Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Népi játékok felhasználásának lehetőségei az óvodai nevelésben

Szervező neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 957/195/2013
Alapító neve: Panem Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2018. 12. 05.

Foglalkozási órák száma: 5
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja bemutatni, hogy a népi játékok hogyan alkalmazhatók a mindennapi tanítási-tanulási folyamatba ágyazva. Az óvodapedagógus munkájához szükséges néprajzi alapismeretek megtanítása, valamint a játék és a népi játék jellemzőinek, a hagyomány közvetítési módjainak bemutatása.
A résztvevők megismertetése a népi játékok komplex és differenciált, az adott óvodás közösségnek megfelelő alkalmazásával az óvodai gyakorlatban, valamint az óvodai pedagógiai programba való komplex bekapcsolás lehetőségeivel. A tanfolyam célja továbbá annak bemutatása, hogy mely kompetenciák fejleszthetők a népi játékok segítségével.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A Panem Kiadó és Kereskedelmi Kft. 30 órás távoktatásos továbbképzésének középpontjában a népi játékok óvodai nevelésben való felhasználási lehetőségei állnak. A továbbképzés célja, hogy a népi játékok elemei a mindennapi tanítási-tanulási folyamat részeivé váljanak. A képzést két fő elvre fűztük fel; egyrészt elméleti alapokat nyújtunk a néphagyományok, a jeles napok és a népi játékok megismeréséhez, azért hogy a résztvevők a népi játékokat hitelesen tudják feldolgozni. Számítunk a résztvevők korábban szerzett elméleti ismereteire, célunk ezek rendszerezése, továbbá az általunk nyújtott új ismeretek rendszerbe való illesztése. A gyakorlati rész az egyes hónapok bemutatásával, az óvoda pedagógiai programjához való kapcsolódások feltárásával, a kézműves tevékenységekkel, a népi játékok gyűjteményével a gyakorlati alkalmazást teszi lehetővé. Számos példával mutatjuk be a népi játékok alkalmazási lehetőségeit a mindennapi óvodai nevelő munkában. Így valósul meg azoknak a gyakorlati ismereteknek az átadása, amelyek hatékonyan segítik a hagyományőrzést az óvodai oktató-nevelő munkában.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk jellemzői a rugalmas időbeosztásban megszerezhető szilárd elméleti alapok és a gyakorlatias, mindennapi munkára reflektáló szemléletmód. A tananyag-feldolgozást vizualizációs technikákkal, élvezetes ábra- és képanyaggal, videókkal, animációkkal tesszük könnyebbé. A hatékony elsajátítást szolgálják a minden tananyagegységben megtalálható ellenőrző feladatsorok, interaktív játékok és a folyamatos kapcsolódás az óvodai pedagógiai programhoz. Célunk inspirálóan hatni a képzés résztvevőinek személyes és szakmai fejlődésére, elősegítve az innovációra nyitott pedagógiai gondolkodást.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja és ismerje a magyarság jeles napi népszokásainak tananyagban bemutatott néprajzát és a hozzájuk köthető népi játékokat, kézműves tárgyakat. Legyen képes értő módon használni a néprajzzal kapcsolatos alapfogalmakat, definíciókat, biztosan igazodjon el az év hagyományos rendjében, ismerje a jeles napokat, népszokásokat, a kalendárium egyes szakaszaihoz kapcsolható néphagyományokat, népi játékokat. Legyen tisztában a játék és a népi játék jellemzőivel, a hagyomány közvetítésének módjaival, a népi játékok tanításának és óvodai alkalmazásának módszereivel, és legyen képes azokat a gyakorlatban is alkalmazni. A jeles napokhoz köthető óvodai tevékenységek ismeretében, valamint a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva legyen képes kiválasztani a tanítandó kézműves technikát és tárgytípusokat, dramatikus szokásokat és énekes-mozgásos népi játékokat. Tudja, hogy a természetben található anyagokból milyen egyszerű tárgyak készíthetők, és legyen képes azokat elkészíteni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzési mód:
A képzés során átadott ismeretek elsajátítását a tananyag befejezésekor – a keretrendszer segítségével – egy záró teszt megoldásával és határidőre történő beküldésével ellenőrizzük. A résztvevőnek az összetett záróvizsgát legalább 80%-os sikerességgel kell megoldania ahhoz, hogy a képzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon. Amennyiben a képzés résztvevője a Záró tesztet nem küldi be, vagy azt nem sikerül legalább 80%-os sikerességgel megoldania, lehetőséget kap, hogy hiányosságait pótolja, és egy új záró tesztet (Záró teszt – Pótvizsga) töltsön ki, és a képzést sikeresen befejezze. A beküldött feladatokat a képzés tutora értékeli ki, majd a megoldások eredményességéről, illetve a hibákról visszajelzést küld a képzés résztvevőjének.
Az értékelés szempontjai:
A Záró teszt azt méri, hogy a képzés résztvevője mennyire volt képes elsajátítani a tanult ismereteket. A tananyag központi témája a népi játékok alkalmazása az óvodai gyakorlatban. Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a résztvevő képes-e átlátni az elsajátított elmélet és a gyakorlat közötti összefüggéseket, ismeri-e a népi játékok alkalmazási lehetőségeit az óvodai programban, tisztában van-e a legfontosabb alapfogalmakkal, a jeles napokkal és a hozzájuk kapcsolódó népszokásokkal. Képes-e felismerni a népi játékok komplex alkalmazási lehetőségeit, tud-e élni a differenciálás lehetőségével. Az értékelés kiterjed arra is, hogy a résztvevő megfelelően elsajátította-e az ezekhez kapcsolódó alapvető elméleti ismereteket, képes-e ezeket rendszerezni és felhasználni a gyakorlatban. Ezért további értékelési szempont, hogy a képzés során megismert néprajzi háttérismereteket mennyire sajátította el a résztvevő, és a segítségükkel képes-e hitelesen, a népi játékokra épülő komplex foglalkozást tervezni.
A beküldendő Záró teszt és a Záró teszt – Pótvizsga feladatai és a megoldások az alapítási kérelemhez mellékelt anyagban találhatók; a melléklet neve: 1. sz. melléklet: Feladatok és tesztek.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus; óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Operációs rendszer és internet felhasználói szintű ismerete. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét a jelenléti konzultációs alkalom (kontaktórán) elején egy 20 kérdéses szintfelmérő – egyszeres feleletválasztós – teszt kitöltésével ellenőrizzük. A szintfelmérő tesztet legalább 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
Az Óvodai nevelés alapprogramjához kötődik.

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.