Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodákban, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/146/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 13.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósításának támogatása az óvoda esélyteremtő feladatait erősítő óvodapedagógus kompetenciák fejlesztésével.
A képzés részét képező alapmodul támogatni kívánja a pedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, az implementáció tartalmi és technikai kivitelezésére.
A képzés további célja, hogy a képzési tartalom korszerű tudáselemekkel bővítse a résztvevők eddig megszerzett pedagógia ismereteit (óvodapedagógia, neveléslélektan, szakmódszertanok), járuljon hozzá új ismeretek és készségek elsajátításához, a képességek fejlesztéséhez.
A saját élményű gyakorlatokon keresztül elsajátított pedagógiai ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák birtokában a pedagógusok váljanak alkalmassá az óvodai nevelés feladatainak magasabb szintű ellátására, a hátránycsökkentő pedagógia elméletének óvodai gyakorlatban történő alkalmazására. Ismerjék meg a környezettudatosságot alakító tevékenységeket az óvodai nevelés teljes folyamatában, tájékozódjanak a zöld óvodák szerepéről a hátránycsökkentő, környezettudatosságot alakító környezeti nevelőmunkában.
Cél továbbá, hogy a képzés során a résztvevők a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés történetének, az emberek hátrányos helyzetének megszüntetésére tett erőfeszítéseiről, értelmezésükről, lehetőségeinek feltárásáról szerezzenek új ismereteket.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei szerint a kisgyermekkori hátrányok alapvetően hatnak a gyermekek további előmenetelére, egész életútjára. A továbbképzés e kutatások eredményeire alapozva a kisgyermekkori hátránykompenzálás korszerű óvodai módszereinek megismertetése, megfigyelése, elsajátítása érdekében jött létre.
A továbbképzés egyik sajátossága, hogy az óvodapedagógusok a saját élményű gyakorlatokon, a képzésbe ágyazott hospitáláson majd az azt követő szakmai megbeszélésen keresztül sajátítják el azokat a pedagógiai ismereteket, képességek és attitűdöket, melyek birtokában alkalmassá válhatnak az esélyteremtő módszerek, az Alapprogramban rögzített hátránycsökkentő szerep pedagógia elméletének gyakorlati alkalmazására.
A továbbképzés másik sajátossága, hogy a környezeti nevelés tartalmaiba ágyazva mutatja be a hátránykompenzálás óvodai lehetőségeit.
A résztvevők megismerik a környezettudatosságot kialakító tevékenységeket az óvodai nevelés folyamatában, tájékozódnak a zöld óvodák, környezettudatosság szerepéről a hátránycsökkentő nevelőmunkában.
A nemzetközi szakirodalom alapján ismeretekhez jutnak a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés történetéről, a hátrányos helyzet értelmezéséről, és a hátrányos helyzet megszüntetése érdekében kezdeményezett nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseiről.
Komplex – a környezettudatos nevelés és a hátránykompenzálás gyakorlatában közvetlenül hasznosítható – ismereteket, ötleteket, eljárásokat kapnak az óvoda belső és külső tereinek hasznosításához, a séták, kirándulások lehetőségeinek kihasználásához.
Megismerik a Zöld Óvodák hálózatát, a hálózathoz való kapcsolódás feltételeit, lehetőségeit.
A továbbképzésre a gyakorlati feladatok túlsúlya a jellemző. Épít a résztvevők tapasztalataira, hozott ismereteire. A képzés legjellemzőbb módszere a csoportmunka, valamint a horizontális tanulás lehetőségének megteremtése. A közvetlen tapasztalatcsere a személyes szakmai tudásátadás mellett hozzájárulhat az elköteleződés, a szakmai igényesség megéléséhez, a pedagógus életpálya személyes, eredményes megvalósításához.
A képzés záró részeként „Alapmodul- Pedagógiai Program” címmel a képzés résztvevői megismerik a Pedagógiai Program felülvizsgálatának szakaszait, a legitimációs eljárást, az intézményi implementáció alkalmazandó elemeit. A gyakorlatorientált Alapmodul révén képesek lehetnek saját intézményi pedagógiai programjuk fejlesztésére, jó gyakorlat beillesztésére és implementálására.
• A továbbképzés sikeres elvégzésének, a tanúsítvány kiadásának feltétele: a képzési idő minimum 90%-án történő részvétel.
• Hospitálási napló reflexióval és
• Esetleírás/Projektterv/Foglalkozásterv
határidőre történő benyújtása

Az előírt tartalmi követelmények:
- Az óvodai nevelés sajátos területeként ismeri a hátránycsökkentés környezeti neveléshez kapcsolódó fogalmait, lehetőségeit, módszereit.
- Képes a hátránykompenzáció, a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés szempontjainak érvényesítésére, s ezt az óvodai nevelés folyamataiban alkalmazni;
- Ismeri a hátránycsökkentő óvodai programokat, képes a saját intézményi innovációik során fejlesztési tervet készíteni, a tudásmegosztással kapcsolatos szervezeti feladatokra;
- Ismeri a környezeti nevelés lehetőségeit, szerepét a hátrányok kompenzálásában;
- Ismeri a hátrányos helyzet csökkentésére is alkalmas környezeti nevelési eljárásokat és azok alkalmazásának lehetőségeit;
- Képes a nevelési feladatok során felmerülő problémák felismerésére, megoldására, a reflektív gondolkodásra.
- Ismeri a pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának gyakorlatát.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A.) Hospitálási napló reflexióval
A képzésbe beágyazott intézménylátogatás során meglátogatott vagy saját intézményén belül meglátogatott foglalkozás alapján elkészített hospitálási napló (2-4 oldal terjedelemben), amely kiegészül a résztvevő foglakozásról alkotott reflexiójával. A képzés lezárását követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni elektronikusan.
Értékelési szempontok:
• A szakmai nyelvezet helyes használata
• A napló leírása alapján a foglalkozás menete rekonstruálható
• A reflexiók relevánsak, adekvátak, segítőek.
B.) Projektterv/Foglalkozásterv
A saját pedagógiai gyakorlat alapján történő tervezés/problémafeltárás/problémakezelés leírása a műfaji jellemzők figyelembe vételével. A képzés lezárulását követő 15 napon belül kell a képző részére eljuttatni elektronikusan, 4-10 oldal terjedelemben.
Értékelési szempontok:
• A szakmai nyelvezet helyes használata, adekvát fogalomismeret és használat
• A peremfeltételek (óvoda helyzete, az óvodai csoport összetétele, stb.), köztük a csoportban megjelenő hátrányok bemutatása
• A projekt/foglalkozás menetének követhetősége
• A projekt/foglalkozás hátránykompenzáló lehetőségeinek kiemelése
Minősítés:
megfelelt/nem felelt meg

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: főiskola; óvodapedagógia; óvódapedagógus vagy szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat: Az óvónői szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal rendelkező óvodapedagógusnak a bizonyítvány, oklevél megszerzésétől 1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlat. (A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 99. § (6) bekezdés b) pontja szerint.)
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
363/2012.(XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 60000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: útiköltség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2017 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.