Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Az atomoktól a csillagokig Fejezetek a fizika legújabb eredményeiből tanárok számára

Szervező neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0429-04
Alapítási engedély szám: 100 004/30/2011
Alapító neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2016. 01. 25.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzésnek több célja is van.
Az új szakmai tartalmak a fizika időszerű problémáinak, legfrissebb kihívásainak, modern irányzatainak középiskolai szintű bemutatása, amelyek a modern fizika, a fizika és a társtudományok, a fizika szerepe a társadalomban témakörök köré szerveződnek, elsősorban az ELTE Fizikai Intézetben folyó kutatásokon és eredményeken keresztül.

A fizika tudományában és a fizika tanításának módszertanában az utóbbi évtizedekben létrejött néhány új eredményének közvetítése, és azok beépítésének elősegítése a mindennapi tanári gyakorlatba.

A természettudományok és a fizika megszerettetése a hétköznapi életben megjelenő, fizikai vonatkozású aktuális hírek (pl. nukleáris berendezések telepítése, fizikai Nobel-díj, nanotudományok, a részecskefizika legújabb eredményei a magyar kutatók szerepének bemutatásával, fizika versenyek, stb.) interpretálásán keresztül. Annak bemutatása, hogy a fizika nem lezárt tudomány, sok érdekes probléma vár még megoldásra.

Az előadásokhoz tartozó demonstrációs kísérletek alkalmazhatóságának elősegítése a napi tanári gyakorlatban.

Segítségnyújtás a diákok pályaválasztásának orientálásához. A felsőoktatási fizikaoktatás (elsősorban az ELTE fizika BSc és a kapcsolódó MSc szakjainak) megismertetése, a megszerzett diplomával való elhelyezkedés lehetőségeinek bemutatása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A természettudományok fejlődése napjainkban olyan mértékű, hogy a felsőoktatásból kikerülő tanárok nincsenek abban a helyzetben, hogy követni tudják a gyorsan megújuló ismereteket. Pedig ezek érdekesek, és várhatóan meghatározzák a mai diákok jövőjét, befolyásolják pályaválasztásukat. Ezért fontos, hogy a tanárok képet kapjanak a legújabb kutatásokról, azok erdményeiről, az új kérdésekről, a kihivásokról. Ezért már 6 éve az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók és oktatók beszélnek a fizika frontvonalába tartozó fizikai érdekességekről, újdonságokról "Az atomoktól a csillagokig" című előadássorozat keretében tanárok, sőt diákok számára érthető módon.
A továbbképzési tematika főbb gondolati csomópontjait nem az oktatásban megszokott módon csoportosítottuk, mint mechanika, hőtan stb. hanem elsősorban az újszerű kutatási eredmények, illetve azok társadalmi vonatkozásainak témái szerint. Az szakmai tartalmak a fizika időszerű problémáinak, legfrissebb kihívásainak, modern irányzatainak középiskolai szintű bemutatása a modern fizika, a fizika és a társtudományok, a fizika szerepe a társadalomban témakörök köré szerveződnek.
Az előadások mellett foglalkozunk napi aktuális fizikai problémákkal, az ELTE természettudományos képzési formáinak bemutatásával, a majdani elhelyezkedési lehetőségekkel.
További fontos feladatnak tartjuk a természettudományok tanításával foglalkozó, az utóbbi évtizedekben kibontakozó rendkívül széleskörű tudás megismertetését, melyet kifejezetten a tanárok számára szervezett külön előadáson fogunk bemutatni sok érdekes példa felhasználásával. Oktatási szituációk elemzése, az előadásokon hallott új tudományos eredmények tanórai feldolgozási lehetőségeinek elemzése. Ehhez egyéni-, illetve csoportos szemináriumi megbeszélések is tartoznak, igény szerint.

A sorozat minden egyes előadása a következőképp épül fel:

- Az előző előadáshoz kapcsolódó TOTO kérdések megoldása.
- Természettudományokkal, illetve a fizikával kapcsolatos programajánlatok, sajtószemle, aktuális hírek, továbbtanulási lehetőségek.
- Az ELTE TTK Fizikai Intézet egyik kutató-oktatójának 1 órás előadása tanárok és diákok számára egyaránt közérthető módon.
- Kísérleti bemutató.
- Kötetlen beszélgetés, konzultáció, laborlátogatás, illetve egyéb fakultatív programok.

Minden előadás és kísérleti bemutató videofelvétele megtekinthető és szabadon letölthető a sorozat honlapjáról (http://www.atomcsill.elte.hu/), melyeket a tanárok elemezhetnek, tanóráikon szabadon felhasználhatnak.

