Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Családpedagógiai alapismeretek és módszertan tanfolyam

Szervező neve: A Családi Nevelésért Alapítvány Családpedagógiai Módszertani Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Alapítási engedély szám: OKM-3/9/2007
Alapító neve: A Családi Nevelésért Alapítvány Családpedagógiai Módszertani Központ
Indítási engedély szám: OKM-3/9/2007
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2012. 02. 01.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A családpedagógia prevenciós utóvédelmi ismereteinek és módszereinek elsajátítása. Alkalmazásuk az oktatásban és a nevelésben, a gyermeki, emberi élettel kapcsolatos - családi és nemzetközi történeti-társadalmi - összefüggések értelmezésében.
Szerepcserés szerepjáték módszerű konfliktusfeloldás oktatása felelősségteljes magatartás formálásához, az egészséges élettervezésben, drog és bűnmegelőzésben, szexuális és családi életre, békére nevelésben alkalmazáshoz.
Problémamegoldó módszerként a családi beszélgetés vezetésének módszereire megtanítás. Segítő terv készítésére, célzott foglalkozások, pedagógiai családgondozás vezetésére felkészítés a szülőkkel való hatékony együttműködéshez, pedagógiai problémák családdal közös megoldására, a szülő-pár nevelői kompetenciájának fejlesztésére, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei javítására, eredményesebb nevelésükre.
A tanult kommunikáció saját gyakorlatban történő megerősítése konkrét eset vezetésével.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Családpedagógiai Alapismeretek és Módszertan tanfolyam 30 kontaktórás továbbképzés min. 3, max. 6 hónapot vesz igénybe, mivel felkészülést igényel.
 1. A képzés indokoltsága:
 A jelenlegi gyermeki, családi, társadalmi és globális problémák indokolják, hogy a már érvényesülő népesedési tendencia változtatására hatékony szemléletformálás, felelősségtudat formálása, és megfelelő kompetenciák fejlesztése valósuljon meg.
 Az agresszív magatartás, tanulási problémák, betegség, drogozás megelőzésére és leállításukra összehangolt iskolai tevékenységre van szükség. A megfelelő prioritások az utódok védelmében: a család összetartozás biztonsága, békés élet tervezése, a fejlődésükhöz egyenlő esélyek biztosítása. E képzéssel prevenciós összefüggéseket mutatunk be, a családi nevelő rendszer kapcsolatainak megerősítésére vonatkozó ismereteket oktatunk, a konfliktus és problémamegoldó kompetenciák fejlesztését, családlátogatás vezetését gyakoroltatjuk. Elősegítjük a szakszerű szexuális és családi életre, békére nevelés megvalósítását, a gyermekek kibontakoztatásához az eddiginél hatékonyabb pedagógus – szülői nevelői együttműködést, a hátrányos helyzetű gyermekek eredményesebb nevelését.
 2. A családpedagógia rendszerszemlélete c. téma oktatása előadásokat, szemináriumot, összehasonlító elemzést, szimbólumokkal befolyásolás modelljét, és az esetelemzést igényli.
 A családpedagógiai módszertan c. téma oktatásában komplex, begyakorlást segítő módszerek alkalmazása szükséges. A feladatok szerint a családi életre nevelés összehasonlító oktatási módszerekkel, a hozzá tartozó konfliktusfeloldásra nevelés családpedagógiai szerepcserés szerepjáték-módszerű gyakorlatokkal, a hátrányos helyzetűek pedagógiai problémáinak megoldása, és ehhez a gyermekek családjukkal együtt fejlesztése pedig a családlátogatás, családpedagógiai vizsgálat, segítő tervkészítés irányított lejátszásával, és a saját munkában való alkalmazás elméleti és gyakorlati irányításával, esetelemzés előkészítésével, megerősítő értékeléssel válik hatékony prevenciós kompetenciává.
 3. A képzés specialitásai: A prevenciós rendszerszemlélet, konfliktusfeloldás, problémamegoldó családi beszélgetés - vezetési kompetenciák fejlesztése és oktatásuk munkaformái: szerepcserés szerepjáték-módszer, gyakorlati feladatok, szóbeli és írásos esetelemzéssel.
 4. A tanúsítvány kiadásának feltételei:
 Záró ellenőrzés: A résztvevőnek a saját munkája körében hátrányos helyzetű gyermeknek a (tovább) tanulási, magatartási, nevelési, életvezetési, vagy komplex problémája megoldására egyénileg végzett gyakorlati feladata, az ennek keretében végzett családi beszélgetések vezetéséről, a családdal közös segítő tervkészítéséről legkésőbb a tanfolyam összegző alkalma előtt 1 héttel 6-10 oldal terjedelemben leadott írásos esetelemzése alapján,
 a célzott foglalkozások vezetésében a kötelező szakirodalom alkalmazásának, továbbá a csoportmunkában tanult konfliktusfeloldó szerepcserés szerepjáték módszernek, és a családlátogatás vezetésében a családpedagógiai vizsgálattal összekötött problémamegoldásra vonatkozó tervkészítés szempontsorának, a gyermeket segítő terv kifejtésében tanulás, magatartás fejlesztése, családi életre nevelés, családfejlesztés tervezésének, a gyakoroltak alkalmazásának, az esetvezetés tartalmának és módszereinek az írásos értékelése.

Az előírt tartalmi követelmények:
1. Ismerje a preventív családpedagógiai tevékenységi rendszert.
2. Tudja a családi életre nevelés során az ép és a sérült családok (viselkedési) jellemzőinek összehasonlítását alkalmazni.
3. Ismerje a szexuális nevelés és jövőtervezés alakításának a lehetőségeit, az összetartó családmodell egyenrangúságra és kölcsönösségre, szeretetnyújtásra építő viselkedési feltételei elfogadtatásának, az optimista beállítódás kiváltásának módszereit.
4. Biztosan vezessen konfliktus feloldást és megoldási gyakorlatot kis és nagy csoportos foglalkozásokban, tudja alkalmazni a szerepcserés szerepjáték módszerét.
5. Ismerje pedagógiai problémák megoldásának a családpedagógiai vizsgálat szempontsorát, a családi beszélgetés, családlátogatás vezetését, a hátrányos helyzetű gyermeknek a családdal együtt fejlesztésében iskolai segítő lehetőségek tervezését.
6. Legyen képes pedagógiai segítő gyakorlatában eset elemzési feladat elvégzésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Írásbeli problémamegoldó feladat, esetelemzéssel:
- hátrányos helyzetű gyermek tanulási, magatartási, nevelési vagy életvezetési problémájának feltárása,
- a segítség lehetséges módjának kifejtése.
Értékelési szempont: a probléma és segítő módszer harmóniája a pedagógus kompetencia határainak betartásával.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak;; pedagógus szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
minden pedagógusnak ajánlott.
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: 30 óra.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkaidőn túl, a résztvevők igényei alapján délután 8.30. vagy délután 13.30 órai, szombaton délelőtt 10.00 órai kezdéssel, 3-6 hónapon belül 5 alkalommal 6-6 óra.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 50000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Kötelező szakirodalomra, segédanyagokra 15.000 Ft.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2009 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.