Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/144/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvodapedagógus kompetenciák fejlesztésével.
A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére.
A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a résztvevők eddig megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, szakmódszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek fejlesztéséhez.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá az óvodai nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, az esélyteremtő módszerek, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására a művészeti foglalkozások tervezése, megvalósítása során.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az óvodapedagógus-továbbképzés az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában deklaráltak szerint az óvodák „hátránycsökkentő szerepére” való specializált (tematizált) felkészítést tesz lehetővé. Szükségességét támasztja alá, hogy a PedAkkredben található Pedagógus továbbképzések Jegyzéke sorában, az óvodapedagógusok számára rendelkezésre álló képzések közül mindössze 3 db képzés orientált óvodai hátránykompenzációra, funkcionálisan ezek közül egyik sem érinti kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek esetében szükséges egyéni bánásmód, hátránycsökkentő speciális módszertan alkalmazását Vagyis: mindeddig egyáltalán nem kerültek fejlesztésre olyan óvodapedagógus-képzések amelyek kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek hátránycsökkentő nevelését segítette volna – az óvodapedagógusok egyéni érdeklődésének megfelelő – 8 féle, tematizált formában.
A képzés konkrét segítséget ad a résztvevőknek ahhoz, hogy a saját élményű gyakorlatokon, a képzésbe ágyazott hospitáláson majd az azt követő szakmai megbeszélésen keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és attitűd birtokában alkalmassá váljanak az óvodai nevelés feladatainak magas színvonalú ellátására, az esélyteremtő módszerek, az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására, kiemeleten a művészeti nevelés, a hátránycsökkentés speciális óvodai módszertana tárgykörében. A képzés megvalósítása óvodai helyszínen történik, eleme egy óra foglalkozáslátogatás és az azt követő szakmai konzultáció, valamint a képzésbe ágyazott jó gyakorlatok megismerése. Ez a komplexitás a résztvevő óvodapedagógusok mellett a helyszínt biztosító intézmény szakmai munkájának fejlesztését is szolgálja.
A továbbképzésre a gyakorlatorientáció, a gyakorlati feladatok túlsúlya a jellemző. Épít a résztvevők tapasztalataira, hozott ismereteire. A képzés legjellemzőbb módszerei a csoportmunkák, valamint a horizontális tanulás lehetőségének megteremtése. A közvetlen tapasztalatcsere a személyes szakmai tudásátadás mellett hozzájárulhat az elköteleződés, a szakmai igényesség megéléséhez, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához.
A hátránycsökkentés, az egyéni bánásmód és a bátorító nevelés elméleti alapjainak tisztázása után az integráció gyakorlati lehetőségeit és módszereit, a reflektív értékelés, a nyitott óvodakép megvalósításának lépéseit ismerhetik meg a résztvevők. A képzés záró részeként „Alapmodul- Pedagógiai Program” címmel a képzés résztvevői megismerik a Pedagógiai Program felülvizsgálatának szakaszait, a legitimációs eljárást, az intézményi implementáció alkalmazandó elemeit.
A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele:
a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel a csoportos és egyéni munkákban.
A záró produktumok (hospitálási napló reflexióval, projektterv) határidőre, az utolsó foglalkozást követő 15 napon belül történő benyújtása.

Az előírt tartalmi követelmények:
• ismerje a hátránycsökkentés fogalmát, lehetőségeit és módszereit az óvodában.
• képes a hátránykompenzáció, a művészettel történő nevelés-fejlesztés szempontjait a foglalkozások tervezése során alkalmazni.
• ismerje a hátránycsökkentő, esélyteremtő óvoda jellemzőit.
• ismerjen művészeti, hátránycsökkentő óvodai programokat, képes saját intézményi innovációk tekintetében fejlesztési tervet készíteni.
• képes a nevelési feladatok során felmerülő problémák felismerésére, megoldására, a reflektív gondolkodásra.
• ismerje a tudásmegosztás, a korszerű tanulásszervezés és a reflexív gondolkodás jelentőségét.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A) Hospitálási napló reflexióval
A képzésbe beágyazott intézménylátogatás során vagy saját intézményében meglátogatott foglalkozás alapján elkészített hospitálási napló, amely kiegészül a résztvevő foglalkozásról alkotott reflexiójával. A Hospitálási napló terjedelme 3-5 oldal. A képzést követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni.
Értékelési szempontok:
• Szakmai megfelelés – a látogatási adatok, az időkeretek, a foglalkozás menete, az ehhez fűzött megjegyzések
• Tényszerű reflexió a tartalmi elemek mentén, a képzés során kidolgozott megfigyelési szempontsor figyelembe vételével (értelmezés, elemzés, következtetések levonása)
• Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés

B) Projektterv/Foglalkozásterv
A saját pedagógiai gyakorlat alapján történő tervezés/problémafeltárás/problémakezelés leírása különös tekintettel a hátránykompenzáció, az egyéni bánásmód speciális módszertanának és a művészettel történő nevelés-fejlesztés szempontjainak megjelenésére. A tervezetben jelenjen meg a célkitűzés, a megvalósítás tárgyi és infrastrukturális feltételei valamint a várható eredmények. A képzést követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni, 2-5 oldal terjedelemben.
Értékelési szempontok:
• Szakmai megfelelés - a képzés során a művészeti nevelés és hátránycsökkentés területen szerzett ismeretek, elvégzett gyakorlatok és tapasztalatok megjelenése a tervezésben.
• Adekvát fogalomismeret és használat
• Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés Minősítés:
Megfelelt/nem felelt megA jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógia; óvódapedagógus vagy szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: Az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat. (A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.)
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
363/2012.(XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.