Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, az óvodai hátránycsökkentésben, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/142/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvodapedagógus kompetenciák fejlesztésével.
A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére.
A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a résztvevők eddig megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, szakmódszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek fejlesztéséhez.
A saját élményű, mozgásos gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá a gyermekek mozgásfejlesztésének magasabb szintű ellátására, a mozgásos játéktevékenység napi szintű megtervezésére a gyermekek egyenlő esélyeit növelő módszerek, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására, valamint esélyteremtő lehetőségek elsajátítására.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei szerint a kisgyermekkori hátrányok alapvetően hatnak a gyermekek további előmenetelére, egész életútjára. A továbbképzés e kutatások eredményeire alapozva a kisgyermekkori hátránykompenzálás korszerű óvodai módszereinek megismertetése, megfigyelése, elsajátítása érdekében jött létre.
A képzési program része egy hospitálással egybekötött jó gyakorlat megtekintése, valamint az alapmodul, mely az óvodai pedagógiai programok fejlesztéséhez kíván segítséget adni. Ebben a modulban a résztvevők megismerhetik a pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi hátteret, a tartalmi szabályozó normákat, a felülvizsgálatának folyamatát és elfogadását, majd a módosított program implementációs lehetőségeit.
A képzés az óvodai helyszínen való megvalósításával, valamint a képzésbe ágyazott, hospitálással egybekötött jó gyakorlat megtekintésével egyrészt az óvodapedagógus, másrészt az intézmény szakmai munkájának fejlesztését szolgálja. A tanfolyami programban külön hangsúlyt fektettünk a kooperatív tanulási módszerekre. A képzői előadás és megbeszélés mellett a kiscsoportban és egyénileg végzett mozgásos feladatok, a különböző csoportalakítási módszerek hozzájárulnak a konstruktív tanuláshoz, az együttműködési képességek fejlesztéséhez. Fontosnak tartjuk a tudásmegosztást, az egymástól való tanulást, a jó gyakorlatok megosztását, mely hozzájárulhat az elköteleződés, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához. Mindezt kiegészíti a képzői reflexió, mely hozzájárul az ismeretek, gyakorlatok elmélyüléséhez, rögzüléséhez.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok alkalmassá válhatnak az óvodai nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, a gyermekek egyenlő esélyeinek megvalósítására, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására.
A tanfolyamon a résztvevők megismerhetik a hátrányos helyzet jellemzőit, a mozgásfejlesztés területén az esélyteremtő lehetőségeket. A tanfolyami program segítséget nyújt a mozgásfejlesztés pedagógiai tervezéséhez, a bemutatott alkalmazható pedagógiai módszerek és technikák pedig a tervszerűen kezdeményezett, egyéni differenciálást biztosító és szabadidős mozgáslehetőségek megteremtéséhez ad támogatást.
A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele:
-a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel.
- hospitálási napló a résztvevő reflexióival
és
- foglalkozásterv határidőre történő benyújtása.Az előírt tartalmi követelmények:
- ismerje a hátránycsökkentés fogalmát, lehetőségeit, módszereit az óvodában;
- legyen képes a mozgásos játéktevékenység napi szintű, tudatos megtervezésére;
- ismerje a mozgásos játékok motiváló pedagógiai technikáit;
- ismerje a mozgásfejlesztésben alkalmazható esélyteremtő lehetőségeket;
- legyen képes az új ismereteket megjeleníteni a leadandó foglalkozástervben;
- ismerje a családokkal, a segítőhálózattal való együttműködési lehetőségeket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A.) Hospitálási napló reflexióval
A képzésbe beágyazott intézménylátogatás során meglátogatott foglalkozás alapján elkészített hospitálási napló, amely kiegészül a résztvevő foglakozásról alkotott reflexiójával. A napló terjedelme 2-4 oldal. A képzés lezárultát követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni elektronikusan.

Értékelési szempontok:
Szakmai nyelvezet helyes használata
A képzés során kialakított megfigyelési szempontok mentén reflexiók megjelenése
A hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak megjelenése

B.) Foglalkozásterv
Saját pedagógiai gyakorlat alapján egy testnevelés foglalkozásterv készítése, melyben megjelenik a csoportbontás lehetősége a hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak és a műfaji jellemzők figyelembevételével. A foglalkozásterv terjedelme 3-10 oldal. A képzés zárását követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni.
Értékelési szempontok:
• Adekvát fogalomismeret és használat
• Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés
• A csoportbontás lehetőségének bemutatása
• A mozgásos játékok motiváló pedagógiai technikáinak megjelenése
Minősítés:
megfelelt/nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógia; óvódapedagógus vagy szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvódapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: Az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvódapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat. (A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.)
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
363/2012.(XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.