Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A gyermekvédelmi felelősök feladatai és szerepük a szakmaközi együttműködésben

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 27282/108/2016
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 10. 24.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A hallgatók szerezzenek ismereteket:
- a gyermekvédelmi rendszer felépítéséről, jogszabályi hátteréről,
- az alapellátás és szakellátás feladatairól, intézkedéseiről,
- az észlelő- és jelzőrendszer működési folyamatáról.
Ismerjék meg a gyermekvédelmi feladatokat megvalósító, támogató intézményrendszert.
Váljanak képessé "jelző" szerep betöltésére.
Váljanak képessé preventív és korrektív tevékenységre az iskolai gyermekvédelmi munkában.
Ismerjék meg a szakmaközi együttműködés lehetőségeit, a gyermekvédelmi feladatot ellátó társszakmák kompetenciáit és kompetencia határait.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A társadalmi változások hatására jelentősen módosul a családok szerepe, felelősségvállalásának mértéke a gyermekek nevelésében. Ezzel egyidejűleg nő a közoktatási intézményekre háruló szocializációs feladat. A pedagógusok alapképzésük során nem, vagy kevésbé kaptak felkészítést a nevelés speciális területeire. Az elmúlt években átalakult a gyermekvédelem alap- és szakellátása.
Az iskola a rá háruló feladatokat csak más intézmények szakembereivel együtt képes megoldani. Az interprofesszionalitás, a szakmaközi együttműködés elengedhetetlen a gyermek/tanuló problémájának kezelése, útjának követése során. Ebben a folyamatban a pedagógus jelzőfunkciót lát el, valamint pedagógiai tapasztalatainak felhasználásával, kompetencia határainak megtartása mellett a problémamegoldás aktív közreműködője.
A továbbképzés a bevezetés, a keretek meghatározása, valamint a zárás-értékelés elemeken kívül, 3 tematikai egységre tagolódik.
1. A gyermekvédelem rendszere,amely tartalmazza az alapvető gyermeki és szülői jogok és kötelességek ismertetését. A gyermekvédelem alap- és szakellátás rendszerének feladatainak, a gyermeket, a szülőt és az intézményt érintő intézkedéseinek bemutatását. A résztvevők megismerik a család támogatásának lehetőségeit, kompetenciája növelésének módszereit. A résztvevők megismerik a hatósági intézkedések jogszabályi hátterét, intézményrendszerét, megvalósuló gyakorlatát. Az előadásokat kiscsoportos gyakorlatok, azok prezentációja, nagycsoportos brain-storming, közös segédanyag készítés egészíti ki.
2. Az iskola és a pedagógus a gyermekvédelemben című tematikai egységben feldolgozásra kerül a pedagógus és a gyermekvédelmi felelős feladatköre, jelzési kötelezettsége, kapcsolatai az ellátórendszerrel. A részvevők elkészítenek alapvető, a gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódó dokumentumokat (pl.: pedagógiai jellemzés, hivatalos jelzés a szakmaközi együttműködés alapján). Beazonosítják a gyermekvédelmi felelős kapcsolatrendszerét.
3. A következő tematikai egység a rendőrségi intézkedéseket tekinti át. A kriminológiai és büntetőjogi alapfogalmakon túl, betekintést nyernek a résztvevők a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények típusairól. Megtörtént esetek ismertetése, feldolgozása kíván hozzájárulni a prevenciós tevékenység hatékony tervezéséhez.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel a továbbképzés óráinak 90%-án.
A záródolgozat elkészítése az előírt formában, annak leadása a tanfolyamot követő 15 napon belül, és az oktató általi "megfelelt" minősítése.

Eset bemutatása, elemzése: saját gyakorlatából mutasson be gyermekvédelmi esetet 4-5 oldal terjedelemben.
A záródolgozat tartalmazza:
- saját eset leírását,
- a veszélyeztető tényező beazonosítását,
- a probléma észlelésétől a beavatkozás lépéseinek bemutatását.Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje a gyermekvédelem rendszerét
Ismerje a gyermekvédelmi alap- és szakellátás legfontosabb jogszabályait.
Ismerje a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer működésének folyamatát.
Ismerje a család rendszerszemléletű működését.
Ismerje jelzési kötelezettségeit, szakmai kompetencia határait.
Legyen képes külső szervezetekkel szakmai kapcsolatot tartani, a gyermek érdekében eljárni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat készítése. Saját eset bemutatása, elemzése, annak leadása a képzést követő 15 napon belül.
Saját gyakorlatából mutasson be gyermekvédelmi esetet 4-5 oldal, A/4-es terjedelemben.
A záródolgozat betűtípusa: Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság.
A záródolgozat tartalmazza:
- saját eset leírását,
- a veszélyeztető tényező beazonosítását,
- a probléma észlelésétől a beavatkozás lépéseinek bemutatását.
Az értékelés szempontjai:
- Mennyire ismeri, hivatkozza a kapcsolódó jogszabályi hátteret?
-- Használja-e a szakmaközi együttműködés lehetőségeit?
- A beavatkozás adekvátsága, a hozott intézkedések szakszerűsége.
- Betartja-e a kompetenciahatárokat?
Az értékelést az oktató végzi, minősítése: megfelelt, nem felelt meg.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, szakoktató, szakmai tanár, szociálpedagógus .
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, gyermekvédelmi felelős
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem számítható be

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Útiköltség, szállás és étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.