Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Módszertani rendszerezés a B1 – B2-es szinten angol nyelvből sikeres Origó nyelvvizsgát letenni kívánó tanulók felkészítéséhez

Szervezõ neve: ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/101/2018
Alapító neve: ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 05. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés végső célkitűzése, hogy a résztvevő legyen képes hatékonyan felkészíteni középiskolás korú tanulóit B1 – B2-es szintű Origó nyelvvizsgákra angol nyelvből. Ennek érdekében ismerje meg azokat az eszközöket és feladattípusokat, melyek segítségével bővíteni tudja a készségfejlesztésre eddig használt tanítási módszereit, ezen kívül találja meg a közvetítés hatékony és kreatív alkalmazásának lehetőségeit is saját angol nyelvóráin. Elérendő cél még, hogy a résztvevő megismerjen, és értékelni tudjon a felkészítési folyamatot szervesen kiegészítő, online felületeket és alkalmazásokat is.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az akkreditált nyelvvizsgák megszerzése jelentősen növeli a középiskolás tanulók sikeres továbbtanulási, majd elhelyezkedési esélyeit. A vizsgákra történő felkészítés módszertana ezért fokozott figyelmet érdemel a szaktanárok továbbképzése során is. Magyarországon az angol nyelvből nyelvvizsgázni kívánó középiskolai tanulók jelentős hányada választja az Origó Nyelvi Centrum által kínált vizsgákat, így a felkészítő pedagógusok körében jogos az igény egy olyan továbbképzés iránt, amelyik gyakorlati segítséget nyújt a felkészítés módszertanát illetően. Az angol nyelven tartott képzés fókuszában olyan gyakorlati - módszertani javaslatok és ötletek állnak, melyek hatékonyabbá tehetik a B1 – B2 szinten álló, középiskolás nyelvtanulók Origó nyelvvizsgára történő felkészítését angol nyelvből. A képzés egy 16 kontakt órás, és egy 14 órás blended modulból áll.
A kontakt modul az alábbi témákat tekinti át:
1. Az Origó nyelvvizsga írásbeli és szóbeli szakaszainak megismerése
2. Az olvasás- és hallás utáni megértés készségeinek vizsgaorientált fejlesztése
3. Az írás- és beszédkészségek javítása a vizsgafelkészítés során
4. Az angol nyelvről magyarra történő, szabatos közvetítés szerepe a nyelv ismeretének elmélyítésében és a vizsgafelkészítésben.
5. A tanulási- felkészülési folyamatokat segítő, internet alapú lehetőségek megismerése
A blended modul során a kontakt órák tematikájához kapcsolódó, 6 db. online felületet kell egy-egy feladatlap alapján írásban, angol nyelven értékelni.
A képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvány kiadásának feltételei:
• a továbbképzés kontakt foglalkozásain történő 90%-os részvétel
• a blended modul elvégzése során időre benyújtott, online feladatlapok megfelelése az értékelési szempontoknak
• egy minimum 400 szóból álló, angol nyelvű óravázlat benyújtása, amely olyan, az Origó vizsgára történő felkészítő órát mutat be, ahol a képzésen megismert módszerek és alkalmazások is felhasználásra kerülnek. Az óravázlatnak meg kell felelnie az előzetesen megismert értékelési szempontoknak.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék az Origó nyelvvizsga követelményrendszerét B1 – B2 szinten.
A képzés folyamán feldolgozott minták szerint legyenek képesek a megértést adekvát módon mérő feladatokat illeszteni az olvasás, illetve hallás utáni megértésre szánt szövegekhez. A továbbképzésen megismert iránymutatások mentén tudjanak a tanulók beszéd- és íráskészségeit fejlesztő, kreatív gyakorlatokat összeállítani, és a taglaltak alapján találjanak lehetőségeket a fordításon alapuló feladatok alkalmazására is saját tanítási kontextusukban. Legyenek képesek olyan kritikai szempontokat alkalmazni, melyek megkönnyítik a tanulóik számára hasznos, online felületek és alkalmazások kiválasztását és értékelését.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Blended modul:
A továbbképzés blended moduljához angol nyelvű feladatlapok készültek, melyek a kontakt alkalmak tematikájához illeszkedő platformok és applikációk kritikai vizsgálatára szolgálnak. Tartalmazzák a megvizsgálandó felületek elérési útvonalát, és az áttekintésükhöz szükséges szempontokat. A feladatlapokat a foglalkozás szervezői online juttatják el a résztvevőkhöz legkésőbb a kontakt modul áttekintése után. A résztevők az angol nyelven kitöltött feladatlapokat folyamatosan, de legkésőbb az utolsó kontakt alkalmat követő 15 napon belül juttatják vissza a képzés vezetőjéhez, aki az értékelési szempontok alapján kitöltött értékelési táblázatban angolul összegzi véleményét a beadványokról. A képzés vezetője a visszajelzéseket folyamatosan, de legkésőbb a képzés befejezése után 10 nappal juttatja vissza a résztvevőkhöz. (A feladatlapokat , és képzés ütemezését is csatoltuk.)
Az értékelés szempontjai:
A résztvevő azonosítani tudja a platformok legfontosabb vonásait, érti tanórai felhasználási lehetőségeiket, és a vizsgafelkészülésben betöltött szerepüket.
A megvizsgált applikációk a résztvevő tanítási kontextusára vonatkozó alkalmasságának vagy alkalmatlanságának megállapítása és indoklása.

A teljes képzés zárása:
A továbbképzés befejezését követő 10 napon belül minden résztvevő minimum 400 szóból álló, angol nyelvű óravázlatot nyújt be. Az óravázlat egy B1 – B2-es szintű, angol nyelvi, Origó vizsgára történő felkészítő órát mutat be. Az óravázlatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:
• a tanulók életkora, a csoport nagysága, nyelvi szintjük, haladási tempójuk, a csoportra vonatkozó esetleges egyéb tudnivalók
• a kiválasztott vizsga szintje
• az óra mely vizsgarész letételéhez nyújt segítséget?
• az órán melyik, a képzésen megismert módszer, technika, vagy egyéb alkalmazás kerül felhasználásra, és ez hogyan épül a tanóra menetébe?

(Az óravázlat és az értékelő űrlap példányait csatoltuk.)

Az óravázlat értékelésének fő szempontjai:

• az óravázlat által bemutatott tanítási kontextus megismerhetősége
• a választott módszerek, technikák illeszkedése a csoport igényeihez
• a módszerek és technikák alkalmassága az adott vizsgarészre történő hatékony felkészítésre

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; angol nyelv és irodalom; angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, vagy bölcsész és tanár, vagy ezeknek megfelelő, külföldön szerzett képesítés.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Munkaközösség vezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nem jellemző.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Személyes megjelenés (16 óra), illetve online (14 óra)
Délutánonként, hétvégeken, iskolai szünetekben igény szerint.Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: esetleges utazási és étkezési költségek

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minõségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.