Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: „A Földrajz Új Világa” számítógép, és Internet alkalmazása a földrajz tanításban

Szervező neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: A/7938/2014
Alapítási engedély szám: 23/132/2015
Alapító neve: Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központ

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 04. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
„ Földrajz új világa” szakirányú továbbképzés
Indokoltság: Az iskolák örvendetesen bővülő számítástechnikai eszközellátottsága mellett az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) eszközökkel támogatott földrajztanítás lehetőségei még sok helyütt kiaknázatlanok. Az új multimédiás módszerek, Internetes adatbázisok, szabad felhasználású szoftverek nem csupán a földrajzi folyamatok attraktív szemléltetéséhez nyújtanak lehetőséget, hanem a földrajzi összefüggések interaktív modellezésére, feladatok készítésére, elemzésére, és a földarjzórákon tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására is.
A modern szemléletű földrajzoktatás elengedhetetlen kelléke tanári munkát, a tanulók munkáltatását és a szemléltetést szolgáló Internet alapú, és offline interaktív multimédiás, IKT eszközök használata. Az utóbbi években jelentősen bővülő digitális eszköztár követése nem kis feladat a földrajz szakos pedagógusok számára.
A továbbképzés során a jelentkezők számítógépes tanteremben konkrét példákon keresztül ismerhetik meg az általános, és középiskolai oktatásban is felhasználható szabad felhasználású szoftverek, és interaktív internetes animációk, szimulátorok és linkek földrajzórai alkalmazási lehetőségeit.
A tanfolyam összesen 30 óra számítógépes gyakorlatot tartalmaz. mely, 2 tematikai egységre osztható
1. Internet alapú szoftverek, adatbázisok alkalmazása a földrajzoktatásban (18 óra számítógépes tantermi gyakorlat) A gyakorlatok során a résztvevők online elérhető számítógépes szoftverek (pl. Google Föld) interaktív szimulációkkal, honlapokkal kapcsolatos feladatok földrajzórai alkalmazására láthatnak példákat, valamint ezek földrajzórai használatát gyakorolják.
2 Szabad felhasználású multimédiás szoftverek, (melyek használatához nem szükséges Internet kapcsolat) alkalmazása a földrajzoktatásban. A 12 számítógépes gyakorlati órát tartalmazó tematikai egység során az Internetről ingyenesen letölthető szabad felhasználású szoftverek földrajzórai felhasználására láthatnak példákat a tanfolyam résztvevői.
A tanfolyam eredményes elvégzéséhez semmilyen számítógépes előképzettség nem szükséges!
A tanúsítvány kiadásának feltétele, hogy a vizsgázó legalább az órák 90%-án részt vegyen és a tanfolyam végére a saját földrajzóráin is alkalmazható gyakorlati feladatokból egy darab animációt, vagy PPT prezentációt, és egy záródokumentumot készítsen minimum 10 oldal terjedelemben a tanfolyamon bemutatott szoftverek és linkek felhasználásával.
A záró ellenőrzéssel kapcsolatos feladat értékelésénél figyelembe vesszük, hogy a tanfolyam résztvevője valóban képes-e önálló tanórai munkáltatásra az adott szoftver vagy link segítségével, a bemutatott példák mennyire kapcsolódnak a közoktatásban tanult földrajzi ismeretekhez, milyen formában munkáltatják a tanulókat, és milyen a bemutatott feladat esztétikuma, formai kivitele.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők a továbbképzés végére felhasználói szinten megismerik és elsajátítják a bemutatott szoftverek és Internetes animációk és szimulációk földrajzórai alkalmazásait. A továbbképzés során a résztvevők alapvető jártasságra tesznek szert az IKT eszközök földrajzórai alkalmazásaiban. A tanfolyam végére megismerik az IKT eszközök (projektor, Interaktív tábla, számítógép) önálló tanórai alkalmazási lehetőségeit, képesek lesznek egyszerűbb digitális tananyagok (pl. interaktív feladatlapok, tesztek) készítésére, azok tanórai integrálására az általános és középiskolai földrajz tananyag egyes témaköreihez kapcsolódóan.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Legalább egy multimédiás szemléltetési anyag (ppt, vagy avi, formátumban) készítése valamely általános, vagy középiskolai földrajzi témakörhöz kapcsolódóan a tanfolyam során bemutatott honlap, szoftverek, adatbázisok felhasználásával. Emellett a résztvevőknek digitális formában (doc, vagy pdf) egy minimum 10 oldalas összefoglaló feladatlapot kell készíteniük, melyben példákat mutatnak be a tanfolyamon elsajátított szoftverek, és honlapok tanórai alkalmazására úgy, hogy abban valamennyi altémához kapcsolódóan legalább egy a tanulókat munkáltató feladat szerepeljen.
A záró ellenőrzés alapjául szolgáló, a résztvevők által önállóan elkésztett minimum 10 oldalas összefoglaló feladatlap és a ppt vagy avi formátumú multimédiás szemléltető anyag beadási határideje a továbbképzés utolsó gyakorlati foglalkozásának időpontja. Ezt követően, a tanúsítvány kiállítását megelőzően a foglalkozás vezető értékeli a beadott feladatokat. A záró ellenőrzéssel kapcsolatos feladat értékelése az alábbi pontozási szempontok szerint történik:
1. A beadott multimédiás szemléltető anyag kivitele, minősége: (max. 30 pont),
2. A összefoglaló feladatlap alapján a tanfolyam résztvevője mennyire sajátította el az IKT eszközök használatát (max. 30 pont)
3. Az összefoglaló feladatlap alapján a tanfolyam résztvevője a mennyire képes a tanulók önálló munkáltatására? (max. 10 pont)
4. Az összefoglaló feladatlapon bemutatott példák mennyire kapcsolódnak a közoktatásban tanított földrajzi ismeretekhez? (max. 20 pont).
5. Az összefoglaló feladatlap tanulói feladatai során mennyire korszerű munkaformákat használ (projekt módszer, csoportmunka, páros munka) a feladatlap készítője? (max. 10 pont).
Összes eléhető pontszám: 100 pont.
70 pont felett a tanúsítvány kiállításra kerül a tanfolyam résztvevője számára. Az a résztvevő, aki a fenti értékelési szempontok bármelyikére 0 pontot kap, nem kaphat tanúsítványt.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; földrajz szakos tanár; földrajz szakos tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs ilyen

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: pénteken 10 és 17 óra között, szombaton 9 és 16 óra között

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs ilyen

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.