Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Intézményi minőségmenedzser

Szervező neve: iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000573-2014
Alapítási engedély szám: 575/147/2017
Alapító neve: iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 10. 10.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer megtervezéséhez, kialakításához és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollegák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek.

A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az iskolákban folyó tanulás és oktatás minőségének fejlesztése napjaink egyik legfontosabb oktatásügyi témája. Számtalan tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a minőségirányításra vonatkozó kutatások elméleti következtetéseit az iskolai gyakorlatba átültetni, és miképpen lehet a jó példákból tanulni. A képzést azoknak a pedagógusoknak, intézményvezetőknek, oktatásban dolgozó adminisztratív munkatársaknak ajánljuk, aktív szerepet vállalnak az iskolai minőségkultúra kialakításában és a minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok koordinálásában.

A képzés célja mindazon ismeretek átadása és gyakorlati készségek kialakítása, amelyek az iskolai minőségbiztosítási rendszer tervezéséhez, fejlesztéséhez és működtetéséhez, illetve a közreműködő kollegák munkájának megszervezéséhez és irányításához szükségesek.

A képzési program ötvözi az oktatás minőségének folyamatos javítása érdekében elindított Európai Uniós kezdeményezések gyakorlati tapasztalatait, ugyanakkor olyan gyakorlati, IKT-eszközökkel támogatott, speciálisan a tanítási-tanulási folyamatokra kidolgozott minőségmenedzsment módszereket mutat be, amelyek összhangban vannak a hazai közoktatási intézmények nemrég bevezetett külső ellenőrzési rendszerének elvárásaival.

A képzés blended formában zajlik, jelenléti képzési nappal kezdődik, ezt követi a távoktatási időszak, a Moodle távoktatási keretrendszerben. A képzés módszere gyakorlatorientált, a távoktatási szakaszban intenzív online együttműködéssel. A képzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek három feladat megoldását kell elektronikus dokumentum formájában a távoktatási kertrendszerbe feltöltenie, és szintén az online felületen egy záró vizsgatesztet kell megoldania.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése.

Az előírt tartalmi követelmények:
A „minőségirányítási rendszer tervezése” tudásterületen a továbbképzést sikeresen elvégzett résztvevő képes lesz
- a minőségirányítás, minőségmenedzsment és minőségkultúra alapfogalmait értelmezni,
- az intézményi minőségirányítási rendszer területeit és feladatait felsorolni és bemutatni,
- a minőségcél és indikátor fogalmát meghatározni és intézményi szinten meghatározni,
- az Európai Unió által a szakképzés minőségének fejlesztése érdekében elindított kezdeményezést, az EQAVET rendszert bemutatni,
- az EQAVET minőségi indikátorok alapján az intézményben az érdekeltek bevonásával helyzetelemzést végezni,
- a minőségciklus (PDCA ciklus) egyes fázisait és az azokhoz tartozó minőségirányítási eszközöket és feladatokat ismertetni.

A „minőségirányítási rendszer fejlesztése” tudásterületen a továbbképzést sikeresen elvégzett résztvevő képes lesz
- az oktatás minőségének folyamatos javításában érdekelt személyeket, csoportokat (stakeholder-eket) azonosítani,
- a intézményi minőségcélokat azonosítani, és a teljesülésük nyomon-követéséhez szükséges indikátorokat meghatározni,
- a minőségmenedzsment rendszer működéséhez szükséges minőségügyi alapdokumentumokat felsorolni, céljukat, tartalmukat meghatározni, a kidolgozásukban részt vevő munkatársak együttműködését koordinálni.

A „minőségirányítási rendszer működtetése” tudásterületen a továbbképzést sikeresen elvégzett résztvevő képes lesz
- A PDCA ciklus ellenőrzési (CHECK) munkaszakaszához szükséges mérőeszközöket IKT eszközök alkalmazásával kidolgozni,
- A rendszeres méréséket előkészíteni, megszervezni, lebonyolítani és az adatok feldolgozását IKT eszközök alkalmazásával,
- Az eredmények eljuttatását az érdekeltekhez megszervezni, megvitatásukat elősegíteni, a következtetéseket levonni és a szükséges beavatkozásokat (ACT) meghatározni
- A rendszeres éves intézményi és pedagógusi önértékeléshez szükséges módszerek és eszközöket meghatározni és alkalmazni.
- Az intézmény minőségügyi rendszerével kapcsolatos belső és külső kommunikáció feladatait meghatározni, és azok hatékonyságot elősegítő eszközöket alkalmazni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés sikeres elvégzéséhez a résztvevőknek három feladat megoldását kell elektronikus dokumentum formájában a távoktatási kertrendszerbe feltöltenie, és szintén az online felületen egy záró vizsgatesztet kell megoldania.

