Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában I.

Szervező neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0429-04
Alapítási engedély szám: 43/210/2014
Alapító neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 09. 08.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy bemutassa a gyorsan fejlődő fizikatudomány új eredményeinek középiskolai szintű interpretációját és mind tartalmilag, mind módszertanilag megkönnyítse a tanárok számára ezek tanítását. Emellett a tanításban alkalmazható új eszközöket és módszereket a felhasználás szintjén teszi hozzáférhetővé a tanárok számára. Foglalkozik a továbbképzés a fizika fejlődésének kérdéseivel, bemutatja, hogy a fizika nem lezárt tudomány, a szilárd alaptörvényrendszer mellett is sok még a nyitott, érdekes, megoldásra váró probléma. Különös figyelmet fordítunk arra is, hogy a napjainkban társadalmilag fontos kérdések természettudományos háttere és tárgyalásuk módszertani alapjai is megbeszélésre kerüljenek.
A továbbképzés mindezt az ELTE-n évek óta futó „Fizika tanítása doktori program” előadásaihoz kapcsolódva valósítja meg, lehetővé téve, hogy a doktori anyag egy részét azok is elsajátíthassák, akik nem tervezik a doktori képzésbe való belépést. A továbbképzés résztvevői az előadások széles spektrumából alkotott 4 modulból (A-D), melyek mindegyike 4 tárgyat foglal magába, egyéni érdeklődésük szerint választhatnak, az egyetemi szemeszterekhez igazodva. A modulok tárgylistája megtalálható a következő honlapon: http://fiztan.phd.elte.hu/index.html
A tanártovábbképzés eredményes elvégzése egyúttal könnyített lehetőséget jelent a bekapcsolódásra az ELTE Fizika Doktori Iskola tanári PhD képzésébe. Ennek a könnyítésének lényege az, hogy aki a továbbképzés keretében történő elbírálás helyett a megfelelő egyetemi vizsgák letételét vállalja, az esetleges későbbi doktori képzés során az adott kurzusok alól felmentést és vizsgabeszámítást kap. Ennek feltétele azonban (a résztvevők aktív tudásának túl erős elhalványulását elkerülendő), hogy a PhD képzésbe való belépésre a vizsgák letételét követő 2 éven belül kerüljön sor.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A fizika fejlődése napjainkban olyan mértékű, hogy a felsőoktatásból kikerülő tanárok nem tudják könnyen követni a gyorsan megújuló ismereteket. Pedig ezek érdekesek, és várhatóan meghatározzák a mai diákok jövőjét, befolyásolják pályaválasztásukat. Ezért fontos, hogy a tanárok képet kapjanak a legújabb kutatásokról, azok eredményeiről, az új kérdésekről, a kihívásokról. Az új eredmények bemutatásával egyenrangú része a programnak az eredmények középiskolai szintű interpretációja és a tanítás módszertani lehetőségeinek taglalása. Az ELTE Fizika Doktori Iskolájában 8 éve folyik tanári PhD képzés a „Fizika tanítása” doktori program keretében, melyben a résztvevők doktori témája a fizika egyes nehezen tanítható vagy modern fejezeteinek újszerű tanítási módszerének kidolgozása. Ennek előfeltétele 16 tantárgy előadásainak meghallgatása, melyek során egyrészt felelevenítik ismereteiket, másrészt számos új fejleménnyel ismerkedhetnek meg azok alkalmas szakmódszertani bemutatásával együtt.. Egyéni kutatómunkájuk végzésére intenzíven csak e 4 félév eltelte után kerül sor.

A továbbképzés célja, hogy ezen előadási anyagból egy félévnyit hozzáférhetővé tegyen a tanárok számára akkor is, ha nem tervezik a doktori programba való belépést. A továbbképzés az egyetemi szemeszterekhez igazodik, félévenként 4 tárggyal kerül meghirdetésre, melyek egy-egy modult alkotnak (négy félévenként ismétlődő ciklusokban). A résztvevő egy félévet választhat ki továbbképzéséhez.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
Kötelező jelenlét: a választott modul minden tárgyából a foglalkozások minimum 80%-án való jelenlét. A továbbképzés során hallgatott minden tárgyból záródolgozat készítése és/vagy e-learning anyag beadása az előadó által meghatározott terjedelemben és témában, melyeket a megadott határidőre kell elkészíteni. Az értékelés szempontjai: Tartalmi szempontként az kerül értékelésre, hogy a résztvevők milyen lehetőségeket látnak arra, hogy a tanfolyamon tanult egyes tantárgyak anyagát (elméleti ismeretek, gyakorlati és társadalmi alkalmazások, szakdidaktikai módszerek, kísérletek, IKT-módszerek, informális lehetőségek) hasznosítsák saját iskolai munkájuk során.

Elismertethetőség az ELTE "Fizika tanítása" doktori programjában:
Ha a résztvevő a jelen továbbképzés (illetve, ha a Korszerű tartalom és módszerek a fizika XXI. századi tanításában II. továbbképzést is teljesítette, akkor annak) elvégzése után 2 éven belül jelentkezik és felvételt nyer az ELTE Fizika Doktori Iskola "Fizika tanítása" doktori programjára, kérheti a továbbképzés(ek) eredményének beszámítását, amennyiben a továbbképzés(ek) záró ellenőrzéseként a megfelelő egyetemi vizsgák letételét választotta. A vizsgajegyek és az értük járó kreditek (jelenleg 5 kredit tárgyanként) kreditátviteli eljárás keretében elismerésre kerülnek a doktori programban. Kérelem és az elért eredmények alapján a továbbképzés költségeire való tekintettel a doktori képzés tandíja csökkenthető.

