Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Hogyan bánjunk a Z-generációval? (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/65/2018
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 04. 03.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak. Ismerjék meg a Z-generációs fiatalok információ feldolgozásának és az infotechnológiához való viszonyuknak jellemzőit, a különböző generációk eltérő gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait.
A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők a Z generációs fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei. A pedagógusok ismerjenek meg olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik a társas támogatás képességét, a tolerancia, a másság elfogadását.
A továbbképzés során a résztvevők sajátítsanak el bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket is, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreit integrálni tudják tanítási gyakorlatukba. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreiben a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel kapcsolatos bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerjék meg a Z-generáció információ feldolgozásának jellemzőit, a különböző generációk eltérő gondolkodását, az értékrendek változását, az együttműködés módjait.
A kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek és a konstruktív pedagógia módszertan alkalmazása elengedhetetlen a Z generáció oktatásában és nevelésében. A fiatalok biztonságának védelme, a hatékony bűnmegelőzés az információs társadalom állandó változásait követve egyre fontosabbá válik. A továbbképzés elméleti részében (4 óra) a témához kapcsolódó szociológiai, módszertani, jogi és kriminológiai alapismeretekkel ismerkedhetnek meg a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekre koncentrálva. A gyakorlati foglalkozások (26 óra) célja, hogy csoportfeladatok és szituációs játékok során alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzését integrálni tudják tanítási gyakorlatukba.
A Z generációt befolyásoló infokommunikációs szocializációs hatásokhoz kapcsolódó téma az internet biztonságos felhasználása, az internetes kommunikáció szabályai, az internetről származó információk feldolgozása, az információbiztonság, az internetes csalások felismerése. Foglalkozunk a közösségi hálózatok hatásával a Z generáció gondolkodására, felhívjuk a figyelmet a videó-, kép- és fájlmegosztó “közösségek” használatának lehetőségeire és veszélyeire.
A résztvevők gyakorlatokon keresztül megismerkedhetnek a Z generáció erősségeivel, a nevelésükben hatékony módszerekkel, nevelői attitűdökkel. Foglalkozunk a tanári szerep változásával, a szerepfeszültségek kezelésével. Megvitatásra kerülnek a büntetés hátulütői, módszereket ismerhetnek meg az önfegyelem kialakítására. Elemezzük az iskolában megjelenő jellemző konfliktusforrások eredetét, kezelésének lehetőségeit.
Saját élményű feladatok során tapasztalatot szerezhetnek az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségeiről, gyakorolhatják a szükségletek, érdekek megfogalmazását és a semleges megfogalmazások használatát. Foglalkozunk a tanulást hátráltató érzelmek kezelésével, a meggyőzés eszközeivel, a szerepfelfogásokhoz, helyzetekhez és színterekhez kapcsolódó kommunikációs stratégiákkal, visszajelzésekkel, melyek pozitívan befolyásolják a tanulási klímát. Csoportfeladatokkal fejlesztjük a kérdezéstechnikát.
A résztvevők motiváló, kooperációra alapozó, tevékenység központú módszerekkel ismerkednek meg. Gyakorlatorientáltan foglalkozunk az információ feldolgozás sebességének és hatékonyságának elemzésével, a problémamegoldás alapjaival, az együttműködés, hatékony kommunikáció, elfogadtatás, motiválás, inspirálás, megerősítés eszközeivel. A résztvevők gyakorlatok során tapasztalatokat szereznek a csoportmunka hatékony alkalmazásával kapcsolatban (csoportalakítás, csoportlétszám, munkaszervezés, a csoport fejlődése, társas befolyásolás, csoportdinamikai jelenségek, a mindennapokban megjelenő szerepek, a csoport számára hasznos személyiségek)
Foglalkozunk azzal, hogyan kapcsolhatók össze a szórakoztatást célzó tartalmak az oktatási célokkal. Előadást hallhatnak az „edutainment” fogalmáról, alkalmazásáról példák segítségével. Megismerkedhetnek a játékosítás történetével, alapelveivel, felhasználási területeivel, a felhasználók típusaival és belső motivációs forrásainak kiaknázásának lehetőségeivel. Gyakorlatok során tapasztalatot szerezhetnek a játékosított foglalkozások tervezésében, ötleteket kapnak a játékosítás felhasználására a Z generáció nevelésében és a bűnmegelőzésben. A továbbképzés végén a Z generációs fiatalokat veszélyeztető hatásokkal foglalkozunk bűnmegelőzési kisfilmek feldolgozásának segítségével (a kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük, az agresszió forrásainak elemzése, a kábítószerek, pszichoaktív anyagok hatásainak felismerése, fogyasztásuk következményei, a segítségnyújtás szín-tereinek feltárása, a szórakozás színterei és veszélyforrások, a vagyon elleni bűncselekmények jellemző területei). A résztvevők a bűnmegelőzési kisfilmek csoportmunkával történő feldolgozása során megismerkednek a felelősségteljes magatartás kialakításának és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeivel.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Z generációs fiatalok szociális kompetenciáit fejlesztő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja az óratervét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.
A továbbképzés során saját fejlesztésű, kipróbált elektronikus tananyag segíti a résztvevőket.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési és bűnmegelőzési tevékenysége során.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető a Z generációs fiatalok rezilienciája.
• Ismerje az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjait a Z generációba tartozó fiataloknál, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
• Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyeket beépíthet a pedagógiai folyamatba.
• Ismerje a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzés mindennapi pedagógiai gyakorlatába integrálni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy, a Z generációs fiatalok szociális kompetenciáit fejlesztő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:

• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, pszichológus, könyvtáros, fejlesztő pedagógus, szakoktató.; Okleveles tanító, okleveles általános és középiskolai tanár, okleveles könyvtáros, okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.