I. A feladatok tartalma, benyújtásának módja és értékelése
A résztvevők mindhárom tananyagrészhez gyakorlati feladatokat oldanak meg és a megoldást elektronikus dokumentum formájában a távoktatási portálra feltöltik. A feltöltött dokumentumokat a tutor előre megadott értékelési szempontok szerint egy 0-100 közé eső pontszámmal értékeli, és a pontszámokhoz szöveges indoklást készít, amelyben felhívja a figyelmet az esetleges hibákra, illetve javaslatot tesz a hibák kijavítására.
A feladatok egyben a tanegységek ellenőrző feladatai is, azok elkészítése kötelező, és legalább 75%-os eredmény elérése szükséges.
Az utolsó feladat megoldását a képzés befejezése előtt egy héttel be kell nyújtani. Késedelmes benyújtásra csak indokolt esetben van lehetőség. A résztvevő erre vonatkozó kérelmét a tutor bírálja el.
------------------------------------------------------------------

1. Feladat - IMMR fejlesztésének tervezése
Intézményi minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének tervezése
Az első témakör olvasmányaira építve írja le, hogy Ön milyen komponensekből építené fel az iskolai/intézményi minőségmenedzsment rendszert (legyen a rövidítése a továbbiakban IMMR).
Javaslat: az IMMR komponensek meghatározásához feltétlenül olvassa át a Cedefop kézikönyv megfelelő fejezeteit, különös tekintettel az ábrákra!
Az IMMR fejlesztés egy projektfeladat, amelynek Ön a koordinátora. A fejlesztés megkezdése előtt meg kell győznie az intézmény vezetését és a tantestületet arról, hogy a fejlesztési cél világos, a fejlesztés megvalósítható, és az intézményre (tantestületre, diákokra) nézve mérhető haszonnal jár.
Fogalmazza meg egy A4-es oldalon a hosszú távú és rövid távú célokat, sorolja fel a konkrét feladatokat, tevékenységeket és a várható eredményeket, és becsülje meg a szükséges erőforrásokat, felmérve az esetleges kockázatokat. A terv realitását igazolja azzal, hogy számszerűsített adatokat határoz meg az ellenőrzéshez!
Javasolt (nem kötelező) módszer: logikai keretmátrix módszere.
A feladat beadásának módja: rövid online összefoglaló szöveg, egy A4-es méretben kinyomtatható Office (Word/Excel) dokumentum feltöltése.
Segédeszköz: logikai keretmátrix sablon és egy minta (CSAK MINTA!)!
LF_sablon.docx Minőségfejlesztés.docx
Értékelési szempontok Maximális pontszám
Tartalmi megfelelés a feladatkiírásnak 20
Szakmai korrektség, helyes fogalomhasználat 30
Tárgyi tudás, az elméleti ismeretek releváns alkalmazása 30
Logikus felépítés, formai tagoltság, áttekinthetőség 20
Maximális adható összpontszám 100
Határidő:
------------------------------------------------------------------

2. Feladat - Folyamattervezés
A minőségmenedzsment rendszer fejlesztésének fontos lépése az intézményi folyamatok feltérképezése és a folyamatleírások kidolgozása. A folyamatok rendszerét minden intézmény egyedi igényei, szervezeti sajátosságai, szakmai profilja és minőségcéljai szerint határozza meg. Az egyetlen általánosan elfogadott és javasolt szempont az, hogy a folyamatokat három kategóriába szokás sorolni:
• elsődleges, vagy kulcsfolyamatok,
• támogató folyamatok,
• irányítási (menedzsment) folyamatok.
Az oktatási intézmények gyakorlatában a folyamattérkép (a folyamatok közötti kapcsolatháló az összefüggések szemléletes, grafikus ábrázolása) és a folyamatleltár (a folyamatok listája) terjedelemben, részletezettségben nagyon eltérő, ezekre mutatunk példákat a csatolt dokumentumban (Segédanyagok_folyamattervezéshez.docx).
1. feladatrész
Minőségügyi vezetőként Önnek javaslatot kell készítenie az intézmény felsővezetésének a folyamatrendszer kialakítására. A segédanyagban található példák alapján készítsen folyamattérképet és folyamatleltárat, amelyek bemeneti dokumentumként szolgálnak a folyamatok későbbi részletes kifejtéséhez. Az Ön koncepciója alapvetően meghatározza a fejlesztendő rendszer működőképességét, azt, hogy alkalmas lesz-e a tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére és értékelésére, megkönnyíti vagy nehezíti az intézmény munkáját.
2. feladatrész
Válassza ki az a folyamatot a leltárból, amely Önhöz szakmailag legközelebb áll, és dolgozza ki a részletes folyamatleírást a csatolt "Folyamatleírás_sablon.docx" dokumentumban.
A beadás módja:
Csatolja az elkészült két dokumentumot a feladat megoldásához, az alábbi fájlneveket használva:
Név_folyamatterv_feladat_2.docx
Név_folyamat_leiras_feladat_2.docx
Értékelési szempont Maximális pontszám
A folyamatleltár
- szakmailag korrekt, megfelel a MIR alapkövetelményeinek 20
- lefedi a tevékenységeket, de nem tartalmaz fölösleges elemeket 20
- a listában szereplő folyamatok mindegyikéhez mérhető minőségcélok rendelhetőek 15
A folyamattérkép egyszerű, áttekinthető, világosan tükrözi az összefüggésket 20
Folyamatleírás 25
Maximális adható összpontszám 100

