Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A robotika és kódolás alapozása kisgyermekkorban padlórobotokkal

Szervezõ neve: Stiefel Eurocart Kft.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: A/9336/2018
Alapítási engedély szám: 12/4/2019
Alapító neve: Stiefel Eurocart Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 01. 18.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok ismerjék az egyszerű, programozható robotikai eszközöket, értsék működésüket, képesek legyenek konstruktív módon használni azokat. Képesek legyenek különböző pedagógiai célok megvalósítását szolgáló pályák, feladatok és komplett projektek kidolgozására és megvalósítására. Ismerjék ezek módszertani hátterét, és ennek megfelelően fel tudják használni ezeket az eszközöket a tanulók kompetenciáinak komplex fejlesztése érdekében. Kiemelt fontosságú ebben a folyamatban az új digitális eszközök (padlórobotok, okostelefonok, táblagépek) integrálási lehetőségeinek bemutatása, megismertetése az érintettekkel. További cél a létező jó gyakorlatok megismerése, megosztása a tanfolyam során.

Célok:
a kurzus résztvevői:
- ismerjék meg a robotika és a kódolás oktatásban betöltött szerepét, és váljanak képessé alkalmazni ezen eszközöket az nevelő-oktató gyakorlatukban,
- sajátítsák el a robotprogramozás alapvető ismereteit,
- váljanak képessé robotokkal megoldható feladatok létrehozására a különböző életkorú és fejlettségű tanulók számára,
- sajátítsák el egy grafikus programozói felület alapjainak használatát,
- ismerjék meg a robotika tanítási órákba/óvodai tevékenységekbe való
integrálásának lehetőségeit,
- váljanak képessé a robotika segítségével a diákok/gyermekek digitális gondolkodásának fejlesztésére.
- váljanak képessé a robotika és kódolás témakörében az új ismeretek önálló megszerzésére.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A kreativitás és a problémamegoldó gondolkodás a legfontosabb 21. századi kompetenciák közé tartoznak, ezek fejlesztésére kiemelt hangsúlyt kell fektetni a nevelő-oktató tevékenység során.
A kódolás oktatásának különböző formái hozzájárulhatnak ezen kompetenciák fejlesztéséhez már kisgyermekkortól kezdve, ennek egy lehetséges megvalósítását kínálják a tanulók számára fejlesztett padlórobotok és egyéb robotikai eszközök.

A képzés céljai: a pedagógusok ismerjék meg és a gyakorlatban próbálják ki a létező padlórobot és egyéb roboteszközöket, legyenek képesek ezen eszközöket beemelni a tanórai és tanórán kívüli keretben történő kompetenciafejlesztésre.

A kurzus során a résztvevők megismerkedhetnek olyan eszközökkel és módszerekkel, amelyek a nemzetközi kutatások és tapasztalatok alapján kiválóan alkalmasak az algoritmikus- és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére az adott életkori csoportban. Gyakorlatban próbálhatják ki a Bee-Bot, Blue-Bot (és más) robotokat, a hozzájuk kapcsolódó interaktív tábla szoftver és mobil applikáció működését. Saját óravázlatokat, feladatokat, módszertani ötleteket és projekttervet dolgoznak ki, amelyek a megismert eszközök különböző tanórákon való alkalmazását teszik lehetővé.

A képzés tematikai egységei:
- Bevezetés.
- A digitális pedagógia korszerű elmélete és eszköztára az általános iskolában.
- Ismerkedés a padlórobotokkal.
- Blokkprogramozás alapjai.
- Padlórobotok használata a különböző tanórákon.

A képzés során alkalmazott módszerek és munkaformák: előadás, megbeszélés, egyéni és páros munka, csoportmunka, ezek eredményeinek bemutatása.