A továbbképzés szervezése:
A résztvevő a négy modulból egyet választhat ki továbbképzéséhez.
A továbbképzési előadások blokkosított formában kerülnek megtartásra, havonta egy szombati napot vesznek igénybe (jelenleg minden hónap második szombatját, reggel 9 és délután 17 óra között). A 2014 őszén a C, 2015 elején a D, őszén az A, 2016 elején a B, és így tovább, modul kerül meghirdetésre.

Illeszkedés a Pedagógus Életpálya Modellhez:
A Pedagógus Életpálya Modell alapvető célja a folyamatos önképzés, amely biztosítja a tanított tantárgy korszerű tudományos eredményeinek megismerését, s ez által a képzés színvonalának emelését. Különösen fontos ez a pedagógiai relevanciájú (az iskola közismereti képzésébe vagy tehetséggondozó programjába építhető tudományos ismeretek elsajátítása. A moduláris szerkezet és a széles téma-választék lehetővé teszi, hogy a pályakezdő Gyakornok, a fiatal tanár (Pedagógus I.), a tapasztalt oktató (Pedagógus II.) egyaránt kiválaszthassa a számára új és releváns tudományos ismereteket.
Különös jelentőséggel bír ez a továbbképzés a Mesterpedagógus és a Kutatótanár fokozatok elérésére készülőknek, hiszen nekik szükséges igazolniuk, hogy a tantárgyuk alapját képező tudományágban ismereteik naprakészek és hiteles forrásból (magas színvonalú kutatóhelyről) származnak. A tanfolyamon a leendő Mesterpedagógusok szakmai modelleket ismerhetnek meg oktatóinkban, akik kutató munkájukat integrálják a képzéssel és a tehetségfejlesztéssel. A leendő Kutatótanárok lehetőséget kapnak az oktatással folyamatos kapcsolatot tartó kutatócsoportok munkájának megismerésére, esetleg az ezekhez való csatlakozásra. A kutatótanár fokozat megszerzésére készülők tudományos eredményeinek publikálását a tanfolyam oktatói tanácsaikkal és bírálattal segítik, megkönnyítve ezzel az önálló tudományos munka megkezdését.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevő felhasználható tudásra tegyen szert a modul 4 tárgyának anyagából.
Legyen képes arra, hogy ezeket az ismereteit beépítse tanítási munkájába és az iskolai tehetséggondozásba.
Ismerje és képes legyen alkalmazni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó demonstrációs kísérleteket és korszerű IKT módszereket iskolai gyakorlatában.
Képes legyen saját oktatási munkájának fejlesztésére, valamint a társadalmi problémák és a fizikai ismeretek összekapcsolására, és a tanításba való beépítésére.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Tárgyanként 10 előadáson való részvétel, kiegészítve laborlátogatásokkal, konzultációkkal, csoport- és páros munkával.
Tárgyanként néhány oldalas rövid tanulmány, vagy e-learning anyag elkészítése és beadása.
A tanulmány ill e-learning anyag célja, hogy benne a résztvevő a középiskolai fizikatanítás szempontjából reflektáljon a továbbképzés egy-egy tantárgyának tartalmi kérdéseire. Különös hangsúllyal mutassa be azok kapcsolódási pontjait a társadalmi hasznosíthatóság, a fenntarthatóság, a kutatói felelősség, ill. az esetleges társadalmi veszélyek kérdéséhez, és mutassa be, hogy a résztvevő képes társadalmi kérdéseket a fizika szempontjából feldolgozó oktatási programok kidolgozására. A munka térjen ki a középiskolai szintű feldolgozás lehetséges kereteire és módszereire (órai tananyag, szakköri foglalkozás, tehetséggondozás, informális tanulási környezetben végzett oktató munka, projekt alapú tanítás és tanulás, felfedezés alapú tanulás, tanulmányi versenyekre és az érettségire való felkészítés, stb.).
Az értékelés szempontjai:
Tartalmi szempontként azt vizsgáljuk, hogy a résztvevők milyen lehetőségeket látnak arra, hogy a tanfolyamon tanult egyes tantárgyak anyagát (elméleti ismeretek, gyakorlati és társadalmi alkalmazások, szakdidaktikai módszerek, kísérletek, IKT-módszerek, informális lehetőségek) hasznosítsák saját iskolai munkájuk során.
Formai szempontok: a dolgozat szerkezete, stílusa, a szaknyelv használata, külalak.
Minősítés két fokozatban: "elfogadott", illetve "nem elfogadott". A tanfolyam elvégzéséről az ELTE TTK tanúsítványt állít ki.
Megjegyzés:
A résztvevő a tanulmányírás vagy e-learning anyag elkészítése helyett a modul összes tantárgyából választhatja a doktori képzés megfelelő egyetemi vizsgáinak letételét (melyekben természetesen szintén nagy hangsúlyt kap a tanultak iskolai oktatási lehetőségeinek és a társadalmi problémák bemutatása). Ebben az esetben a vizsgakövetelmények azonosak a doktori kurzus résztvevőivel szemben támasztott követelményekkel. A sikeres vizsga a továbbképzésen "elfogadott" minősítést jelent.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; Fizikatanár; Középiskolai tanár, fizikus.
– megelőző szakmai gyakorlat: 5 éves iskolai tanítási tapasztalat
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs megkötés

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Februártól júniusig, vagy szeptembertől januárig, minden hónap második szombatján, reggel 9h-től délután 17h-ig. Részletes információk a http://fiztan.phd.elte.hu/ oldalon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: --

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.