Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/145/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvodapedagógus kompetenciák fejlesztésével.
A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére.
A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a résztvevők eddig megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, szakmódszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek fejlesztéséhez.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá az egészséges életmódra nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, a gyermekek egyenlő esélyeit növelő módszerek, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására. Célja továbbá, hogy olyan ismereteket kapjanak a résztvevők, melyek a meglévő tudásanyag birtokában, azt kiegészítve, segítséget adjon a hátrányos helyzetű gyermekek egészségneveléséhez, a szülőkkel való kapcsolattartás módjainak és az eddig bevezetett jó gyakorlatok megismeréséhez.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei szerint a kisgyermekkori hátrányok alapvetően hatnak a gyermekek további előmenetelére, egész életútjára. A továbbképzés e kutatások eredményeire alapozva a kisgyermekkori hátránykompenzálás korszerű óvodai módszereinek megismertetése, megfigyelése, elsajátítása érdekében jött létre.
A képzési program része egy hospitálással egybekötött jó gyakorlat megtekintése, valamint az alapmodul. Ebben a modulban a résztvevők megismerhetik a pedagógiai programra vonatkozó jogszabályi hátteret, a tartalmi szabályozó normákat, a felülvizsgálatának folyamatát és elfogadását, majd a módosított program implementációs lehetőségeit.
A képzés az óvodai helyszínen való megvalósításával, valamint a képzésbe ágyazott, hospitálással egybekötött jó gyakorlat megtekintésével egyrészt az óvodapedagógus, másrészt az intézmény szakmai munkájának fejlesztését szolgálja. A tanfolyami program segítségével képesek lehetnek a hátránykompenzáció, az egészséges életmódra nevelés speciális módszertanának szempontjait az egész nevelési folyamatban alkalmazni.
A tanfolyami programban külön hangsúlyt fektettünk a kooperatív tanulási módszerekre. A képzői előadás és megbeszélés mellett a kiscsoportban végzett feladatok, a különböző csoportalakítási módszerek hozzájárulnak a konstruktív tanuláshoz, az együttműködési képességek fejlesztéséhez. Fontosnak tartjuk a tudásmegosztást, az egymástól való tanulást, a jó gyakorlatok megosztását, mely hozzájárulhat az elköteleződés, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához. Mindezt kiegészíti a képzői reflexió, mely segíti az ismeretek, gyakorlatok elmélyülését.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok alkalmassá válhatnak a hátrányos helyzetű gyermekek differenciált óvodai nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, a gyermekek egyenlő esélyeinek megvalósítására, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására.
A tanfolyamon a hátránycsökkentő, esélyteremtő óvoda jellemzői és az egészségfejlesztés óvodai gyakorlata, jellemzői, feltételei és feladatrendszere mellett a résztvevők megismerhetnek jó gyakorlatokat, valamint segítséget kapnak a nyitott és kezdeményező óvodakép megvalósuláshoz, mely technikák alkalmazhatók lesznek a mindennapi munkájukban.
A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele:
- a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel.
- hospitálási napló a résztvevő reflexióival
és
- projektterv határidőre történő benyújtása.

Az előírt tartalmi követelmények:
- Ismerje a hátránycsökkentés fogalmát, lehetőségeit, módszereit az óvodában!
- Ismerjen az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó hátránycsökkentő óvodai programokat!
- Tudjon saját intézményi innovációik tekintetében fejlesztési tervet készíteni a tudásmegosztással kapcsolatos szervezeti feladatokra.
- Képes a nevelési feladatok során felmerülő problémák felismerésére, megoldására, a reflektív gondolkodásra.
- Ismerje az egészségnevelés fogalomkörét és az egészségfejlesztés programját, az óvodai (testi, lelki, szociális) egészségnevelés feladatait!
- El tudja készíteni egy projekt egészségfejlesztési tervét.
- Ismerje a hátránycsökkentő, esélyteremtő óvoda jellemzőit!

Az ismeretek számonkérésének módja:
A.) Hospitálási napló reflexióval
A képzésbe beágyazott intézménylátogatás során meglátogatott foglalkozás alapján elkészített hospitálási napló, amely kiegészül a résztvevő foglakozásról alkotott reflexiójával. A napló terjedelme 2-4 oldal. A képzés lezárultát követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni elektronikusan.

Értékelési szempontok:
Szakmai nyelvezet helyes használata
A képzés során kialakított megfigyelési szempontok mentén reflexiók megjelenése
A hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak megjelenése

B.) Projektterv
Saját pedagógiai gyakorlat alapján egy óvodai csoportra vonatkozó projektterv (tervezés/problémafeltárás/problémakezelés) készítése az óvodai egészségterv jellemzőinek és a műfaji jellemzők figyelembevételével. A projektterv terjedelme 3-10 oldal. A képzés lezárultát követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni.
Értékelési szempontok:
• Adekvát fogalomismeret és használat
• Hátránycsökkentő óvodai nevelés szempontjainak való megfelelés
• Óvodai egészségterv jellemzőinek megjelenése
• Az óvodai egészséges életmódra nevelés feladatrendszerének megjelenése
Minősítés:
megfelelt/nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógia; óvodapedagógus, valamint 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneveléstől 99. § (6) bek. b) pontja szerint óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bek. b) pontja szerint óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat.
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
363/2012.(XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.