Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Óvodai foglalkozások szervezése a mozgásszervi elváltozások megelőzésének érdekében

Szervező neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 43/100/2014
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 05. 09.

Foglalkozási órák száma: 8
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a mozgásszervi elváltozások megelőzésének érdekében szervezett óvodai foglalkozások megismerése. A képzés elméleti és gyakorlati segítséget nyújt az óvodai mozgásos tevékenységek átfogó szemléletű tervezéséhez és szervezéséhez, figyelembe véve az óvodáskori fejlődési sajátosságokat. Cél, hogy a részt vevő pedagógusok mozgásanyag-repertoárja egyensúly-, tartás- és koordinációfejlesztő-javító ismeretekkel gazdagodjon. A tanfolyam célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék a finommotorikus képességeket, a testsémát és a manipulációt fejlesztő gyakorlatokat.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A 30 órás távoktatásos továbbképzésünk középpontjában az óvodás gyermek mozgásfejlődése, mozgásfejlettségi jellegzetességei és a gyakori mozgásszervi elváltozások megelőzése, felismerése és korrekciója áll.
A kurzust 2 órás kontaktóra vezeti be, melynek során a résztvevők megismerik a képzés tartalmát és megtanulják az e-learning keretrendszer használatát. A kontakt órán a megjelenés kötelező. A kontaktórán a résztvevők szintfelmérő tesztet töltenek ki.
A tanfolyam során elsajátított számos testnevelési gyakorlat és megelőző-korrekciós mozgásos játék nagyban elősegíti a részt vevő pedagógusok módszertani repertoárjának gazdagodását, hatékonyabbá téve mindennapi munkájukat.
A képzés során összefoglaljuk a mozgásfejlődés elméleti ismereteit. Célunk az ismeretek rendszerezése, tudatosítása, s az új elemek integrálása.
Programunk gyakorlati része a mindennapos óvodai alkalmazást segíti elő: konkrét példákon, játékleírásokon, kisfilmeken keresztül mutatja be a mozgásanyag alkalmazási lehetőségeit.
Átlátható szerkezetű e-learning programunk rugalmas időbeosztásban megszerezhető széles elméleti tudást kínál, miközben gyakorlatias, a mindennapi munkára reflektáló szemléletmód jellemzi.
A tananyag-feldolgozást vizualizációs technikákkal, ábra- és képanyaggal, videókkal, animációkkal tesszük változatossá, a hatékony elsajátítást ellenőrző feladatsorok, tesztek és interaktív játékok szolgálják.
A képzés befejezésekor, a keretrendszer segítségével összetett záróvizsga megoldásával és határidőre történő beküldésével ellenőrizzük a képzés során átadásra került ismeretek elsajátítását. Az összetett záróvizsga leadási határideje a képzés 40. napja. A képzésben résztvevőnek a képzés befejezésekor az összetett záróvizsga feladatot minimum 80%-os sikerességgel kell megoldania ahhoz, hogy a képzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés résztvevője ismerje az óvodáskori mozgásfejlődési sajátosságokat, mozgásfejlettségi jellegzetességeket és az attól való eltéréseket, gyakori mozgásszervi elváltozásokat. Ismerje a mozgásszervi elváltozások kialakulásának megelőzését szolgáló tartásjavító, láb és légző gyakorlatokat. Legyen tisztában a testséma-, a koordináció- és az egyensúlyfejlesztés lehetőségeivel. Ismerje a finommotorikus képességeket, manipulációt fejlesztő gyakorlatokat. A mindennapos óvodai mozgásgyakorlás, testnevelés-foglalkozások tervezésében és szervezésében tudjon ezen ismeretek alapján a fejlődést támogató, prevenciós és a gyermekek egyéni állapotát figyelembe vevő korrekciós feladatokat összeállítani.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A főtéma befejezésekor a keretrendszer segítségével egy összetett záróvizsga megoldásával és határidőre történő beküldésével ellenőrizzük a képzés során átadott ismeretek elsajátítását. A résztvevőnek az összetett záróvizsga feladatait legalább 80%-os sikerességgel kell megoldania ahhoz, hogy Tanúsítványt kapjon a képzés sikeres elvégzéséről.
Az értékelés szempontjai a következők: a Záróteszt azt méri, hogy a képzésben résztvevő mennyire volt képes elsajátítani a tanult ismereteket, érti-e az elmélet és gyakorlat közötti összefüggéseket, ismeri-e az óvodáskori mozgásfejlődési sajátosságokat, mozgásfejlettségi jellegzetességeket, a gyakori mozgásszervi elváltozások megelőzését, korrigálását segítő gyakorlatokat, s ezen ismereteit képes lesz-e felhasználni az óvodai mozgásgyakorlás szervezésében és tervezésében.

A záróvizsga teszt a következő témaköröket kéri számon:
1. Mozgás – meghatározások, alapfogalmak
1.1. A mozgás, mozgásgyakorlás az óvodai élet tevékenységeiben
1.2. Az emberi mozgásról
1.3. Címszavakban a mozgásfejlődésről
1.4. A mozgás és más képességterületek fejlődésének összefüggései óvodáskorban
1.5. A mozgás komplex hatásrendszere óvodáskorú gyermekeknél

2. Tartásjavító, láb- és légzőgyakorlatok, prevenciós lehetőségek az óvodai testnevelésben
2.1. Fejlesztés és prevenció az óvodai testnevelésben
2.2. A korrekció helye az óvodai testnevelésben
2.3. A mozgásanyag tudatos alkalmazása mint a prevenció és korrekció eszköze
2.4. Tartásjavító gyakorlatok a testnevelés-foglalkozáson
2.5. Lábtorna az óvodai testnevelésben
2.6. Légzőgyakorlatok a testnevelés-foglalkozásokon

3. Testsémafejlesztés, mozgástervezés
3.1. Testsémafejlesztő gyakorlatok
3.2. Mozgástervezés

4. Koordináció- és egyensúlyfejlesztő gyakorlatok
4.1. Koordinációs mozgásanyag
4.2. Egyensúlyérzék-fejlesztő gyakorlatok

5. Természetes mozgások a prevenciós céllal alkalmazott mozgásanyagban
5.1. Természetes mozgások az óvodás gyermekeknél
5.2. A természetes mozgások megfigyelése, vizsgálata
5.3. Természetes mozgások az óvodai testnevelés mozgásanyagában

6. Finommotorikus képességeket, manipulációt fejlesztő gyakorlatok
6.1. A finommotorika fejlettsége óvodába lépéskor
6.2. A kézfunkció elvárt szintje iskolába lépéskor
6.3. A finommotoros fejlesztés beillesztése az óvodai tevékenységekbe
6.4. A finommotoros fejlesztés gyakorlatainak prevenciós-korrekciós szemléletű összeállítása

A beküldendő Záróteszt és a Záróteszt – Pótvizsga feladatai és a megoldások az Alapítási kérelemhez mellékelt anyagban találhatók; 1. sz. melléklet: Feladatok és tesztek.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Óvodapedagógia, gyógypedagógia; óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, konduktor.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Operációs rendszer és internet felhasználói szintű ismerete. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét a jelenléti konzultációs alkalom (kontaktórák) elején egy 20 kérdéses szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, amelyet legalább 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Gyógypedagógus, Konduktor, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.