Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyermek- és ifjúságvédelem a köznevelési intézményekben

Szervezõ neve: Ampenda Oktatási, Kereskedelmi, Szolgáltató Tanácsadó Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: E-001364/2015
Alapítási engedély szám: 957/83/2013
Alapító neve: VIÉTA Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 05. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja olyan szakmai/módszertani információkat nyújtani, amelyek segítik a köznevelési intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok munkáját, és lehetővé teszik a tevékenység során érvényesíteni kívánt új szemléletmód gyakorlatba való átültetését. Célja a résztvevők együttműködési készségének formálása a gyermek- és ifjúságvédelemben, a családsegítésben közreműködő szereplőkkel, és a pedagógus kollégákkal a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, a problémák korai észlelése érdekében. A problémaorientált esetkezelés módszerének megismertetése, valamint a segítői kapcsolathoz szükséges készségek fejlesztése a megelőzést célzó (preventív) szemléletmódot, a gyermekek biztonságos és személyes gondoskodással támogatott nevelését alapozza meg.

A program tartalmának rövid ismertetése:
„Ma a gyermek- és ifjúságvédelmi szabályozás kiterjed mind a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére és annak megszüntetésére, mind a hiányzó szülői gondoskodásnak lehetőség szerint családias környezetben történő pótlására, valamint a fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére egyaránt. Ezeknek a feladatoknak fontos része a nevelési-oktatási intézményekben folytatott gyermek- és ifjúságvédelem, mint professzionális tevékenység. (…) A gyermek- és ifjúság-védelmi esetek hatékony kezelése érdekében történő beavatkozások megválasztásánál az együtt-működő feleknek törekedniük kell az egymást kiegészítő szolgáltatásaik összehangolására. Ennek megvalósítása érdekében a közoktatási intézményekben feltétlenül szükséges más segítő szakem-berek alkalmazása mellett az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök alkalmazása és tovább-képzése.” („Gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben. Módszertani segéd-let.” 2007. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet. Forrás: www.szmm.gov.hu.)
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a köznevelési intézményben folyó nevelési-oktatási munka aktív részeseként segíti a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ugyanakkor aktív és hatékony tagja az észlelő-jelzőrendszernek, így munkája megelőző és/vagy kötelező együttműködés a rendszer más tagjainak tevékenységeivel. Tevékenységének célja a prevenció, azaz munkáján keresztül a gyermekek problémáinak minél korábbi felismerése és minél hatékonyabb kezelése, sú-lyosabbá válásának megelőzése.
A továbbképzés során a résztvevők megismerkednek a gyermekvédelmi tevékenység jogszabályi hátterével, s az ezekkel összefüggő gyermeki/ szülői jogokkal és a kapcsolódó gyermekvédelmi feladatokkal, a megelőzésre (prevencióra) irányuló pedagógiai tevékenységekkel. Sajátos intézményi gyakorlatokkal, egyedi megoldásokkal találkozhatnak, s képessé válnak saját gyakorlatuk felülvizs-gálatára, tudatos átgondolására, megtervezésére. A gyakorlatok alkalmával megismerik az eset-megbeszélő csoportmunka, a segítő beszélgetés módszertanát, az esetek feldolgozásának menetét, jártasságot szereznek esetmegbeszélő csoport vezetésében.
A továbbképzés zárásaként a résztvevők saját gyermek- és ifjúságvédelmi, illetve osztályfőnöki gyakorla-tukból egy esetleírást készítenek, amelyet az érintett gyermek/tanuló pedagógusaival csoportmunkában feldolgoznak. Ezt követően 1-3 oldalas esszét írnak az esetmegbeszélés megvalósításáról, eredményéről és reflexiót fogalmaznak meg.
A tanúsítvány kiadásának feltétele az írásbeli dolgozat határidőre történő benyújtása, illetve a tanfolyamon való legalább 90%-os részvétel.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés résztvevője:
- ismerje a gyermekvédelemmel összefüggő aktuális törvényeket, jogszabályokat
- legyen képes a gyermekvédelem intézményi és csoportszintű feladatainak megtervezésére, a gyermekvédelmi ismeretek átadására, a folyamat szabályozására
- legyen képes a prevenciót szolgáló külső kapcsolatrendszer partneri átalakítására
- ismerje az esetmegbeszélő csoportmunka, a segítő beszélgetés módszertanát, az esetek feldolgozásának egymásra épülő részeit (protokoll)
- szerezzen jártasságot esetmegbeszélő csoport vezetésében
- legyen képes alkalmazni a személyközpontú megközelítést a napi gyermekvédelemi gyakorlatában

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés zárásaként a résztvevők saját gyermek- és ifjúságvédelmi, illetve osztályfőnöki gyakorlatukból egy esetleírást készítenek, amelyet az érintett gyermek/tanuló pedagógusaival csoportmunkában feldolgoznak.
Ezt követően 1-3 oldalas esszét írnak az esetmegbeszélés megvalósításáról, eredményéről és reflexiót fogalmaznak meg.
Az esszédolgozat beadásának határideje: a képzés zárását követő 2 héten belül.
Az értékelés szempontjai:
az esetleírás és az eset feldolgozásának tematikája megfelel-e a protokollnak,
mennyire érvényesül a konkrét leírásban a személyközpontú megközelítés,
az adott esetben a pedagógus jól értelmezte-e a saját kompetenciájának határait?

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem jellemző; pedagógusi szakképzettség.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, köznevelési intézményben gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó pedagógusok
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: nincs

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Lehetőség szerint munkaidőn kívül délután, vagy két egymást követő hétvégén: péntek délután és szombat egész nap illetve a megrendelői igények szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 35000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.