Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Life Coach Képzés - felkészítés szociális és életviteli kompetenciák fejlesztésére

Szervező neve: POSTMASTER 2010 SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001496/2016
Alapítási engedély szám: 27282/115/2016
Alapító neve: POSTMASTER 2010 SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 11. 08.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
- az emberekkel foglalkozó résztvevők pozitív hozzáállásának erősítése,
- International Association of Coaching (IAC) Magyar Tagozat Etikai Alapelveinek megismerése, értelmezése, elfogadása,
- a life coaching elméleti hátterét biztosító tudományterületek bemutatása
- a life coaching jelentősebb magyar nyelvű szakirodalmának ismertetése,
- a konfliktushelyzetek által kínált fejlődési lehetőségek értelmezése,
- gyakorlati ismereteket nyújtani a mediáció területén,
- együttműködést segítő kommunikációs ismeretek átadása,
- életviteli változtatások felismerésének fejlesztése, módszertani támogatása
- felkészítés a life coaching felhasználási területeinek mindennapi végzésére
- felkészíteni a life coach tevékenység törvényes gyakorlására,A program tartalmának rövid ismertetése:
A Life Coach Képzés" bemutatja a konfliktuskezelés és a life coaching kutatásokkal is alátámasztott hatékony módszereit, és olyan szemléletváltás lehetőségét kínálja fel, melyben a konfliktusok, és élethelyzetek nem problémaként, hanem egy jobb minőségű élet lehetőségeként kerülnek átgondolásra. A pedagógus munka világában ez a szemléletváltás nem csak kapcsolati szinten hozhat javulást, hanem egyéni szinten is magasabb életminőség lehetőségét kínálja fel. A megszerzett tudástartalom tantestületeken belüli megosztása, a pedagógusok napi munkájába, foglalkozásokba, osztályfőnöki órákba való beépítése is kívánatos cél, hiszen a részinformációk is jelentős egészségjavító hatásokkal járhatnak. A coach szemlélet elterjedése a köznevelésen belül minden résztvevő életminőségét javítaná, sőt az óvodák, iskolák, egyéb pedagógiai tevékenységet végző intézmények kapuin túl, ez a korlátok helyett lehetőségekben való nézőpontváltás, a családok életére is hatással lehet. A továbbképzés témájában, tananyagában, és tanulási módszertanát tekintve is a legeredményesebb minősítést célozza meg. A blended learning kitágítja a tanulás kereteit térben, és időben, így bár a képzés Berettyóújfaluból indul, azon az ország bármelyik településéről részt lehet venni. A továbbképzés speciális eleme a virtuális konzultáció, mely a kapcsolattartás új módszereinek kihangosítását is szolgálni szeretné. A magas óraszámú gyakorlati képzés célja a coaching gyakorlatának elterjesztése, az egészségpszichológia, boldogságkutatás, önmenedzselés, élethosszig tartó tanulás kutatási eredményeinek gyakorlati integrálása. A képzés során készíteni kell egy továbbképzési portfóliót, mely vizsgamunkaként lehetőséget biztosít az átadott ismeretek ellenőrzésére, és a célkitűzés, reflektálás, esetbemutatás lépésein keresztül, saját élményű megtapasztalást is ad. A résztvevőt a továbbképzési portfólió készítése szakaszában is megilleti a konzulens segítsége skypon, telfonon, e-mailen, vagy személyesen. A továbbképzési portfóliót, a továbbképzésen elsajátított ismeretek felhasználásával kell elkészíteni. Tartalmilag három részből áll:
1. a képzés elején el kell készíteni és a képzés megkezdésétől számított tizennegyedik napon belül be kell adni egy egyéni fejlődési tervet, minimum egy oldal terjedelemben
2. a hátralévő tizenkét héten át folyamatosan vezetni kell egy reflexiós, és önreflexiós naplót, melyet minden modulzárást követő, tizennegyedik napon belül be kell adni, modulonként minimum két oldal terjedelemben
3. a továbbképzés végén a résztvevőnek készítenie kell egy záró dolgozatot, amelyben bemutat egy esetet. A "Life Coach Képzésen"tanultak alapján saját maga keres egy life coaching levezetésére alkalmas esetet, vagy ennek hiányában, szimulált eset is elfogadható. Ebben bemutatja az esetet, a legalább három találkozásból álló life coaching folyamatot, és a használt módszereket. Az esettanulmányt, minimum öt oldal terjedelemben kell elkészítenie. A záró dolgozat beadási határideje a képzés befejezését követő harmincadik napon belül történik.
A továbbképzési portfólió akkor fogadható el, ha az esetleírásból egyértelműen kitűnik, hogy résztvevő képes megfelelően alkalmazni a továbbképzésen kapott ismereteket, módszereket, a továbbképzési portfólió összhatásában szakszerű, megfelel a coach szakma etikai kódexben leírt etikai és szakmai követelményeinek, valamint tartalmazza a továbbképzésen használt kulcsfogalmakat.
A százhúsz órás „Life Coach Képzés” megnevezésű továbbképzés tizennégy hét képzési időből áll, majd a képzés befejezése után harminc nap áll rendelkezésre a továbbképzési portfólió elkészítésére, így összességében százhuszonnyolc nap alatt végezhető el. A képzés végén "Life Coch" tanúsítvány kerül kiadásra, amely jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén, life coach tevékenység folytatására is feljogosítja a résztvevőt. A tanúsítvány kiadásának feltétele a tanfolyam óraszámának kilencven százalékán való részvétel, és a továbbképzési portfólió kezdő, modulzáró és záró feladatainak, a megadott szempontrendszerek szerinti, meghatározott időre történő beadása. Ha a résztvevő a feltételeket teljesítette, és továbbképzési portfóliója is elfogadásra került, postai úton kapja meg a tanúsítványát.Az előírt tartalmi követelmények:
1. Ismerje az egészségpszichológia társadalmi tőkével kapcsolatos legfontosabb tartalmait, legyen képes előadások, tanulmányok, kutatási eredmények megértésére, elemezésére, és gyakorlati alkalmazására.
2. Legyen képes az International Association of Coaching (IAC) Magyar Tagozat Etikai Alapelveinek teljes elfogadására, az etikai kódex betartására.
3. Ismerje, és a tevékenysége során alkalmazza a pozitív pszichológia, pozitív pedagógia kutatási eredményeit.
4. Ismerje a life coaching módszertanának legismertebb szakirodalmát, legyen képes kiválasztani a személyiségéhez illő irányzatot.
5. Tudja és merje felismerni és megnevezni, a hagyományos gondolkodástól eltérő szemléletmódban rejlő lehetőségeket.
6. Ismerje, és fogadja el a mediáció alapelveit, legyen képes a mediáció, és a hagyományos vitarendezés összehasonlítására.
7. Tudja beazonosítani a kommunikáció gátjait, legyen képes kiválasztani, és alkalmazni a helyzetnek megfelelő kérdéseket, és kommunikációs technikát.
8. Legyen képes támogatni a hozzá fordulókat, életviteli változtatásaik során, tudja rendszerben, folyamatként látni a coachee által fejleszteni kívánt területeket, legyen képes kiválasztani, és alkalmazni a leghatékonyabb módszertani gyakorlatokat.
9. Ismerje a life coaching gyakorlati alkalmazásának területeit, legyen képes az új ismeretek és technikák, szituációs játékokban való gyakorlására is.
10. Legyen képes megszervezni, és törvényesen lebonyolítani minden life coaching tevékenységét, a kapcsolatfelvételtől a zárásig .

