Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A szociális kompetencia értéke, mértéke az óvoda mindennapjaiban

Szervező neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-1001-04
Alapítási engedély szám: 43/99/2014
Alapító neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 05. 09.

Foglalkozási órák száma: 10
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az óvodás gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztési lehetőségeit valamint az ismeretek tervszerű napi tevékenységekbe aktualizálásának lehetőségeit. Az óvodapedagógusok megismerik a szociális kompetencia tartalmi összetevőit, a gyermeki fejlődésben betöltött szerepét. Megerősítésre kerül a mérésmetodika eszköztárából a megfigyelés módszere. Az óvodapedagógusok elsajátítják a szociális kompetencia mérésének egy lehetséges módszerét, melynek segítségével tartalmilag bővíthetik a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követését tartalmazó dokumentációt. További cél, a tudományos kutatás eredményeinek bemutatásával, a pedagógiai fogalmakon, gyakorlaton keresztül pedagógiai gondolkodásmód formálása. A program lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők saját tempójukban, saját elképzeléseik szerint sajátítsák el az ismereteket.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A 30 órás távoktatásos képzés keretében a pedagógusok megbízható elméleti és gyakorlati tudást sajátíthatnak el az óvodás gyermekek szociális kompetenciájának fejlesztésével kapcsolatban. A kurzust 6 órás kontaktóra vezeti be, melynek során a résztvevők megismerik a képzés tartalmát és megtanulják az e-learning keretrendszer használatát. A kontakt órán a megjelenés kötelező. A kontaktórán a résztvevők szintfelmérő tesztet töltenek ki.
A képzés további része rugalmas, saját időbeosztással zajlik, távoktatásos képzés keretein belül. Az óvodapedagógusok megismerik a szociális kompetencia tartalmi összetevőit, a gyermeki fejlődésben betöltött szerepét. Megerősítésre kerül a mérésmetodika eszköztárából a megfigyelés módszere. Az óvodapedagógusok elsajátítják a szociális kompetencia mérésének egy lehetséges módszerét, melynek segítségével tartalmilag bővíthetik a gyermekek egyéni fejlődésének nyomon követését tartalmazó dokumentációt. A képzés célja a tudományos kutatás eredményeinek bemutatásával, a pedagógiai fogalmakon, gyakorlaton keresztül pedagógiai gondolkodásmód formálása.
A tartalmi feldolgozást idézetek, effektusok, animációk, képek, filmbejátszások tarkítják.
A pedagógiai, módszertani kompetenciák bővítésével párhuzamosan a blended formájú tartalmi feldolgozás által fejlődik az óvodapedagógusok infokommunikációs szakismerete. A blended feldolgozási mód támogatja az egyéni ütemben történő előrehaladást. A képzés záróteszt kitöltésével, beküldésével és annak kiértékelésével zárul. A képzéssel a pedagógusok szakmai segítséget kapnak módszertani repertoárjuk bővítéséhez.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő legyen tájékozott a szocializációra vonatkozóan a hazai kutatások, szakirodalom tartalmáról. A tudományos kutatás eredményeinek bemutatásával, a pedagógiai fogalmakon, gyakorlaton keresztül pedagógiai gondolkodásmódja formálódik. Az óvodai nevelést szabályozó dokumentumok tanulmányozása által mélyítse tudását. Ismerje a szociális kompetencia fogalomkörét. Ismerje az adekvát alkalmazás lehetőségét a gyakorlatban. Legyenek ismeretei a mérésmetodika eszköztáráról, a megfigyelés módszerről. Bővüljenek mérési-értékelési ismeretei a tanfolyam során megismert mérőanyag alkalmazásával.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzésen a résztvevő által elsajátított ismereteket a keretrendszeren keresztül online tesztek segítségével ellenőrizzük. A tesztek eredményéről és a hibás feladatok helyes megoldásairól a résztvevő a keretrendszeren keresztül visszajelzést kap.
A résztvevőnek a következő témák után tesztet kell kitöltenie:
3. A gondolkodástól a cselekvésig
6. A szocializáció
7. A szociális kompetencia hazai kutatói
9. A szociális kompetencia 2.
10. Az óvodai nevelés, mint a szocializáció egyik színtere
13. A szociális készségek fejlesztése
14.Tegyünk valamit!
16. A mozgásfejlesztés szerepéről

A képzés befejezésekor, a keretrendszer segítségével összetett záróvizsga megoldásával és határidőre történő beküldésével ellenőrizzük a képzés során átadásra került ismeretek elsajátítását. Az összetett záróvizsga leadási határideje a képzés 50. napja. A képzésben résztvevőnek a képzés befejezésekor az összetett záróvizsga feladatot minimum 80 %-os sikerességgel kell megoldania ahhoz, hogy a képzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon. A beküldött teszteket a keretrendszer értékeli ki, a feladat megoldások eredményességéről, valamint a hibákról visszajelzést küld a képzésben résztvevőnek. Az értékelés szempontjai: a záróteszt azt méri, hogy a képzésben résztvevő mennyire volt képes elsajátítani a tanult ismereteket.