Határidő:
------------------------------------------------------------------

3. Feladat - Intézményi minőségirányítási rendszer működtetése
A Cedefop kézikönyv utolsó fejezetében olvasható 6 javaslat a minőségirányítási támogatására és 4 a minőségkultúra megteremtéséhez. Mindkét kategóriából válassza ki azt, amely az Ön iskolájának leggyengébb pontja, ahol nagy szükség lenne beavatkozásra!
Feladat:
Dolgozzon ki egy rövid és tömör beavatkozási tervet: mit kellene tenni annak érdekében, hogy a problémás helyzet megváltozzon válaszolva az alábbi kérdésekre:
MIT? KI? HOGYAN? MIKOR?
Írja le, hogy milyen indikátort rendel a tervhez, és hogyan fogja ellenőrizni!
Benyújtás módja:
Választhatóan a megoldás benyújtható a Moodle felületen begépelt szövegként, vagy feltöltött Word dokumentumként.
CEDEFOP javaslatok
Minőségirányítás
1. A felső vezetés minőség iránti elkötelezettsége a siker vagy kudarc döntő tényezője. Ha ez hiányzik, akkor le kell állni, nem lehet továbblépni.
2. Azonosítsuk a szükséges szakértelem szintjét és erősítsük a munkatársak, diákok és egyéb érdekeltek motivációját, hozzunk létre egy önértékelő csoportot, és biztosítsuk számára a szükséges szervezeti erőforrásokat.
3. Egyszerre csak néhány ügyet lehet sikerre vinni: korlátozzuk az önértékelést és a fejlesztést egy-két olyan gyenge pontra, amely kiemelten fontos a diákok, a munkatársak és – ha lehetséges – a külső érintettek számára is.
4. Biztosítsuk, hogy az értékelés eredményei, és az azt követő változások, fejlesztések széles körben ismertté váljanak mind a szervezeten belül, mind a külső érdekelteknél.
5. Biztosítsuk a folytonosságot és a folyamatok kiterjedt nyomonkövetését az egész szervezet bevonásával.
6. Használjuk ki minőségügyi eredményeinket a belső és külső népszerűség erősítésére - építsük intézményünk hírnevét.
Minőségkultúra
1. Tegyük szakszerűbbé a belső minőségirányítást és munkatársaink munkáját azáltal, hogy a PDCA-ciklust alkalmazzuk a szervezet mindennapjaiban.
2. Támogassuk a munkatársak és diákok szerepvállalását, jutalmazzuk a minőség iránti elkötelezettségüket, és használjuk ki a bennük rejlő innovációs potenciált.
3. Alkalmazzuk a MERI-ciklust, tartsuk magas szinten munkatársaink lelkesedését, és támogassuk - a minőség kulcsfontosságú tényezőjét - ezirányú képzésüket.
4. Határozzuk meg szakképző intézményünk minőségkoncepcióját, fejlesztési stratégiáját, vízióját és küldetését.
Értékelési szempontok Maximális pontszám
Tartalmi megfelelés a feladatkiírásnak 20
Szakmai korrektség, helyes fogalomhasználat 30
Tárgyi tudás, az elméleti ismeretek releváns alkalmazása 20
Logikus felépítés, formai tagoltság, áttekinthetőség 20
Maximális adható összpontszám 100

Határidő:
------------------------------------------------------------------


II. A vizsgateszt tartalma, vizsga lebonyolítása és értékelése
A távoktatási szakasz utolsó hetében a résztvevőknek egy 25 kérdésből álló zárótesztet kell kitölteniük, amelyek mindhárom témakör tartalmát lefedik. A kérdéseket a rendszer egy több, mint 60 kérdésből álló adatbázisból véletlenszerűen választja ki, az értékelést egy előre megadott megoldási kulcs alapján automatikusan elvégzi, és az eredményt a résztvevő számára a kitöltést követően százalékos formában kiírja. A teszt kitöltésére három próbálkozási lehetőséget biztosítunk, próbálkozásonként 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésre.
A zárótesztre felkészülést biztosító gyakorlóteszt a képzés teljes időtartama alatt a résztvevők rendelkezésére áll.

A záró teszt kérdéseit tartalmazó állomány IM tesztkerdes adatbazis.pdf néven került feltöltésre az Alapítási kérelem mellékleteként.
A résztvevő teljesítményének értékelése a következő részeredményekből tevődik össze:
• A három feladat megoldására adott pontok átlaga százalékos formában
• A vizsgateszt eredménye százalékos formában
A végső eredményt a két részeredmény súlyozott átlagaként határozzuk meg, amelyben a feladatokra kapott részeredmény 0,6, a vizsgateszt eredménye pedig 0,4 súllyal szerepel

A tanúsítvány megszerzésének feltétele minimálisan 75%-os teljesítmény elérése.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármyely szak; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Alapvető digitális készség

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Szociálpedagógus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Osztályfőnök, Bármely - a belépési feltételeknek megfelelő - munkakörben alkalmazott

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs rá lehetőség

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Távoktatásban

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 90000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.