Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: "Mindennapi pénzügyeink" - a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16005804
Alapítási engedély szám: 23/165/2015
Alapító neve: Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 06. 08.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy segítse a 9-12. évfolyamos tanulókkal foglalkozó pedagógusokat a NAT különböző műveltségterületein megjelenő gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a társuló sajátos kompetenciák (önálló döntés, elemző készség, döntésképesség, kockázatmérlegelés stb.) fejlesztésével kapcsolatos feladataik ellátásában.
Cél a résztvevők általános műveltség szintű gazdasági és pénzügyi ismereteinek megalapozása, a piacgazdaság működésének és ezen a belül a pénzpiac lényegének megértetése.
További cél lehetőséget biztosítani a résztvevők számára, hogy megismerjék azokat a módokat, amelyek által alkalmazni tudják a mindennapi pedagógiai gyakorlatban – saját tantárgyukban, szakterületükön – a továbbképzés során elsajátított ismereteket.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pénzügyi–gazdasági válság és ezzel összefüggésben a családok jelentős részét érintő súlyos eladósodottság különösen élesen veti fel azt, hogy a felnövekvő generáció iskolai keretek között is kell, hogy találkozzon a gazdasági és pénzügyi ismeretekkel. A tanárok felkészültsége ezen a téren leginkább hiányos, pedig a gazdaság és a pénz világának ismerete nélkül nem képzelhető el sem működő piacgazdaság, sem tudatos állampolgári magatartás. A 2012-es megújuló NAT programja kiemelt fejlesztési feladatnak jelölte a gazdasági és pénzügyi nevelést, amely elsősorban nem önálló tantárgyként, hanem tantárgyközi szerepben jelenik meg a köznevelés rendszerében.
A 30 órás tanfolyam elérhetővé teszi azokat az ismereteket, melyek a gazdasági-pénzügyi nevelés alapjait képezik.
A továbbképzés két fő részből áll. Az első részében a résztvevők az általános műveltség szintjén ismerkedhetnek a gazdasági-pénzügyi ismeretkörrel (négy fő témaköre: a piacgazdaság szereplői és a piac működése, a pénz és tőkepiac fontosabb intézményei, a pénzügyi közvetítőrendszer tagjai és szerepük, végül az egyének, háztartások pénzügyei).
A második rész modulszerűen, a képzésbe bevonni kívánt szaktanárok (matematika, történelem-társadalomismeret, földrajz, technika, életvitel és gyakorlat, osztályfőnökök) kollégiumi nevelők számára a megismertek órai alkalmazásához nyújt konkrét segítséget, igazodva a tantárgyak követelményrendszeréhez.
Az egyes témák feldolgozása egyesíti az elméleti ismeretek és a gyakorlati alkalmazás követelményét. Módszertanilag frontális előadás, csoportban végzett feladatok (döntési játék, esettanulmány végzése, adatgyűjtés és elemzés) biztosítják a résztvevők érdekeltségét, részvételét. Az internet alkalmazása lehetővé teszi, hogy hiteles információforrásokat is megismerjenek a résztvevők.
A tanfolyam során a bemutatott új ismeretek megértését folyamatos tanári-résztvevői visszajelzésekkel ellenőrizzük, de az egyes témákhoz kapcsolódó csoportmunka vagy egyénileg végzett esettanulmányok, esetjátékok kiértékelése is biztosítja az ellenőrzést, visszajelzést.
A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzése a képzés végén egyénileg megírandó záró teszttel, valamint egy 20 napon belül elkészített és beadott óravázlat értékelése alapján történik.
A teszt a továbbképzés anyagát tartalmazó egyes részegységek tartalmához arányosan igazodó, összesen 30 db igaz - hamis állításból áll.
A záró teszt értékelése százalékos formában történik.
Ha a záró teszt eredménye több mint 70 százalék, akkor tekinthető teljesítettnek ez a rész.
Az óratervek értékelésének szempontja: a tantervi követelményeknek való megfelelés, valamint a korosztálynak megfelelő módszertani eljárások alkalmazása. Az óratervek értékelésének szintjei: nem felel meg, megfelel, kiválóan megfelel.
A kurzus egy elégedettségi kérdőív kitöltésével zárul.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
• 90 %-os részvétel a tanórákon. Részvétel a gyakorlati tevékenységekben, a témák feldolgozásában, az esettanulmányok megoldásában és a döntési feladatokban.
• A záró teszt minimum 70 százalékos eredménnyel történő megírása.
• Az óraterv megfelelő szintű elkészítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék – az általános műveltség szintjén – a piacgazdaság működését, törvényszerűségeit, a gazdasági szereplők kapcsolatrendszereit.
Tudják a legalapvetőbb pénzügyi intézmények funkcióit, ismerjék a fontosabb pénzügyi termékeket.
Ismerjék az egyének, családok alapvető pénzügyi döntéseinek elemzési módszereit, szempontjait, a döntéshez elengedhetetlen háttérismeretek, feltételek vizsgálatát, illetve a gazdasági-pénzügyi tájékozódáshoz szükséges hiteles információforrások megkeresésének egyszerűbb módozatait, azok értékelési szempontjait.
Legyenek képesek szaktárgyukban konkrét gazdasági és pénzügyi ismeretkörbe tartozó órát tartani.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátítottak ellenőrzése két elemből áll. Az egyik elem a képzés végén egyénileg megírandó záróteszt, a másik elem a képzést követően 20 napon belül benyújtandó óraterv.
Mindkét elem megfelelése szükséges a tanúsítvány kiadásához.
A teszt a továbbképzés egyes részegységeinek tartalmához arányosan igazodó összesen 30 db igaz - hamis állításból áll.
A teszt értékelése százalékos formában történik. Ha a záró teszt eredménye legalább 70 százalék, akkor tekinthető teljesítettnek ez a rész.
Az óratervek értékelésének szempontja:
• a tantervi követelményeknek való megfelelés,
• valamint a korosztálynak megfelelő módszertani eljárások alkalmazása.
Az óratervek értékelésének szintjei: nem felel meg, megfelel, kiválóan megfelel.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem; bármely szak; okleveles középiskolai tanár.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: bármilyen napon, bármilyen napszakban-

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: nincs ilyen

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2015 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2016 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.