Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Családpedagógia a gyakorlatban: utak a családokhoz

Szervező neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00065-2011
Alapítási engedély szám: 47793/41/2014
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 11. 17.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés átfogó célja:
• a család rendszerszemléletű megközelítése és a családpedagógia témaköreiben elméleti és módszertani ismereteket nyújtani;
• a párbeszéd élénkítése a pedagógusok, a családok és az illetékes állami és civil szervezetek közt.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok
• napi gyakorlatukban képessé váljanak a család diszfunkcionális működésének jeleinek felismerésére, megértsék a funkciózavarok hátterét, a traumatizáló tényezőket;
• tudatosítsák a megváltozott pedagógusi szerepkörrel járó új nevelési feladatokat és bővítsék pedagógiai eszköztárukat a családokkal való kapcsolattartás területén;
• ismerjék meg a gyermekvédelmi ellátó rendszert, a kapcsolatfelvétel lehetőségeit;
• olyan családpedagógiai - pl. művészetterápiás - módszereket sajátítsanak el, amelyekkel családi problémahelyzetekben segítséget tudnak nyújtani;
• a problémahelyzetek lejátszásával és elemzésével együttműködési és problémamegoldó készségeik fejlődjenek.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Családpedagógia a gyakorlatban: utak a családokhoz

A hagyományos családmodell átrendeződése, a válások okozta új típusú - például egyszülős - családok terjedése változatos kihívások elé állítja a pedagógusokat. Képzésünk újszerű elméleti és gyakorlati tudásanyagot kínál a témában, megkönnyítve a pedagógusok számára a problémák hátterének feltárását és a megoldások megtalálását.
A résztvevők megismerik a családpedagógia alapfogalmait, a család rendszerszemléletű megközelítését, a jól működő családok jellemzőit, a családban potenciálisan előforduló traumatizáló tényezőket, az egyszülős családok és a hátrányos helyzetű családok életének specifikumait.
Képzésünk rávilágít a pedagógus szerepére a megelőzés és intervenció terén, jó gyakorlatok bemutatásával megoldási lehetőségeket kínál a család-pedagógus, család-iskola viszony újraértelmezésére és elmélyítésére. A továbbképzés végére a résztvevők képessé válnak a családi háttérrel kapcsolatos helyzetelemzésre, a gyakorlati problémamegoldásra, a hatékony kommunikációra a családpedagógiai konzultációk során, valamint sikeres kapcsolatfelvételre a segítő intézményekkel, szakemberekkel, ellátórendszerrel.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:
1. Bevezetés, érzékenyítés.
2. Családtörténeti áttekintés, alapfogalmak.
3. Család és társadalom.
4. Problémák a családban. Kortársi szocializáció, társas kapcsolatok.
5. Pedagógus és család. Kapcsolatteremtés, hatékony kommunikáció, családpedagógiai konzultáció. Gyermekvédelem.
6. Esélyteremtés a családpedagógia módszereivel. Jó gyakorlatok, bevált módszerek.
7. Összegzés, ismétlés. A továbbképzés ismereteinek rendszerezése, összefoglalása, résztvevői kérdések.

Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor a jellemző módszerek a következők: prezentációval kísért előadás, közös megbeszélés, interaktív konzultáció, kiscsoportos műhelymunkában feladatmegoldás és -elemzés, kommunikációs helyzetgyakorlatok. Programunk specialitása a művészetterápiás módszerek beemelése a családpedagógiába, melyeket a résztvevők maguk is kipróbálnak egyénileg, illetve pár- vagy csoportmunkában. A képzésen a gyakorlat és az elmélet aránya 46-54%.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
A továbbképzés összóraszámának 90%-án való részvétel.
Záró teszt sikeres kitöltése a képzés utolsó napján, a kontakt órákat követően. A teszt megírására 60 perc áll rendelkezésre.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére az alábbi elméleti és gyakorlati ismeretekkel kell rendelkeznie a résztvevőnek:

• tudja a családdal kapcsolatos szakkifejezéseket, meghatározásokat, a család funkcióit, típusait, a családban betöltött szerepeket;
• ismerje a családszerkezetben bekövetkezett változásokat, azok hatásmechanizmusát;
• legyen tisztában az egyszülős családok és a hátrányos helyzetű családok életének specifikumaival, a kortársi kapcsolatok jelentőségével és jellegzetességeivel;
• legyen képes napi gyakorlatában felismerni az egyes családok funkciózavarait, elemezni azok hátterét;
• ismerje a gyermekvédelmi ellátó rendszert;
• legyen képes az aktív és hatékony kapcsolatfelvételre a családokkal és segítő szervezetekkel, intézményekkel;
• legyen képes a családpedagógia bevált módszereivel hathatós segítséget nyújtani családi problémahelyzetekben.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzésként a résztvevők záróvizsgán vesznek részt.
A tanúsítvány kiadásának feltétele a vizsgateszt sikeres - minimálisan 80%-os eredménnyel való - kitöltése a képzés utolsó napján, a kontakt órákat követően.
A teszt megírására 60 perc áll rendelkezésre.

Az 30 kérdéses záróteszt a képzésen elsajátított ismeretek pontosságát, a tudásanyag elsajátítását és alkalmazását méri.

Értékelési szempontok:
Mennyire tudta a résztvevő elsajátítani a tanfolyamon ismertetett családpedagógiai ismereteket?
Mennyire tudja magabiztosan a témával kapcsolatos alapfogalmakat?
Ismereteit mennyiben képes alkalmazni napi gyakorlatában?
Ismeretei mennyire pontosak az alábbi témákban:
a családdal kapcsolatos szakkifejezések, meghatározások, a család funkciói, típusai, a családban betöltött szerepek; a családszerkezetben bekövetkezett változások hatásmechanizmusa; az egyszülős családok és a hátrányos helyzetű családok életének specifikumai; a kortársi kapcsolatok jellegzetességei; a családok lehetséges funkciózavarai, azok háttere; a gyermekvédelmi ellátó rendszer, kommunikáció és kapcsolatfelvétel a segítő szervezetekkel, intézményekkel és érintett családokkal; a családpedagógia módszerei családi problémahelyzetekben.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, okleveles tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembevételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.