Az ismeretek számonkérésének módja:
Továbbképzési portfólió készítése, melynek részei:
1. a képzés elején elkészített és a képzés megkezdésétől számított 14. napon belül beadott egyéni fejlődési terv, minimum egy oldal terjedelemben
2. a hátralévő tizenkét héten át folyamatosan vezetett, minden modulzárást követő, 14. napon belül beadott, reflexiós, és önreflexiós napló, modulonként minimum két oldal terjedelemben
3. illetve a záródolgozat, minimum öt oldal terjedelemben, a következőképpen: a továbbképzés zárásaként a résztvevőnek el kell készítenie egy általa vezetett esettanulmány jegyzetét, az alábbi szempontokat figyelembe véve. A résztvevő a "Life Coach Képzésen"tanultak alapján saját maga keres egy life coaching levezetésére alkalmas esetet, vagy ennek hiányában, szimulált eset is elfogadható. Ebben bemutatja az esetet, a legalább három találkozásból álló life coaching folyamatot, és a használt módszereket. A záródolgozat beadási határideje a képzés befejezését követő 30. napon belül történik. A résztvevőt a továbbképzési portfólió készítése szakaszában is megilleti a konzulens segítsége skypon, telfonon, e-mailen, vagy személyesen.

Az értékelés szempontjainak meghatározása:
A továbbképzési portfólió akkor fogadható el, ha az esetleírásból egyértelműen kitűnik, hogy résztvevő képes megfelelően alkalmazni a továbbképzésen kapott ismereteket, módszereket, a továbbképzési portfólió összhatásában szakszerű, megfelel a coach szakma etikai kódexben leírt, etikai és szakmai követelményeinek, valamint tartalmazza a továbbképzésen használt kulcsfogalmakat. A továbbképzési portfólió kezdő, modulzáró és záró feladatainak, meg kell felelnie, a megadott szempontrendszereknek, és a meghatározott határidőkön belül be kell adni a rész és záró feladatokat.

A tanúsítvány kiadásának feltétele a továbbképzési portfólió kezdő, modulzáró és záró feladatainak, a megadott szempontrendszerek szerinti, meghatározott időre történő beadása. Ha a résztvevő minden feltételt teljesített, záródolgozata elfogadásra kerül, és postai úton kapja meg a tanúsítványát.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nem szükséges; nem szükséges.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: A jelentkező rendelkezzen a legalapvetőbb felhasználói szintű informatikai ismeretekkel és tanúsítson megfelelési igényt az International Association of Coaching (IAC) Magyar Tagozat Etikai Kódex általános elvei, értékekei, etikai és erkölcsi normái vonatkozásában. Az kódex elérhető a http://iac-hungary.ning.com/page/etikai-alapelvek oldalon (letöltés dátuma 2016. 06. 22.)

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, emberekkel foglalkozó munkakörben lévő
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, emberekkel foglalkozó megbízásban lévő

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs lehetőség szakvizsgába történő beszámításra.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzésen résztvevő pedagógussal előzetesen egyeztetve:
online konzultáció bármelyik napon, délelőtt, délután, vagy este.
személyes konzultáció bármelyik napon 10*45 perc időtartamban, szünetekkel

Részvételi díj összege:
– Minimum: 180000 Ft
– Maximum: 240000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A távoktatásos tananyag heti fogadásához, feldolgozásához szükséges feltételek biztosításának költségei.
Az online konzultációk fogadásához szükséges feltételek biztosításának költségei.
A továbbképzési portfólió kezdő, modulzáró és záró feladatainak meghatározott időben történő elküldésével kapcsolatos postaköltség.
A személyes megjelenést igénylő foglalkozás helyszínére való eljutás költségei négy alkalommal.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.