A teljesítés követelményei:
- Az ELTE TTK Fizikai Intézet szervezésében megrendezésre kerülő "Az atomokól a csillagokig" előadássorozat 9 előadásán, plusz 1, a szakmódszertan legújabb eredményeit bemutató előadáson, melyet több alkalommal megtartunk, kötelező a részvétel. Ez több tanév, de maximum 3 év alatt teljesíthető. Az első alkalommal regisztrációs lapot kell kitölteni, a további alkalmak esetében az előadás előtt jelenléti ívet kell aláírni. A teljesítéshez az előadások 90%-án kötelező a részvétel.
- 1 db 3 oldalas és 1 db 2 oldalas záródolgozat módszertani elemzés formájában. Ezeket a továbbképzésben résztvevő tanár az utolsó (10.) regisztrált előadást követő 30 napon belül köteles benyújtani a továbbképzés szakmai felelősének. A dolgozatok értékelésének alapja azok szakmai korrektsége, az oktatásban való hasznosíthatóság taglalása.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő
- ismerje a fizika időszerű problémáit, kutatási kérdéseit. Legyen tisztában az ELTE TTK Fizikai Intézetében folyó fontosabb kutatási témákkal és azok eredményeivel. Legyen képes ezeket az ismereteit alkalmazni a napi tanítási gyakorlatában és tehetséggondozó munkájába.
- legyen képes azonosítani a hétköznapi életben megjelenő fizikai vonatkozású híreket, és ezekre reagálni napi tanórai gyakorlatában.
- ismerje a fizikai témájú demonstrációs kísérleteket, és képes legyen azokat napi gyakorlatában alkalmazni a fizikai fogalmak kialakításához.
- legyen képes önmaga is a diákok fogalmi fejlődését elősegítő kísérletek megtervezésére és azok alkalmazására, feldolgozására tanóráin.
- legyen képes azonosítani a továbbképzésen elhangzott legújabb tudományos eredményeket, ismerje fel a szakmai kapcsolatokat.
- ismerje a felsőfokú fizikaoktatás szerkezetét, képes legyen erről megfelelő információkat adni tanítványai számára.
Legyen képes az új ismeretek saját oktatás gyakorlatában történő alkalmazását bemutató záródolgozat készítésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Csak a továbbképzés végén van szükség ellenőrzésre, melynek formája: dolgozat a hallottak és látottak elemzéséről, az oktatás különböző színterein (tanóra, tehetséggondozó szakkör stb.) való alkalmazásáról, hasznosíthatóságáról.
Az előző előadáshoz kapcsolódó teszt megírását felkínáljuk önellenőrzés céljából a következő előadás elején, de ez nem kötelező.

Az utolsó 9. regisztrált előadást, illetve a plusz egy, a szakmódszertan legújabb eredményeit bemutató előadást, követő 30 napon belül két módszertani elemzést kell benyújtani, amelyek a következők:

Legalább 3 oldalas dolgozat melyben ki kell térni a következőkre:
- Az új szakmai ismeretek milyen módon segítik tanári munkáját saját diákjai kíváncsiságának kielégítésében, tanórái színesítésében, a tehetséggondozásban, érettségire, tanulmányi versenyekre való felkészítésben.
- A bemutatott kísérleteket hogyan tudja alkalmazni tanóráin, mennyiben segítik elő a diákok fogalmi fejlődését. Melyeket alkalmazta már a tanóráin és milyen eredménnyel?

Legalább 2 oldalas dolgozat annak bemutatására, hogy az előadások során hallottak közül miként dolgozott fel diákjaival egy konkrét választott témát. A ténylegesen megvalósult feldolgozás leírása, akár fényképekkel illusztrálva, esetleg tanulói véleményeket csatolva. Milyen munkaformát választott a feldolgozáshoz és annak indoklása.

Értékelés: a dolgozatok szakmai korrektsége, az oktatásban való hasznosíthatóság taglalása, beleértve annak elemzését is, hogy mikor milyen munkaformát tart célszerűnek, és miért, annak bemutatása, hogy miként aktivizálja a tanulókat.
Az elbírálás szempontját képezi még a fent említett két dolgozat eredetisége is mely alkalmassá teszi az elemzést szélesebb szakmai körben való megismertetésre, konferencia-előadásra, publikációra is, mint például Fizikatanári Ankét, Fizikai Szemle fizikatanítással foglalkozó rovatában.

Formai szempontok: a dolgozat szerkezete stílusa, a szaknyelv használata, külalak.

Minősítés két fokozatban: "elfogadott", illetve "nem elfogadott". A tanfolyam elvégzéséről az ELTE TTK tanúsítványt állít ki.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; fizika, kémia, biológia tanári szak; tanári oklevél.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs megkötés

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délután 17-19. óra között minden második csütörtök a szorgalmi időszakban.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Nincs

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2012 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2013 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.