Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A játék, szabad játék szerepe az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/141/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvoda-pedagógus kompetenciák fejlesztésével.
A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére.
A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a részt-vevők eddig megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, szak-módszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek fejlesztéséhez.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá az óvodai nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének óvodai gyakorlatban történő alkalmazására. Ismerjék fel a játék régi irányítási gyakorlatából eredő örökségeket, ismerjék meg a gyermekek játékával kapcsolatos új támogató szemléletet, a játék módszertani kereteit, a tervezés lehetőségeit, szerezzenek új ismereteket a reflektív játékkörnyezet kialakításáról, különös tekintettel, a hátránnyal élő gyermek fejlődési igényeire.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei szerint a kisgyermekkori hátrányok alapvetően hatnak a gyermekek további előmenetelére, egész életútjára. A továbbképzés e kutatások eredményeire alapozva a kisgyermekkori hátránykompenzálás korszerű óvodai módszereinek megismertetése, megfigyelése, elsajátítása érdekében jött létre.
A továbbképzés egyik sajátossága, hogy az óvodapedagógusok a saját élményű gyakorlatokon, a képzésbe ágyazott hospitáláson majd az azt követő szakmai megbeszélésen keresztül sajátítják el azokat a pedagógiai ismereteket, képességek és attitűdöket, melyek birtokában alkalmassá válhatnak az esélyteremtő módszerek, az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására.
A továbbképzés másik sajátossága, hogy a játék, szabad játék legkorszerűbben értelmezett tartalmaiba ágyazva mutatja be a hátránykompenzálás óvodai lehetőségeit. A továbbképzésre a gyakorlatorientáció, a gyakorlati feladatok túlsúlya a jellemző. Épít a résztvevők tapasztalataira, hozott ismereteire. A képzés legjellemzőbb módszerei a csoportmunkák, valamint a horizontális tanulás lehetőségének megteremtése. A közvetlen tapasztalatcsere a személyes szakmai tudásátadás mellett hozzájárulhat az elköteleződés, a szakmai igényesség megéléséhez, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához.
A résztvevők megismerik a játék régi irányítási gyakorlatból eredő konzervatív, felnőtt központú örökségeket, a gyermekek játékának új támogató szemléletét, módszertani kereteit, a játék, szabad játék korszerű tervezésének lehetőségeit.
Új ismereteket szereznek a reflektív játékkörnyezet kialakításáról, különös tekintettel, a hátránnyal élő gyermek fejlődési igényeire. A továbbképzés lehetőséget nyújt a szabad játék hátránykompenzáló hatásának bemutatására.
A képzés záró részeként „Alapmodul- Pedagógiai Program” címmel a képzés résztvevői megismerik a Pedagógiai Program felülvizsgálatának szakaszait, a legitimációs eljárást, az intézményi implementáció alkalmazandó elemeit. A gyakorlatorientált Alapmodul révén képesek lehetnek saját intézményi pedagógiai programjuk fejlesztésére, jó gyakorlatok beillesztésére és implementálására.
A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel. A.) Hospitálási napló reflexióval és B.) Esetleírás/Játékterv a képzés lezárultát követő 15 napon belüli eljuttatása a képző részére.

Az előírt tartalmi követelmények:
- Ismerje a játék, szabad játék szerepét az Óvodai nevelés országos alapprogramjában.
- Ismerje a játék régi irányítási gyakorlatából eredő örökségeit.
- Ismerje a gyermekek játékának új támogató szemléletét.
- Ismerje a játék, szabad játék módszertani kereteit, a tervezés lehetőségeit.
- Tudjon kialakítani a hátránnyal élő gyermek fejlődési igényeire is fókuszáló reflektív játékkörnyezetet.
- Soroljon fel hátránycsökkentő óvodai programokat.
- Ismerje az implementáció-szemlélet jelentőségét, óvodai alkalmazásának lehetőségeit
- Tudjon a saját intézményi innovációik tekintetében fejlesztési tervet készíteni a tudásmegosztással kapcsolatos szervezeti feladatokra.
- Tudja felülvizsgálni és módosítani óvodája pedagógiai programját

Az ismeretek számonkérésének módja:
A.) Hospitálási napló reflexióval
A képzésbe beágyazott hospitálás során látott vagy saját intézményén belül látott foglalkozás alapján elkészített hospitálási napló, amely kiegészül a résztvevő foglakozásról alkotott reflexiójával. A képzés lezárását követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni elektronikusan, 2-4. oldal terjedelemben.
A hospitálási napló értékelésnek szempontjai:
A csoportos óvodai hospitálás során a résztvevők megfigyeléseket végeznek a gyermekek játékáról. Leírják a szabad játéksorán megfigyelt játszócsoportok sajátosságait a 2. mellékeltben található űrlap segítségével. A megfigyelések után reflexiót készítsenek a következő kérdésekre koncentrálva:
1. A gyermekek saját elképzelései, tapasztalatai alapján alakíthatják ki a játékkoncepciójukat, vagy a felnőttek elképzelései szerint módosulnak, alakulnak?
2. A reflektív játéktámogató szemléletből mit tudott megfigyelni?
3. A szabad játék során milyen szempontokra kell jobban figyelni az óvodapedagógusnak, ha hátrányos helyzetű gyermeket nevel?
B.) Projektterv/Foglalkozásterv, melyet 3-10 oldal terjedelemben a képzés lezárását követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni elektronikusan.
A játék megfigyelési lap információi alapján válasszon ki egy játszócsoportot vagy egyedül játszó gyermeket, és tervezzen meg egy képességfejlesztő játékot a Képzői útmutató 3. mellékletében található játéktámogató tervezési lap szervezett játékokra megadott szempontjai alapján.
Az értékelés szempontjai:
- A játékelképzelés megfogalmazása pontosan értelmezhető, követhető.
- A leírás terminológiája szakszerű
- A gyermek/játszócsoport játékszükséglete pontosan megfogalmazott, szakmailag alátámasztott
- A leírt játék megfelelően támogatja, ösztönzi a gyermekek szükségleteinek játék-transzformációját.
Minősítés: megfelelt/nem felelt meg


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógia; óvodapedagógus, valamint 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneveléstől 99. § (6) bek. b) pontja szerint óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bek. b) pontja szerint óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat.
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
363/2012.(XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.