Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére

Szervező neve: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00936-2009
Alapítási engedély szám: 23/65/2015
Alapító neve: Eszterházy Károly Egyetem

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 02. 24.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Átfogó célkitűzések

A résztvevők szemléletének erősítése a fenntarthatóságra nevelés pedagógiájának közvetítéséhez.

Szakmai segítségnyújtás óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak az alábbi területeken:
- a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola cím elérése vagy megtartása a kritériumrendszer megismerésén keresztül
- Natura2000 közösségi területek megismertetése,
- a koordinátori képességek fejlesztése,
- az intézmény környezeti nevelési feladatainak tervezése, szervezése, irányítása.

A Zöld Óvoda és Ökoiskola hálózat erősítése azáltal, hogy a résztvevők egymás jó gyakorlatait megismerik, felismerik a hálózati tanulásban rejlő lehetőségeket.

Konkrét célok

- A fenntarthatóságra nevelés szakmai tartalmának bővítése, mélyítése.
- A Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátori munkához szükséges kompetenciák fejlesztése
- Az adott korosztállyal való foglalkozáshoz szükséges specifikus módszertani és pedagógiai felkészítés, a gyakorlatban jól hasznosítható ötletek adása.
- A pedagógiai gyakorlatban egyre inkább előtérbe kerülő pedagógiai-, és tanulásszervezési módszereknek a pedagógiai intézmény oktatási-nevelési programjába való integrálásának elősegítése.
- Zöld óvoda/ökoiskola munkaterv készítés módszereinek elmélyítése, bővítése.
- Kapcsolatépítés.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés kisgyermekkorban különösen fontos, hiszen meghatározza a gyermekek környezettudatos szemléletének, cselekvő állampolgári magatartásának alakulását. A kisgyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, majd a tanítók, tanárok szemlélete, szakmai és módszertani felkészültsége alapvetően meghatározó ebben a folyamatban. Eredményes nevelőmunkájuk feltétele, hogy Ők maguk korszerű, a gyakorlatban jól hasznosítható elméleti és módszertani tudással rendelkezzenek.
A képzés azon pedagógusok számára készült, akik intézményi keretek közt fontosnak tartják a fenntarthatóságra nevelést. Óvodájukban/iskolájukban folytatott nevelőmunkájukban, és mindennapi életükben akarják és tudják érvényesíteni annak elveit, környezetüket meg tudják győzni azok szükségességéről. Elsősorban azon pedagógusok jelentkezését várjuk, akik olyan köznevelési intézményben dolgoznak, amelyek elhivatottak a környezeti nevelés értékei mellett, és elhatározásuk, hogy elnyerik a Zöld Óvoda vagy Ökoiskola címet.
A képzés egy általános részből (10 óra) és egy választható tematikai egységből (20 óra) áll, összesen 30 órás. A választható tematikai egységek intézménytípus szerint Zöld Óvoda vagy Ökoiskola koordinátoroknak szólnak. A képzés indítója dönt arról, hogy egymással párhuzamosan vagy egymástól függetlenül indítja-e a kétfajta képzést. A résztvevők egy alkalommal csak az egyik választható témakört végezhetik el.

A képzés során a résztvevők 4,5 óra elméleten és 25,5 óra gyakorlaton vesznek részt.
A képzés intézménytípusonként nyolc tematikai egységből áll.
1. Ismerkedés egymással, csapatépítés játékosan
2. Ismerkedés az intézmények környezeti nevelési munkájával hozott anyagok segítségével
3. A fenntarthatóságra nevelés legújabb eredményei, módszertana: kiscsoportos és frontális munka, szimulációs játék segítségével ismerkednek a résztvevők a legfontosabb dokumentumokkal és a konstruktivista pedagógiával.
4. a Natura 2000 hálózat bemutatása: a Natura 2000 szemléletmód megismerése, információgyűjtés módjainak elsajátítása a Natura 2000 értékekről, tapasztalatcsere.
5. A Natura 2000 területekkel kapcsolatos ismeretek integrálása a Zöld Óvoda/Ökoiskola tevékenységeibe: öröm-bánat térképezés, program tervezés kiscsoportos munkában.
6. Zöld Óvoda/Ökoiskola fogalma: ismerkedés a pályázatok kritériumrendszerével, a pályázatírás lehetőségeivel
7.Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv készítés: elméletben és gyakorlatban, saját intézmény környezeti nevelési munkatervének előkészítése, minőségbiztosítás lehetőségeinek megismerése a résztvevők tapasztalatára építve, a résztvevők minél aktívabb bevonásával.
8. Zöld Óvoda/Ökoiskola munkaterv megvalósítása, intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek: az innovatív intézmények perspektíváinak feltárása, hálózati tanulás lehetőségeinek megismerése elméletben, ötletek átadása a finanszírozásra.
Az előadásokat beszélgetések, a javasolt módszerek kipróbálása, a résztvevők saját tapasztalatainak, élményeinek bemutatása teszi élővé.

A továbbképzés specialitása: terepi foglalkozás a képzés helyszínét jelentő településen vagy közvetlen közelében.

