Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében

Szervező neve: Szent Korona Országért Alapítvány
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00172-2011
Alapítási engedély szám: 82/253/2012
Alapító neve: Szent Korona Országért Alapítvány

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 11. 22.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
- A képzés célja a gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó pedagógusok (elsősorban a Kárpát- medencei, magyar történelmi valamint magyar néprajzi, illetve népi gyógyászati) ismeretének és műveltségének elméleti és gyakorlati kibővítése írásos emlékeink, régészeti és néprajzi kutatásaink, jogi rendszerünk alapján, mellyel a résztvevők teljesítményképes tudás birtokába kerülhetnek.

- Minél szélesebb körű eredeti és hiteles források vizsgálatával, régészeti kutatások megismertetésével kívánjuk alátámasztani a képzésben szereplő tananyag igazságát, hogy ezáltal a résztvevők minél közelebb jussanak a valós történelmünk megismeréséhez.

- A képzésben részt vevő pedagógusokkal együtt módot és lehetőségeket keresünk arra, hogy képesek legyenek felhasználni és beilleszteni a mindennapi munkájukba az itt szerzett ismereteket.

- A gyakorlati tevékenységek (kézművesség, középkori harcművészet és népi gyógymódok) által, elmélyítjük és több oldalról közelítjük meg eleink műveltségét, tudását, ismeretét.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az egyetemes kultúra évezredeken keresztül letisztult értékrendje, erkölcsi szabályai egyre inkább háttérbe szorultak az utóbbi néhány évtizedben, s ez a folyamat tovább erősödik napjainkban is.

Azon pedagógusok számára ajánljuk a képzést, akik szeretnék a magyarsággal kapcsolatos ismereteiket fölfrissíteni és kibővíteni. Akik a munkájuk során felmerülő „ mit és hogyan” kérdéseken túl, a miértekre is keresik a választ .

Továbbképzésünk során az ismeretbővítés kiterjed a magyarság történelmi, néprajzi, jogi, hadtörténelmi, népi gyógyászati, tárgyi kultúrájának mélyebb megismerésére eredeti, hiteles források és régészeti kutatások alapján, neves, elkötelezett oktatók előadásában.

A képzés a magyarságtudat, a magyarság szellemi, erkölcsi és tárgyi kultúrájának, igaz történelmi múltjának, hagyományainak legteljesebb megismertetésén alapszik.
Éppen ezért célja két pilléren nyugszik. Az egyik a hatékony ismeretelsajátítás, a másik, hogy válaszokat keresünk közösen arra, hogy mely tantárgyakba, és foglalkozásokba , milyen módon és hogyan lehet beépíteni ezt a nem mindennapi elméleti és gyakorlati ismeretanyagot.

A képzés két tematikai egységben foglalkozik az ismeretbővítéssel.

Az első tematikai egység a teljességre törekvés igényével kíván képet nyújtani a magyarság őstörténetéről, a közösséget évszázadokon át összetartó szabályokról, azok kialakulásának körülményeiről, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó jogi és vallási rendszerről.

A második tematikai egység a hagyomány és népi kultúra (szellemi, gyakorlati, tárgyi örökségünk),mely a néprajzi ismeretek, népi gyógyászat, népi vallásosság és hadviselés témakörében kívánja a hallgatóság ismereteit hatékonyan bővíteni, elmélyíteni.

A kifejtős kérdésekből összeállított tesztlap segítségével az elsajátított tudásanyag szintjét ellenőrizzük, az óra-, vagy foglalkozásvázlatokkal pedig a tanultak megfelelő alkalmazását.
Tanúsítványt az a hallgató kaphat, aki teljesítette a leírt követelményeket, a félév végi teszteket minimum 70% - ban teljesítette és a képzés min. 80% - án részt vett

Az előírt tartalmi követelmények:
- A résztvevő ismerje meg az eredeti, hiteles forrásokat és ezáltal bővüljenek ismeretei a Kárpát-medencei magyar történelmi, néprajzi, valamint a keleti gyökerű népi gyógyászat területén.

- Szerezzen gyakorlati és elméleti tapasztalatokat forráselemzésben, néhány népi kézművesség fajtában, a középkori harcművészet bizonyos területein.

- Ismerje meg a néprajzi és régészeti kutatások legújabb eredményeit.
Bővüljenek ismeretei a régi jogrendszerünk, vallástörténeti hagyományaink terén.

- Nyerjen betekintést az évkör ünnepeibe, hagyományaiba és ezekre szerveződő népi életmódba, valamint az ezekhez kapcsolódó népszokásokba, kézműves tevékenységekbe.

- A fentiekben felsoroltak segítségével tegyen szert szerves gondolkodásra és egységes világképre.

- Legyen képes a felsorolt területeken a megszerzett ismereteket és az elsajátított gyakorlatot beilleszteni mindennapi munkájába, illetve ezeket bizonyítandó, az ellenőrzések során kitöltött feladatlapokat és az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó (2.8 pontban meghatározott) beadványokat rendezze portfólióba.

-Minden félév során, 2 szabadon választott résztémát kiválasztva (előadóval egyeztetve), készítsen abból 2(1-1) óra -, vagy foglalkozástervet a hallgató. A tanmenetekben felsorolt ismeretanyag elsajátításáról minden félév végén feladatlap formájában adjon számot. (Ezzel a folyamatos tevékenységgel ösztönzi a hallgatót az indító a kisebb tananyagegységek elsajátítására és alkalmazására.)

Az ismeretek számonkérésének módja:
- Minden tanult résztémát magában foglaló, kifejtős kérdéseket tartalmazó feladatlap minden félév végén, amely résztémánként legalább 2 kérdést tartalmaz. A kérdésekre adott válaszoknak bizonyítani kell a tanult ismeretek legalább 70 %-ának elsajátítását.

- Egy a hallgató által kiválasztott településről, ( melyet már korábban megismert, esetleg ahonnan származik, vagy ahol rokonai élnek) a tanult tananyag alapján, egy min. 3-5 oldalas tanulmány készítése, annak néprajzi, történelmi, művelődési, gazdálkodási életéről, problémáiról a tanult résztémák alapján, melynek témavezetője a magyar néprajz és népismeretet tanító tanár.
A tanulmány értékelésének szempontjai:
Ne legyen benne tárgyi tévedés. A téma helyes megközelítése a kapott tudás alapján. Bizonyítsa, hogy a hallgató a tanult ismereteket elsajátította.

- Minden félév végére 2 (1-1) óra- vagy foglalkozásterv készítése két külön résztéma témaköréből (az előadóval egyeztetve), melyben bizonyítja a tanfolyamon résztvevő, hogy a résztémák tudásanyagát elsajátította és képes lesz továbbadni. Értékelése: tárgyi tévedéstől mentes legyen, az elhangzott ismeretanyag alapján készüljön, a metodikai és didaktikai lépései egymásra épüljenek.

- Az itt meghatározott beadványokat, valamint feladatlapokat rendezze portfólióba.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Múzeum pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munkaszüneti napokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 90000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Múzeumi belépők.
Egyéb gyakorlatokhoz szükséges eszközök költsége (olló, ecset,tempera, vízfesték, tű, 20x30-as rétegelt lemez, játék faláda, vásznak, stb.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.