Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Médiatudatosság fejlesztése az iskolában

Szervező neve: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00936-2009
Alapítási engedély szám: 23/52/2015
Alapító neve: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 02. 05.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés fő célja:
a résztvevő pedagógusok értő és kritikus médiahasználatának fejlesztése, hogy képesek legyenek felkészíteni a tanulókat a kritikus, tudatos médiahasználói magatartásra.
Az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó részcélok:
A NAT és a kerettantervek médiatudatosságra neveléssel kapcsolatos célkitűzéseinek áttekintése a résztvevők saját tantárgyában.
• A magyar médiaszolgáltatás jogi szabályozásának alapelveivel és a médiatörvény gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó részeivel való megismerkedés.
• A média híreinek és a valóság kapcsolatának elemzése.
• ismeretek szerzése a fiatalok médiahasználati szokásainak jellemzőiről
• Az online hírszolgáltatók által bevezetett új, elsősorban a fiatal közönséget megcélzó alkalmazások, technikák, módszerek megismerése.
• A web 2.0 szerepének tudatosítása az információszerzési és –megosztási, illetve tartalomlétrehozási stratégiákban.
• A médiahatás-kutatások és a befogadásvizsgálatok megismertetése.
• A digitális állampolgárság fogalmának megismerése, a pedagógus szerepének és felelősségének végiggondolása a tanulók aktív, demokratikus állampolgárrá nevelésében.
• A digitális lábnyomok jelentőségének és kockázatainak tudatosítása a web 2.0 világában.
• A film alapvető formanyelvi eszközeinek megismerése, a videókészítés elemi fortélyainak elsajátítása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés a médiatudatosságra nevelés témakörében a NAT 2012-ben megfogalmazott céljainak megvalósulását segíti A médiatudatosságra nevelés speciális feladat, célja nem a konkrét ismeretek átadása, hanem a szemlélet formálása, az értő és kritikus médiahasználat kialakulásának támogatása. Ahhoz, hogy a pedagógus képes legyen erre, először neki kell fejlődnie ezen a téren. Neki magának kell médiatudatosnak lennie, de az is ugyanilyen fontos, hogy nyitott legyen annak megismerésére, hogyan és mire használják a fiatal felhasználók a hibrid, összekapcsolódó médiumok (internet-televízió) tartalmait, üzeneteit, azokból, illetve az őket körülvevő társadalmi és kulturális jelentésekből miként konstruálják meg saját identitásukat, a saját valóságukat. A továbbképzés egyik fontos célja az, hogy hatására a résztvevő pedagógusok kíváncsisággal, értő figyelemmel forduljanak a diákok médiaélményei felé, törekedjenek elfogadóbb szemléletet kialakítani magukban.

A 30 órás blended továbbképzés azoknak az általános iskola felső tagozatán és a középiskolában tanító tanároknak szól, akiknek tárgyában megjelenik a médiatudatosságra nevelés, illetve osztályfőnökként szükségesnek tartják médiaismereteik bővítését. A képzés nem készít fel a médiaismeret oktatására, hiszen az ebben az óraszámban lehetetlen.

A blended továbbképzés e-learning támogatással zajlik. Két jelenléti napból (nyitó és záró) és ezek között egy kb. hathetes távoktatási szakaszból áll, amelynek során 14 órányi önálló és társas tevékenységet feltételez. A képzés jelenléti és távoktatási szakaszai egyaránt a kis- és nagy csoportos munkára, a saját élményű tanulásra és a tapasztalatok, gondolatok megosztására épít. A résztvevők a távoktatási szakaszban egyéni feladatokat is végeznek, ugyanakkor aktív tanulási folyamatban, a csoport többi tagjával állandó interakcióban sajátítják el az új ismereteket. Megismerkednek a média híreinek és a valóság kapcsolatának problémájával, gyakorlati feladatok során tapasztalhatják meg, miként konstruálja (újra) a valóságot a média. Bepillantást nyernek az újmédia és a web 2.0-s hírszolgáltatók által alkalmazott - elsősorban a fiatal közönséget megcélzó - új technikákba és módszerekbe. Foglalkoznak a médiamanipulációval, a médiatudatosság és demokrácia kapcsolatával, az online térben történő önreprezentációval, a digitális lábnyomok jelentőségével és kockázataival. A képzést záró második jelenléti napon a résztvevők megismerik a film alapvető formanyelvi eszközeit, majd egy videofilm készítése révén gyakorlati tapasztalatokat szereznek a kreatív-alkotó médiahasználatról.

