Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Tanoda menedzsment ismeretek

Szervező neve: Oktatási Hivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/232/2017
Alapító neve: Oktatási Hivatal

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 12. 22.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja olyan tanodában dolgozó menedzsment szakemberek képzése, akik vezetési, és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a tanodák működési folyamatainak és kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére, a hatékony kommunikációra. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a tanodában folyó menedzsment tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, valamint a tanoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a TÁMOP 3.3.1-15-ös program keretében kidolgozott „Tanoda program sztenderd” valamint az EFOP 3.3.1-15/16-os programok keretében kidolgozott „Tanoda sztenderd” elveivel összhangban kidolgozni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés indokoltsága: a tanoda programban részt vevő projektmenedzsment munka hatékonyságának növelése

A továbbképzés szükségessége: a hazai és európai uniós forrásból indított programok új elvárásokat fogalmaznak meg a tanoda típusú programok megvalósítóival szemben: elvárás, hogy a menedzsment típusú munkában a hatékony működtetés lehetővé váljon. A humánerőforrás munkaszervezése, a partneri kapcsolatok feltérképezése, működtetése, a munkavégzés hatékonyságának ellenőrzése professzionális menedzsment működtetést igényel.

A tematikai egységek tartalmának és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása:

Tematikai egységek:
1 Tanodai Szervezeti és Működési Szabályzat
2 A tanoda és környezete
3 Menedzsment a tanodákban
4 Tanoda sztenderd a napi munkában
5 Kommunikáció és PR
6 A tanodák jövőképe

Munkamódszerek, munkaformák:

- előadás, interaktív gyakorlatok, önreflexió, egyéni és kiscsoportos feldolgozások

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A tanúsítvány kiadásának feltétele az óraszám legalább 90%-án való részvétel, valamint a képzés befejező időpontjáig teljesítendő 1 db záródolgozat leadása.

Az előírt tartalmi követelmények:
A résztvevők rendelkezzenek a tanodák tevékenységére jellemző projektmenedzsment, szervezetfejlesztési, vezetői ismeretekkel.
Ismerjék a tanodák tevékenységére jellemző finanszírozási lehetőségeket, a hazai és EU-s források felhasználásának lehetőségeit, előírásait.
Tudják alkalmazni a tanoda működésének szervezése során a Tanoda sztenderd előírásait.
Legyenek képesek alkalmazni a Tanoda sztenderdben leírt menedzsment típusú tevékenységek megvalósítását támogató eszközöket, módszereket (partneri együttműködések kialakítása, önkéntesek bevonása a programba).

Legyenel képesek kialakítani a tanodára vonatkozó tanodamegvalósítási koncepciót.
Ismerjék a tanodák működésének törvényes feltételeit.

Ismerjék a társadalmi környezetükben lévő releváns intézményekkel és szervezetekkel való kapcsolati háló kiépítésének és működtetésének lehetőségeit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Az utolsó képzési napot követő 15 munkanapon belül beadandó záródolgozatban a résztvevők a saját tanodájuk szervezeti és működési szabályzatát hasonlítják össze a képző által biztosított szervezeti és működési szabályzattal. A tartalmi és formai követelményeket elemzik, a saját szervezeti és működési szabályzatukat szükség esetén kiegészítik. A záródolgozat terjedelme minimálisan 15 000 karakter, azaz tizenötezer karakter, mely a következő résztartalmakra oszthatók:
A Szervezeti és Működési Szabályzat felépítése és tartalmi követelményei:
1.) Az intézmény szervezeti felépítésének leírása;
2.) A szervezeti ábra;
3.) A belső szervezeti tagozódást, a szervezeti egységek megnevezése és feladatköre;
4.) A szervezeti egységek szakmai együttműködése, az esetleges helyettesítéseknek a rendje;
5.) Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, ideértve a tanodákra jellemző munkáltatói jogok gyakorlásának rendje.

- Minősítés: Megfelelt és nem felelt meg minősítésű kategóriát állapítunk meg.
- A dolgozatot elektronikus formában (e-mail) kell eljuttatni a képző által megadott email-cimre. Megfeleltnek számít azon dolgozat, amely a tanoda Szervezeti és Működési Szabályzatában megadott formai és tartalmi követelménynek megfelel.
Nem felelt meg ha a részt vevő nem képes a képzés során megismert tartalmi és formai szempontok alapján kialakítani/átdolgozni a saját Szervezeti és Működési Szabályzatát

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; - Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges képzettség
- Tanodai munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség

.

– megelőző szakmai gyakorlat: Egy év tanoda működtetésben, tanodai tevékenység szervezésében eltöltött idő.
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus, Peagógus, gyógypedagógus, romológus, ifjúságsegítő, gyermek- és ifjúságvédelmi nevelőtanár, szociális munkás, mentálhigiénés szakember, hitoktató, szociológus, kulturális antropológus, andragógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Tanodában vagy tanodatípusú szolgáltatást végző szervezeteknél dolgozó, felsőfokú végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakember

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs beszámítási lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: változó

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség, szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.