció-továbbképzés pedagógusoknak

Szervezõ neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00065-2011
Alapítási engedély szám: 23/347/2015
Alapító neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 10. 20.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők számára átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a pszichoaktív szerhasználat és az addikciók témakörében.
A résztvevők ismerjék meg a kábítószer használat okait és az azzal járó testi és mentális változásokat, a pszichoaktív szerek használatára utaló jeleket.
Legyenek tisztában a szerhasználatra vonatkozó aktuális törvényi szabályozással és drogstratégiával, illetve az ellátórendszerrel és a terápiás intervenciókkal, kezelésekkel.
Cél, hogy fejlessze a prevenciós célú és egészségfejlesztő iskolai foglalkozások és projektek szervezéséhez és vezetéséhez szükséges pedagógusi kompetenciákat, melyhez bemutatásra kerülnek bevált gyakorlatok, módszerek.
További cél az iskolák együttműködésének javítása drogprevencióval foglalkozó szakemberekkel, mentálhigiénés konzulensekkel, intézetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, drogirodákkal.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pedagógusok egyre többször találkoznak olyan diákokkal, akik valamely addikcióban érintettek: szenvedélybeteg él a családjukban, vagy maguk is alkalmi vagy rendszeres szerhasználók.
Továbbképzésünkön a résztvevők átfogó tudásanyagot kapnak a pszichoaktív szerek hatásmechanizmusáról, az addikciók természetéről, a drogprevencióról, a prevencióval illetve a kezeléssel foglalkozó intézetek, egyesületek, alapítványok munkájáról.
A képzés elvégzését követően képesek lesznek felismerni napi gyakorlatukban a szerhasználó diákokat, és szükség esetén szakemberekkel együttműködve segítséget nyújthatnak számukra. A továbbképzési program ezen kívül drogprevenciós bevált gyakorlatok, módszerek bemutatásával felkészítést nyújt felvilágosító jellegű, prevenciós iskolai foglalkozások, egészségfejlesztő projektek tervezéséhez, szervezéséhez, lebonyolításához.

A program tematikai egységei a következők:
0. Kontakt óra: A keretrendszer, a tananyag és a továbbképzés bemutatása
1. Bevezetés, epidemiológia
2. Pszichoaktív anyagok I.- Pszichoaktív anyagok I. „Legális” szerek
3. Pszichoaktív anyagok II. „Illegális” szerek
4. Szerhasználathoz köthető problémák, függőségek I. – Viselkedési függőségek
5. Szerhasználathoz köthető problémák, függőségek II. – Pszichoaktív anyagok
6. Kezelés, ellátás és törvényi szabályozás
7. Szerfogyasztás és család
8. Serdülőkor és kortárs hatások
9. Szórakozás-rekreációs színtér
10. Prevenciós beavatkozások – Elméleti háttér
11. Prevenciós beavatkozások – Tervezés, módszertan
12. Prevenciós modellek és módszerek a gyakorlatban I. – Iskolai prevenció
13. Prevenciós modellek és módszerek a gyakorlatban II. – Egészségfejlesztés és drogalternatíva programok

A tananyag feldolgozásának munkaformája egyéni munka.
Az egyes tematikai egységek feldolgozását prezentációk, videók, interaktív feladatok, grafikai és kép anyagok segítik.
A távoktató forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők idejüket maguk beosztva, saját tempójukban haladjanak. A gyakorlati feladatok, ellenőrző tesztek a tananyag hatékony elsajátítását szolgálják.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
A képzésben résztvevőnek a személyes megjelenést igénylő, kötelező foglalkozások – jelenléti konzultációk/kontaktórák – 100%-án meg kell jelennie.
A résztvevőnek a záróvizsgát (tesztet) legalább 80 %-os sikerességgel kell megoldani ahhoz, hogy a továbbképzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon.

Az elõírt tartalmi követelmények:
- ismerje a legális és illegális pszichoaktív szerek jellemzőit, és az emberi szervezetre gyakorolt hatásait;
- ismerje az abúzus és az addikció fogalmát, kritériumait;
- legyen tisztában az addikció típusaival, jellemzőivel, oksági hátterével, kiemelten a családdal és a kortárscsoporttal kapcsolatos rizikótényezőkkel és védőfaktorokkal
- ismerje az addikció kialakulásának lépéseit az alkalmi szerhasználattól a függőségig;
- ismerje a szerekkel kapcsolatos aktuális törvényi szabályozást és a magyarországi ellátórendszer által kínált kezelések, terápiák lehetőségeit;
- ismerje a drogprevenció fogalmát, a prevenciós beavatkozások szintjeit, stratégiáit, jellemzőit;
- ismerjen pedagógiai módszereket a szerhasználat megelőzésére, az egészségtudatos szemlélet terjesztésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzés módja:
Online záróvizsga (teszt) megoldása a keretrendszerben megadott határidő figyelembevételével.

A záróvizsgát (tesztet) a résztvevőnek legalább 80 %-os sikerességgel kell megoldani ahhoz, hogy a továbbképzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon.

Az értékelés szempontjai:
A teszt a képzés során elsajátított ismeretek pontosságát méri az alábbi témákban:
- egyes pszichoaktív szerek jellemzői;
- a legális és illegális szerek emberi szervezetre gyakorolt rövid és hosszú hatásai;
- a szerhasználattal kapcsolatos aktuális törvényi szabályozás;
- a magyarországi ellátórendszer: ártalomcsökkentés, gyógykezelések, terápiák;
- az abúzus és az addikció fogalma, kritériumai, típusai, jellemzői;
- az addikció kialakulásának lépései, oksági háttere, rizikótényezők és védőfaktorok;
- a drogprevenció fogalma, a prevenciós beavatkozások, szintjei, stratégiái, jellemzői;
- pedagógiai módszerek az egészségtudatos szemlélet kialakításában.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; okleveles tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembevételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és ellátás költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minõségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.