Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Az egyéni bánásmód és a hátránycsökkentés speciális módszertana az óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/140/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő szerepét erősítő óvodapedagógus kompetenciák fejlesztésével.
A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére.
A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a résztvevők eddig megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, szakmódszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek fejlesztéséhez.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá az óvodai nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, az esélyteremtő módszerek, az egyéni bánásmód, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének, módszereinek gyakorlati alkalmazására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvodapedagógus-továbbképzés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában deklaráltak szerint az óvodák „hátránycsökkentő szerepére” való specializált (tematizált) felkészítést tesz lehetővé. Szükségességét támasztja alá, hogy a PedAkkredben található Pedagógus továbbképzések Jegyzéke sorában, az óvodapedagógusok számára rendelkezésre álló képzések közül mindössze 3 db képzés orientált óvodai hátránykompenzációra, funkcionálisan ezek közül egyik sem érinti kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek esetében szükséges egyéni bánásmód, hátránycsökkentő speciális módszertan alkalmazását. Vagyis: mindeddig egyáltalán nem kerültek fejlesztésre olyan óvodapedagógus-képzések amelyek kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek hátránycsökkentő nevelését segítette volna – az óvodapedagógusok egyéni érdeklődésének megfelelő – 8 féle, tematizált formában.

A képzés konkrét segítséget ad a résztvevőknek ahhoz, hogy a saját élményű gyakorlatokon, a képzésbe ágyazott hospitáláson majd az azt követő szakmai megbeszélésen keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és attitűd birtokában alkalmassá váljanak az óvodai neve-lés feladatainak magas színvonalú ellátására, az esélyteremtő módszerek, az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására, kiemeleten az egyéni bánásmód, a hátránycsökkentés speciális óvodai módszertana tárgykörében. A képzés megvalósítása óvodai helyszínen történik, eleme egy óra foglalkozáslátogatás és az azt követő szakmai konzultáció, valamint a képzésbe ágyazott jó gyakorlatok megismerése. Ez a komplexitás a résztvevő óvodapedagógusok mellett a helyszínt biztosító intézmény szakmai munkájának fejlesztését is szolgálja.
A továbbképzésre a gyakorlatorientáció, a gyakorlati feladatok túlsúlya a jellemző. Épít a résztvevők tapasztalataira, hozott ismereteire. A képzés legjellemzőbb módszerei a csoportmunkák, valamint a horizontális tanulás lehetőségének megteremtése. A közvetlen tapasztalatcsere a személyes szakmai tudásátadás mellett hozzájárulhat az elköteleződés, a szakmai igényesség megéléséhez, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához.
A hátránycsökkentés, az egyéni bánásmód és a bátorító nevelés elméleti alapjainak tisztázása után az integráció gyakorlati lehetőségeit és módszere-it, a reflektív értékelés, a nyitott óvodakép megvalósításának lépéseit ismerhetik meg a résztvevők. A képzés záró részeként „Alapmodul- Pedagógiai Program” címmel a képzés résztvevői megismerik a Pedagógiai Program felülvizsgálatának szakaszait, a legitimációs eljárást, az intézményi implementáció alkalmazandó elemeit.
A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele:
- a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel,
- a részvevő reflexióját tartalmazó hospitálási napló és egy esetleírás határidőre történő benyújtása.

Az előírt tartalmi követelmények:
- ismeri a képzés tartalmával kapcsolatos jogszabályokat
- ismeri a hátránycsökkentő, esélyteremtő óvoda jellemzőit
- ismeri az egyéni bánásmód óvodai gyakorlatát, jellemzőit, feltételeit és feladatrendszerét
- tudja az óvodapedagógusi kompetenciák, a frontális, az együttműködésen alapuló és a differenciált nevelés módszereit
- ismer a képzés tartalmának megfelelő „ Jó gyakorlatok”-at
- ismeri a hátrányos helyzetből fakadó nehézségeket, a kirekesztés jeleit és annak következményeit
- képes komplex fejlesztési terv készítésére
- ismeri az óvodai értékelés, a bátorító nevelés kulcsfogalmait

Az ismeretek számonkérésének módja:
A.) Hospitálási napló reflexióval
A képzésbe beágyazott intézménylátogatás során vagy a saját intézményében meglátogatott foglalkozás alapján elkészített hospitálási napló, amely kiegészül a résztvevő foglakozásról alkotott reflexiójával. A Hospitálási napló terjedelme 3-5 oldal. A képzés befejezését követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni.
Értékelési szempontok:
- Szakmai megfelelés – a látogatási adatok, az időkeretek, a foglalkozás menete, az ehhez fűzött megjegyzések
- Tényszerű reflexió a tartalmi elemek mentén, a képzés során kidolgozott megfigyelési szempontsor figyelembe vételével (értelmezés, elemzés, következtetések levonása)
- Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés

B.) Esetleírás
A saját pedagógiai gyakorlat alapján történő tervezés/problémafeltárás/problémakezelés leírása különös tekintettel a hátránykompenzáció, az egyéni bánásmód speciális módszereinek, szempontjainak megjelenésére. A tervezetben jelenjen meg a célkitűzés, a megvalósítás tárgyi és infrastrukturális feltételei valamint a várható eredmények. A képzést követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni, 2-5 oldal terjedelemben.

Értékelési szempontok:
- Szakmai megfelelés - a képzés során szerzett ismeretek, elvégzett gyakorlatok és tapasztalatok megjelenése a tervezésben.
- Az egyéni bánásmódnak való megfelelés.
- Adekvát fogalomismeret és használat.
- Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés

Minősítés:
Megfelelt / Nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógia; óvodapedagógus vagy szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: Az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvódapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat. (A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.)
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
363/2012.(XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: úiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.