Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Út a tanuláshoz. Tanulás-módszertani felkészítő pedagógusok számára

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság -
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 575/58/2017
Alapító neve: Synergida Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 05. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a tanulás alapelveinek, valamint a főbb tényezőinek megismertetése, mint például az aktív tanulás, a motiváció vagy a tanulási ritmus.

A résztvevők képessé váljanak arra, hogy eddigi gyakorlatuknál hatékonyabban tudják alkalmazni a helyes tanulási szokások kialakítási lehetőségeit és módjait az életkori sajátosságok figyelembe vételével:
– a tanulás tervezése IKT-eszközök alkalmazásával,
– motiváció és önismeret fejlesztése,
– figyelemfejlesztő gyakorlatok,
– észlelési képesség fejlesztése,
– beszéd- és olvasásfejlesztés.

A tanulás tanítását támogató módszertani eszközök (tudásháló, szimultán komplexitás, kreatív önállóság) bemutatása, gyakorlása, valamint azok alkalmazása.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A környezetünkhöz és a mindennapi élethez való alkalmazkodás feltétele maga a tanulás, hiszen a tanulási folyamat során sajátítjuk el azokat az ismereteket és teszünk szert olyan tapasztalatokra, amelyek a viselkedésünkben állandó változást idéznek elő. Ma már a tanulás a mindennapok elengedhetetlen része, hiszen a tudás alapú társadalom alapjait képezi (pl. az egész életen át tartó tanulás formájában).
Jelen továbbképzés bemutatja a tanulás alapelveit, valamint a főbb tényezőit, mint például az aktív tanulás, a motiváció vagy a tanulási ritmus. Bemutatja a tanulás tanítását támogató módszertani eszközöket, mint például a tudásháló, szimultán komplexitás, kreatív önállóság. Ismerteti a helyes tanulási szokások kialakítási lehetőségeit és módjait az életkori sajátosságok figyelembe vételével:
– a tanulás tervezése,
– motiváció és önismeret fejlesztése,
– figyelemfejlesztő gyakorlatok,
– észlelési képesség fejlesztése,
– beszéd- és olvasásfejlesztés.
A 90%-ban gyakorlati tevékenységeken (kis és nagy csoportos feladatok, gyakorlatok) alapuló továbbképzés főbb témakörei:
- A tanulás, mint mesterség
- A tanulás tanításának célja
- Ismerd meg önmagad!
- Az önismeretről általában. Pozitív, reális énkép
- Interperszonális kísérletek, önismeret és társismeret – az elfogadás és elfogadtatás
- Kreativitás. A kreativitás fogalma, fajtái
- Kockázatvállalás és konfliktuskezelés
- Konkrét tanulási eljárások elsajátítása: a tanulás tervezése; készségfejlesztő gyakorlatok; hangos, kifejező olvasás; néma, értő olvasás; aktív olvasás; kreatív jegyzetelés; a koncentrációs képesség fejlesztése; a gondolkodás fejlesztése
- Memóriafejlesztő gyakorlatok, beszédművelés, az önművelés lehetősége
- Tudásháló, szimultán komplexitás, kreatív önállóság
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Házi dolgozat: a résztvevő szakjának megfelelő, szabadon választott korosztály számára összeállított tanulási tématerv. Értékelési szempontjai: életkori sajátosságok figyelembe vétele, a tématerv szakmai koherenciája, az időterv jellemzőinek alkalmazása, adekvát tanulási képességfejlesztő gyakorlatok beépítése, az alkalmazott módszerek és tartalom összhangja, gyakorlati megvalósíthatóság.
- A házi dolgozat terjedelme: 3-5 oldal. Benyújtási határidő: a tanfolyamot követő 3. hét.
- 90%-os részvétel a továbbképzésen.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje a tanulás mibenlétét, célját, sajátosságait.
Ismerje a tanulást befolyásoló tényezőket (motiváció, önismeret, kreativitás).
Ismerje a tanulási képességfejlesztést támogató gyakorlatokat: olvasástípusok, kreatív jegyzetelés, koncentrációs képesség fejlesztése, gondolkodás és memória fejlesztése.
Legyen képes tanulástervezésre a tanulási ritmus sajátosságait alkalmazva.
Tudja alkalmazni a tanulás tanítását támogató módszereket.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Házi dolgozat: a résztvevő szakjának megfelelő, szabadon választott korosztály számára összeállított tanulási tématerv.
Értékelési szempontok: életkori sajátosságok figyelembe vétele, a tématerv szakmai koherenciája, az időterv jellemzőinek alkalmazása, adekvát tanulási képességfejlesztő gyakorlatok beépítése, az alkalmazott módszerek és tartalom összhangja, gyakorlati megvalósíthatóság.
A házi dolgozat terjedelme: 3-5 oldal.
Benyújtási határidő: a tanfolyamot követő 3. hét.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem releváns.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon, a megrendelő igénye szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazási költség.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.