A záróvizsga teszt a következő témaköröket kéri számon:
1. A szociális kompetencia fogalmának azonosítása.
2. Szociálisan kompetens viselkedésformák
3. A szociális kompetencia értéke, mértéke az óvoda mindennapjaiban
4. Az IKT szerepe a pedagógus továbbképzésben
5. A szocializáció, a nevelés dimenziói
6. Kultúra, szocializáció és társfogalmai
7. A kultúra szó eredete és mai értelmezése
8. A kultúra összetevői
9. Az enkulturációs folyamat része: a szocializáció
10. Kulturális átörökítés
11. Nevelés
12. A pedagógusok gondolkodást, döntését befolyásoló tényezők
13. A gondolkodás és a cselekvés viszonya
14. A pedagógiai képességek
15. Az óvodapedagógus szerep kihívásai
16. Az óvodapedagógus személyisége
17. A pedagógusok kommunikációjáról
18. Az „ ideális” óvodapedagógus
19. Az elkötelezettség alkotóelemei
20. Megújuló oktatáspolitika
21. A szocializáció
22. A szocializáció fogalma
23. A szocializáció értelmezése
24. A szocializáció folyamata
25. A szocializáció folyamatának lépései
26. Bölcsődei szocializáció
27. A szociális kompetencia hazai kutatói
28. A szociális kompetencia
29. Személyiség funkcionális modellje
30. A szociális kompetencia fogalma
31. Daniel Goleman által felépített modell
32. Az érzelmi intelligencia
33. Spencer Jéghegy modell
34. Zsolnai Anikó tanulmánya
35. Az óvodai nevelés, mint a szocializáció egyik színtere
36. Egy kis óvodatörténet
37. Az óvodai nevelés története
38. Mióta szabályozza törvény a mérést az óvodában?
39. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. MKM rendelet
40. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok
41. Mérésmetodika
42. Pedagógiai mérés, értékelés
43. Rendszerben való gondolkodás mérés-értékelés
44. Mérési módszerek, technikák
45. Mérésmetodika
46. A mérés módszerének helye és szerepe
47. Az eredménymérés funkciója a pedagógiában
48. Mérésmetodikai alapelvek I. Validitás (érvényesség)
49. Mérésmetodikai alapelvek II. Reliabilitás (megbízhatóság)
50. Mérésmetodikai alapelvek III. Objektivitás (tárgyilagosság)
51. Pedagógiai értékelés
52. A diagnosztikus értékelés(helyzetfeltáró)
53. A formatív értékelés (segítő, fejlesztő)
54. A szummatív értékelés (lezáró, minősítő)
55. Az értékelés szempontjai
56. Pedagógiai folyamat: a megismerés–fejlesztés stratégiai lépései
57. A szociális készségek fejlesztése
58. A szociális viselkedés tanult, így tanítható is
59. A pedagógusok szerepe a szociális készségek fejlesztésében
60. Szociális kompetencia-híd a mindennapok tevékenységrendszerében
61. A Kormány rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
62. A mozgásfejlesztés szerepéről
63. A szociális kompetencia a testnevelés foglalkozáson
64. A szociális kompetencia adta lehetőség a gyógy-testnevelés foglalkozáson
65. A verselés, mesélés, adta lehetőség a szociális készség fejlesztésére
66. Normához, szokáshoz, szabályhoz való viszony
67. A gyermek, szülő, pedagógus szociális kompetenciái - a szülőkkel való együttműködés
68. Az óvodát követő életszakasz- óvoda-iskola átmenet
69. Az óvoda-iskola átmenet segítésének lehetséges irányai
70. Pedagógiai tevékenység

Melléklet: Beküldendő zárófeladatok_7 számú melléklet.docx

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Óvoda pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, szociál pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználó szintű operációs rendszer és Internet ismeret. Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét az online jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével, és az első kontakt órán online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük. Az online szintfelmérő tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson. Megjegyzés: A jelentkezési lap tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy az előzetesen elvárt ismeretekkel rendelkezik.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Pszichológus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2014 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.