A képzés jelenléti formában kerül megvalósításra.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: a kurzus kontakt foglalkozásainak 90%-án való részvétel, továbbá kurzus végén elkészített esszé feladat "megfelelt" minősítése esetén tekinthető a továbbképzés elvégzettnek. A képzés végén beadandó esszé dolgozatban a résztvevő bemutatja, hogy a képzés során elsajátított ismereteket hogyan tudja alkalmazni az általa tanított tanórák keretében, a tanórán kívüli tehetséggondozó, vagy egyéb pedagógiai tevékenységében.

A beadandó feladat értékelési szempontjai: a résztvevő által beadott terv pedagógiai-módszertani megalapozása megfelelő; a terv a megadott keretben (tanóra/tanórán kívül) megvalósítható; a program által kitűzött célok (problémamegoldó gondolkodás/kreativitás fejlesztése) megvalósításához kapcsolódik, azokat próbálja megvalósítani; tartalmaz egy saját készítésű robotpálya tervet és az ahhoz kapcsolódó feladatok gyűjeteményét; a formai követelményeknek megfelel.

Az elõírt tartalmi követelmények:
A résztvevők ismerjék a konstruktív pedagógia alapvető elméleti hátterét és módszereit. Legyenek képesek ezek alapján a témához kapcsolódó IKT-eszközökkel, kiegészítőkkel konstruktív megközelítésű tanóra megtervezésére és kivitelezésére.
Tudjanak a gondolkodásfejlesztő tevékenységhez kiválasztani és hozzárendelni megfelelő IKT-alapú módszereket és eszközöket.
Ismerjék az egyszerű robotokat (kiemelten a padlórobotokat), használatuk lehetőségeit és korlátait és tudják azokat alkalmazni a tanulók különböző kompetenciáinak fejlesztése céljára.
Legyenek képesek a kurzuson használt (és ahhoz hasonló) egyszerű robotok szakszerű kezelésére.
Ismerjék a kurzuson használt blokk-programozási nyelvben a roboteszközökvhasználatát támogató programok futtatását és létrehozását.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzés folyamán az egyes foglalkozások legalább 90%-án való személyes részvétel és aktív tevékenység.
A képzés végére egy 3-5 oldal terjedelmű esszé dolgozat elkészítése, melyben a résztvevő bemutatja, hogy a képzés során elsajátított ismereteket hogyan tudja alkalmazni az általa tanított tanórák keretében, a tanórán kívüli tehetséggondozó, vagy egyéb pedagógiai tevékenységében.
A dolgozatban leírtakhoz kapcsolódó robotpálya tervezése és ehhez kapcsolódó óravázlat kidolgozása.
A beadandó feladat értékelési szempontjai: a résztvevő által beadott terv pedagógiai-módszertani megalapozása megfelelő; a terv a megadott keretben (tanóra/tanórán kívül) megvalósítható; a program által kitűzött célok (problémamegoldó gondolkodás/kreativitás fejlesztése) megvalósításához kapcsolódik, azokat próbálja megvalósítani; a formai követelményeknek megfelel.
Az esszé dolgozatot, mely magában foglalja a pályatervet és az ahhoz kapcsolódó feladatokat is, a képzés utolsó napját követő 5 munkanapon belül digitális formában (MS Word vagy pdf állományként) kell eljuttatni a képzést vezető személynek. A dolgozatok ezt követően maximum 5 munkanapon belül elbírálásra kerülnek megfelelt, nem megfelelt minősítéssel. A megfelelt minősítést kapott dolgozatok szerzői (ha egyébként az órai részvételi feltételt teljesítették) a tanúsítványt postai úton, 10 munkanapon belül kapják meg.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógus, tanító, tanár; óvodapedagógus, tanító, tanár.
– megelõzõ szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Számítógépes alapismeret.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történõ beszámítás lehetõsége: Nem releváns.

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Változó. A résztvevők igényeinek megfelelően hétköznap és/vagy pihenőnapokon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 59000 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A részvételi díj a szállás, utazás, étkezés díját, a kötelező és ajánlott irodalmak költségét nem tartalmazza.

A továbbképzés helyszíne(i):

Minõségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.