Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Bűnmegelőzés az iskolában (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/173/2017
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 10. 26.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások, osztályfőnöki órák tartására. A továbbképzés bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket kíván elsajátíttatni a pedagógusokkal, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreiben önállóan képesek legyenek tanórát tartani. A résztvevő ismerkedjen meg a bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyen képes a prevenciós médiatár alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő megismerje (felelevenítse) a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszereket, képes legyen a konstruktív pedagógia módszertani alapjainak alkalmazására. A továbbképzés során fejlődjön problémamegoldó képessége, előadókészsége. Javuljon interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képessége. Erősödjön a társas támogatás képessége, a tolerancia, a másság elfogadása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A bűnmegelőzés egyre fontosabbá válik társadalmunkban, hatékony alkalmazása speciális ismereteket igényel. A továbbképzés célja, hogy a pedagógus vagy pszichológusokat felkészítse bűnmegelőzési órák tartására, attitüdjeiket fejlessze. A konstruktív pedagógiai módszertan és a tapasztalati tanulás megismerésével személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük. Megismerik a felhasználható bűnmegelőzési kisfilmeket, az egyes korcsoportoknak megfelelő témákat, feldolgozási módszereket.

A továbbképzés elméleti részében (5 óra) a témához kapcsolódó jogi és kriminológiai alapismeretekről hallhatnak előadásokat a fiatalokat érintő bűncselekményekre és a családon belüli erőszak felismerésére, kezelésére koncentrálva. A mindennapi bűnmegelőzés egyéb területeivel csoportfeladatok és szituációs játékok során ismerkedhetnek meg.

A médiumpedagógiai alapismeretek során a prevenciós médiatárban található bűnmegelőzési kisfilmekkel történő oktatás módszereivel és hatékonyságának mechanizmusával foglalkoznak a résztvevők. A kooperációra alapozó pedagógiai módszerek megismerése, a csoportmunka pedagógiai gyakorlata képezi a gyakorlati rész elméleti hátterét.

A továbbképzés második, gyakorlati részében 25 órán keresztül alkalmazzák a megismert kooperatív módszereket, csoportvezetői technikákat. Mintaórákon vesznek részt, illetve óratervezési gyakorlattal fejlesztjük a bűnmegelőzési foglalkozások tartásához szükséges kompetenciáikat.

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy bűnmegelőzési kisfilmekre épülő tanmenetet kell készíteni a résztvevőknek, amelyet megfelelt/nem felet meg minősítéssel értékelünk.Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a pedagógus vagy pszichológusokat.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Tudja a konstruktív pedagógiai módszereket alkalmazni a bűnmegelőzési foglalkozásokon.
• Ismerje az órák megtartásához szükséges jogi fogalmakat, mint pl. bűncselekmény, szabálysértés, tettes, részes, felbujtó, bűnsegéd, sértett, elkövető, és tudja ezeket a fogalmakat használni, alkalmazni.
• Ismerje az áldozattá válás leggyakoribb módjait a fiataloknál, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
• Ismerje a fiatalok az elkövetővé válásának leggyakoribb módjait, és tudjon módszereket ezek megelőzésére.
• Legyen képes bűnmegelőzési foglalkozásokat tartani.
• Legyen képes csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani.
• Meg tudja tervezni egy osztály vagy közösség bűnmegelőzési oktatását, össze tudja állítani ennek fő témaköreit és módszereit.
• Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyekkel az oktatást megszervezheti.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy bűnmegelőzési kisfilmekre épülő, minimum 1 tanévre maximum 2 tanévre szóló tanmenetet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott korcsoport számára milyen foglalkozási keretben, időtartamban, mely bűnmegelőzési témaköröket és hogyan kívánják feldolgozni. A tanmenetet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:

• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, pszichológus, könyvtáros, fejlesztő pedagógus, szakoktató.; Okleveles tanító, okleveles általános és középiskolai tanár, okleveles könyvtáros, okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus, szakoktató..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető, Bűnmegelőzési szakember, oktató

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés 3 napos, 3 x 10 45 perces óra szünetekkel, minden nap 08.00-17.00 között, munka és pihenőnapokon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 30000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A résztvevőket egyéb költségek a tanfolyamon nem terhelik.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.