A résztvevők felkészültségének ellenőrzése megtörténik minden alkalommal az egyéni és a különböző módszerekkel végzett közös munka során. A továbbképzés végén a tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzés időtartamának 90%-ban való jelenlét, a záródolgozat elfogadása, a reflektív napló bemutatása.
A záródolgozatot legkésőbb 15 nappal a képzést követően kell leadni. A résztvevőknek lehetősége van az 1. pontban felsoroltak közül egyet választani (1.a-1.c), a 2. pontban leírt követelmény kötelező jellegű.
1.a) Portfólió készítése minimum 15, maximum 20 oldal terjedelemben, amelyben a résztvevők bemutatják a képzés ideje alatt elsajátított szakmai és módszertani ismereteiket, kompetenciáikat, az alábbiak szerint: a meglévő Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervhez igazodó, a saját intézményben korábban már megvalósított tevékenység terve, dokumentációja és a megvalósulás pedagógiai értékelése.
1.b) Egy választott Natura 2000 területtel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósítandó új tevékenység, vagy pedagógiai projekt tervezetének elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.
1.c) Egy Zöld Óvoda / Ökoiskola munkaterv elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.
2. Reflektív napló nyilvános részének témakörönként való elkészítése, bemutatása.
Az értékelés szempontjai:
- legyen összhangban az ONAP-pal vagy a NAT-tal
- helyi értékek, Natura 2000 fogalom beemelése megtörténik,
- a projektorientált tanulás elveit figyelembe veszi (1.a, 1.b),
- a szülők, a helyi közösségekre mint aktív résztvevőkre alapoz
- a terv újszerűsége és megvalósíthatósága egyértelműsíthető.
Az értékelés módja: írásban, a leadást követő 15 napon belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők

- képesek olyan Zöld Óvoda vagy Ökoiskola munkatervet elkészíteni saját intézményük számára, amely reálisan megvalósítható, óvodai és óvodán kívüli, tanórai, és tanórán kívüli tevékenységekben valósul meg, tevékenységi tervekre, pedagógiai projektekre, játékokra lebontható, és figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti, infrastrukturális és külső társadalmi feltételeit, vagy
- képesek egy portfóliót összeállítani, melyben egy már megvalósult zöld óvodai vagy ökoiskolai tevékenység tervét, annak dokumentációját és pedagógiai értékelését készítik el, vagy
- képesek egy szabadon választott Natura 2000-es terület bemutatását célzó terepi program tervét elkészíteni, melyből tükröződnek a modern tanulásszervezési és pedagógiai módszerek, és
- képesek reflektív naplót elkészíteni.

Képesek továbbá saját intézményük Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervéből következő innovatív tanulási helyzetek kialakítására és felhasználására, s az ebből adódó pedagógiai munka értékelésére.

Ismerik és tudják hatékonyan átadni a fenntartathatóság pedagógiájának értékrendjét, ismereteit és gyakorlatát a pedagógus közösségben (nevelőtestületben, tantestületben) és az intézmény fenntartója, valamint környezete (szülők, lakókörnyezet) felé.

Képesek a fenntarthatóságra nevelés érdekében tett intézményi intézkedéseket hosszútávon fenntartani és minőségközpontúan működtetni, menedzselni (pl. szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, témanapok lebonyolítása stb.).

Ismerik a Natura2000 értékeit és képesek az ezekkel kapcsolatos pedagógia tevékenységek integrálására az intézmény Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervébe.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat készítése az alábbiak szerint:

A záródolgozatot legkésőbb 15 nappal a képzést követően kell leadni. A résztvevőknek lehetősége van az 1. pontban felsoroltak közül egyet választani (1.a-1.c), a 2. pontban leírt követelmény kötelező jellegű.

1.a) Portfólió készítése minimum 15, maximum 20 oldal terjedelemben, amelyben a résztvevők bemutatják a képzés ideje alatt elsajátított szakmai és módszertani ismereteiket, kompetenciáikat, az alábbiak szerint: a meglévő Zöld Óvoda/Ökoiskola munkatervhez igazodó, a saját intézményben korábban már megvalósított tevékenység terve, dokumentációja és a megvalósulás pedagógiai értékelése.

1.b) Egy választott Natura 2000 területtel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósítandó új tevékenység, vagy pedagógiai projekt tervezetének elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.

1.c) Egy Zöld Óvoda / Ökoiskola munkaterv elkészítése minimum 5, maximum 15 oldal terjedelemben.

2. Reflektív napló nyilvános részének témakörönként való elkészítése, bemutatása.


Az értékelés szempontjai:
- legyen összhangban az ONAP-pal vagy a NAT-tal
- helyi értékek, Natura 2000 fogalom beemelése megtörténik,
- a projektorientált tanulás elveit figyelembe veszi (1.a, 1.b),
- a szülők, a helyi közösségekre mint aktív résztvevőkre alapoz
- a terv újszerűsége és megvalósíthatósága egyértelműsíthető.

Az értékelés módja: írásban, a leadást követő 15 napon belül.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; pedagógiai szakirányú végzettség; bármely pedagógiai végzettség.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Egész napos.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.