A távoktatási szakaszban a Moodle felületen zajlik a kommunikáció, és a feladatok megoldását is az online tanulási keretrendszerbe kell feltölteniük a résztvevőknek. A képző tutorként segíti, ösztönzi az online tevékenységeket, a vele és a csoporttársakkal való kommunikáció, egymás munkájának véleményezése, értékelése a képzés része.
Az értékelés a résztvevő pedagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett kritériumrendszer alapján történik.
A képzés teljesítéséhez 75%-os eredmény, 56 pont szükséges. A képzés során három feladatot egyéni, négyet csoportmunkában készítenek el a résztvevők. A képző ellenőrzi, hogy minden feladat elkészült-e, illetve azok megfelelnek-e a megadott kritériumoknak.
A tanúsítvány kiadásának feltételei: 90%-os részvétel és a távoktatási szakasz feladatainak megoldása, a kapcsolódó dokumentumok elkészítése, illetve feltöltése a Moodle felületre.

A képzés a pedagógusok folyamatos munkájára épít, sikeres elvégzésének feltétele, hogy a résztvevők felhasználói szintű informatikai ismeretekkel rendelkezzenek.

Az előírt tartalmi követelmények:
Fejlődjön a résztvevő pedagógusok értő és kritikus médiahasználata, ezáltal legyenek képesek felkészíteni a tanulókat a kritikus, tudatos médiahasználói magatartásra.
Az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó követelmények:
• A pedagógusok ismerjék a NAT és a kerettantervek médiatudatosságra nevelésre vonatkozó célkitűzéseit a saját tantárgyukhoz kapcsolódóan.
• Legyenek tisztában a magyarországi médiaszolgáltatások jogi szabályozásának alapelveivel és a médiatörvény gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó részeivel.
• Tudatosuljon a résztvevőkben a média híreinek és a valóság kapcsolatának problémája.
• Ismerjék a fiatalok médiahasználati szokásainak jellemzőit.
• Ismerjék az online hírszolgáltatók által bevezetett új, elsősorban a fiatal közönséget megcélzó alkalmazásokat, technikákat, módszereket.
• Ismerjék a web 2.0 szerepét az információszerzési és –megosztási, illetve tartalomlétrehozási stratégiákban.
• Ismerjék a médiahatás-kutatásokat és a befogadásvizsgálatokat
• Ismerjék a digitális állampolgárság fogalmát, és tudatosuljon bennük a pedagógus szerepe és felelőssége a tanulók aktív, demokratikus állampolgárrá nevelésében.
• Tudatosuljon a résztvevőkben a digitális lábnyomok jelentősége és kockázatai a web 2.0 világában.
• Ismerjék a film alapvető formanyelvi eszközeit, és legyenek képesek a videókészítés elemi fortélyait felhasználni a kreatív-alkotó médiahasználat keretében saját pedagógusi munkájukban.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az értékelés a résztvevő pedagógusok folyamatos munkájára épül, és előre meghatározott, illetve ismertetett kritériumrendszer alapján történik. Az értékelés komplex rendszere az 1. sz. mellékletben található. A képzés teljesítéséhez 75%-os eredmény, 56 pont szükséges. A képzés során három feladatot egyéni, négyet csoportmunkában készítenek el a résztvevők. A képző ellenőrzi, hogy minden feladat elkészült-e, illetve azok megfelelnek-e a megadott kritériumoknak.
A jelenléti és a távoktatási szakasz feladatai:
1) Hírelemzés
2) Fórumvita
3) Kerekasztalvita
4) Foglalkozásterv reflexiókkal (1.)
5) Foglalkozásterv reflexiókkal (2.)
6) Foglalkozástervek értékelése a Moodle-fórumon (társértékelés)
7) Hangulatfilm készítése

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználói szintű informatikai ismeretek

Javasolt munkakörök:
Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Munkanapokon 9-16 óráig és szabadnapokon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Útiköltség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.