Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Alternatív konfliktuskezelési módszerek az iskolában

Szervező neve: Dunaújvárosi Főiskola
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 02-0050-02
Alapítási engedély szám: 23/109/2015
Alapító neve: Dunaújvárosi Főiskola

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 04. 16.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja TÁMOP 4.1.2.B-2 projekt kapcsán hozzájárulni a pedagógusképzés eredményességének javításához, az oktatásban dolgozók konfliktuskezelési, kommunikatív kompetenciájának fejlesztésével. A továbbképzés célja továbbá, hogy a köznevelésben dolgozó pedagógusok megismerkedjenek a konfliktuskezelés alternatív módjának, a mediációnak, a tanácsadásnak (coachingnak) az elméleti hátterével, valamint kialakítsák azon jártasságokat, melyek elősegítik a konfliktuskezelési folyamat, a coaching és a mediáció gyakorlati alkalmazását a különböző iskolai konfliktusok kezelésében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja hozzájárulni a pedagógusképzés eredményességének javításához, az oktatásban dolgozók konfliktuskezelési, kommunikatív kompetenciájának fejlesztésével. Cél, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusok megismerkedjenek a konfliktuskezelés alternatív módjának, a mediációnak, a tanácsadásnak (coachingnak) az elméleti hátterével, valamint kialakítsák azon jártasságokat, melyek elősegítik a konfliktuskezelési folyamat, a coaching és a mediáció gyakorlati alkalmazását a különböző iskolai konfliktusok kezelésében.
A képzés során áttekintjük a kommunikáció alapfogalmait, a megterhelő kommunikációs helyzeteket és stílusokat, kitérünk a kommunikáció folyamatának konfliktus alapú értelmezésére, valamint a különböző kommunikációs technikákra.
A résztvevők megismerkedhetnek a konfliktus fogalmával, okaival, szintjeivel és típusaival. Betekintést kapnak az iskolai konfliktusok kezelésének technikáiba, a konfliktus eszkalálódásának folyamatába.
A képzés során adaptáljuk a mediáció szakirodalmának eredményeit az iskolai konfliktushelyzetek kezelésére. Emellett a résztvevők megismerkednek a mediáció alkalmazási területeivel, működésével és előnyeivel. Elsajátítják a mediátori szerep sajátosságait, feladatait és a mediáció során alkalmazott módszereket.
A résztvevők megismerik a tanácsadás (coaching) fogalmát, eszközeit és alkalmazási lehetőségeit az iskolában. A képzésen kipróbálhatják a coach eszközeit és szerepét.
A képzés során alkalmazott módszerek:
előadás, magyarázat, szemléltetés, interaktív csoportos feldolgozás, csoportos és páros munka, tanári prezentáció, résztvevői prezentáció, esetmegbeszélés.
A tanusítvány kiadásának feltétele, a képzés során teljesítendő minimum feladatok, tevékenységek:
- Aktív jelenlét a konzultációk minimum 90%-án, azaz 27 órán.
- A négy rövid dolgozat leadása az utolsó előtti, záródolgozat leadása az utolsó konzultáción.
- A dolgozatok eredménye érje el az elérhető pontok 60%-át.
- Értékelés szempontjai: kreativitás, szakmai igényesség, elemzés mélysége.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja értelmezni a konfliktus fogalmának és értelmezésének különböző meghatározására.
Képes legyen az eltérő konfliktustípusok kategorizálására (konfliktus oka, típusa, szintje).
Rendelkezzen azon kompetenciákkal, melyek lehetővé teszik számára a konstruktív konfliktus értelmezést és kezelést.
Tudja alkalmazni az erőszakmentes kommunikáció alapelveit, a konfliktuskezelési technikákat.
Ismerje a mediáció fogalmát és a mediátor szerepét és feladatait.
Ismerje a coaching fogalmát, szerepét és feladatait.
Legyen tisztában a mediáció folyamatával és struktúrájával.
Alkalmas legyen a befolyásolásmentes pártatlan, közvetítésre, aktív hallgatásra a konfliktusban érintett összes fél esetében.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Otthoni feladatok elvégzése: a 4 fő témakörből (kommunikáció, konfliktuskezelés, mediáció, coaching) 1, max. 2 oldal beadandó feladat.
Beadási határidő: a képzés zárását megelőző konzultáció.
A képzés zárásaként egy konfliktuskezelési akcióterv elkészítése a képzésen elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek szintetizálásával. (10-15 oldal)
Beadási határidő: utolsó konzultáció utáni 5. nap
A konfliktuskezelési akcióterv értékelés a Záró értékelésen történik. A hallgatók szóban megvédik a záródolgozatukat, válaszolnak az oktatók esetleges felvetéseire, kérdéseire. Az oktatók szóban értékelik a záródolgozatot. A záró értékelésen valamennyi hallgató részt vesz, a dolgozatok megbeszélésébe a többi hallgató is bekapcsolódhat.
Valamennyi feladat beadható digitálisan is, de a határidőknek ebben az esetben is meg kell egyezni a fent jelzettekkel.
A négy kisebb dolgozat és a záródolgozat értékelése a hagyományos 5-ös skálán történik. Az értékelés szempontjai valamennyi beadandó dolgozatban a következők: milyen mértékben használta fel az elméleti ismerteket, milyen mértékben ismeri a szakirodalmat, milyen pontosan alkalmazza a szakmai szókincset.
A záródolgozat értékelésének szempontjai a következők: milyen mértékben ismeri a szakirodalmat, milyen pontosan alkalmazza a szakmai szókincset, mennyire illeszkedik az elméleti kidolgozás a választott gyakorlati problémához, mennyire aktuális problémát választott feldolgozásra, munkakörét tekintve adekvát-e a problémaválasztás, milyen gyakorlati megoldásokat javasolt a problémára.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A Dunaújvárosi Főiskola pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakjain ( Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon, a Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon, Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon. Pedagógus szakvizsga e-tanulás szakértői szakon) a Konfliktuskezelés I. és a Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon, a Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon, valamint a Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon a Konfliktuskezelés II. tárgyak alóli felmentés kredit-befogadással.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Képzés időebosztása: heti 5*6 óra
Egy napon 6*45 perc, 09:00 - 14:30-ig

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.