Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Munkavédelem, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás

Szervező neve: Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00065-2011
Alapítási engedély szám: 47793/42/2014
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 11. 17.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok elsősegélynyújtással és munkavédelemmel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése.

Cél, hogy a résztvevők a továbbképzés során elsajátítottak révén határozottan, pánikmentesen reagáljanak váratlan vészhelyzetekre, váljanak képessé a kockázatokat felmérni és adekvát módon reagálni, segítséget nyújtani, illetve kérni.

A képzéssel célunk, hogy a résztvevők váljanak képessé a különböző sérülések, rosszullétek felismerésére, a helyzetek gyors felmérésére és mérlegelésére, a beavatkozásra és a szakemberek megérkezéséig segítségnyújtásra.
Cél, hogy az elméleti tudnivalókon túl a munkavédelmi alapismereteket és segélynyújtási gyakorlati alapfogásokat a gyakorlatban is alkalmazni tudják mind iskolai környezetben, mind a mindennapi életben.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Hatékony munkavédelem, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás

A pedagógusok napi gyakorlatában igen fontos, hogy képesek legyenek adekvát módon kezelni a váratlanul felbukkanó veszélyes helyzeteket, legyen az a gyermek sérülése vagy tűzriadó. Programunk fókuszában az elsősegélynyújtással, munkavédelemmel és baleset-megelőzéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati alapismeretek állnak. Legfontosabb alapelv a sérülések, balesetek megelőzése, ennek szellemében történik az ismeretek átadása.

A továbbképzés elvégzése révén a résztvevők képesek lesznek a különböző sérülések, rosszullétek felismerésére, a helyzetek gyors felmérésére és mérlegelésére, a beavatkozásra és a szakemberek megérkezéséig segítségnyújtásra.
A pedagógusok az elméleti tudnivalókon túl jól hasznosítható munkavédelmi ismereteket és segélynyújtási gyakorlati alapfogásokat sajátítanak el és a tanulóikkal a témában való beszélgetéshez is módszertani ötleteket kapnak.

A tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák:
- A továbbképzésen folyó munka sikerét biztosító feltételek megszervezése: ismerkedés, az előzetes elvárások, célok, feladatok tisztázása. A program ütemtervének, tematikájának, elvárásrendszerének ismertetése: csoportmunka, prezentációval kísért előadás.
- A munkavédelem fogalma, rendszere, jogszabályi háttere: prezentációval kísért előadás.
- Az elsősegélynyújtás alapjai: előadás és saját élményű tanulás kiscsoportos kooperatív munkaformában; prezentációval kísért előadás; fényképek, videók bemutatása; saját élményű ismeretelsajátítás; szituációs gyakorlatok, szimuláció.
- Veszélyforrások az iskolában és az iskolán kívül. A tanulói baleset-megelőzés feladatai, a baleset esetén teendő intézkedések rendje: előadói prezentáció; nagycsoportos körmegbeszélés; kiscsoportos munka: esettanulmányok; prezentációval kísért előadás
- Elsősegélyről, baleset-megelőzésről a tanórán. Összegzés, ismétlés, tudáspróba: kiscsoportos feladatmegoldás, feldolgozás, megbeszélés nagycsoportban, nagycsoportos megbeszélés, tudásmegosztás, előadói prezentáció.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:
- a továbbképzés összóraszámának 90%-án való részvétel,
- az elméleti vizsgán a teszt minimum 80 %-os eredménnyel történő kitöltése;
- a gyakorlati vizsgán (elsősegély-nyújtási szimulációs feladat) Megfelelt minősítés.

Az előírt tartalmi követelmények:
• A résztvevő ismerje az elsősegélynyújtással, munkavédelemmel és a balesetek megelőzésével kapcsolatos fogalmakat, jogszabályi előírásokat.
• Legyen képes baleset vagy rosszullét esetén elméleti és gyakorlati ismereteit felhasználva azonnali szakszerű beavatkozások megtételére.
• A résztvevők munkahelyükön, az iskolában ismerjék fel azokat a veszélyforrásokat, amelyekből baleset történhet, és ismerjék a prevenció lehetőségeit.
• A résztvevők legyenek képesek az ismeretek birtokában a tanulókkal, pl. osztályfőnöki órán megbeszélni azon veszélyeket, magatartásformákat, amelyekből sérülés lehetséges.

• A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el:
- az elsősegélynyújtás alapjait;
- az elsősegélynyújtás és a munkabiztonsági előírások jogi vonatkozásait;
- a tanulói balesetek megelőzésével kapcsolatos ismereteket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátított ismereteket elméleti és gyakorlati vizsga segítségével ellenőrizzük.

Elméleti vizsga:
A résztvevők egy tesztet írnak a képzés során elsajátított ismeretekből. Az elméleti vizsga tartalma:
- A munkavédelem fogalma, rendszere, jogszabályi háttere
- Az elsősegélynyújtás alapjai
- Veszélyforrások az iskolában és az iskolán kívül. A tanulói baleset-megelőzés feladatai, a baleset esetén teendő intézkedések rendje.
Értékelési szempontok: a továbbképzés sikeres elvégzéséhez a tesztet minimálisan 80%-os eredménnyel kell teljesíteni.

Gyakorlati vizsga:
A gyakorlati vizsgán a résztvevőknek egy elsősegély-nyújtási szimulációs feladatot kell teljesíteniük.
Értékelési szempontok: A résztvevő képes-e végrehajtani az elsősegély-nyújtási feladatot az órán elsajátítottak alapján. Minősítés:
- Megfelelt: végrehajtotta a feladatot a helyes módszerekkel;
- Nem felelt meg: nem alkalmazta a megfelelő módszereket.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, szociálpszichológus, szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembevételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 20000 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és étkezés költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.