Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Játék vs. tanulás A nem formális tanulási környezet megteremtése az iskolai keretek között

Szervező neve: PRO INVENTO Komplex Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/91/2018
Alapító neve: PRO INVENTO Komplex Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 05. 10.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak a nem formális tanulásszervezési eljárások alkalmazására iskolai keretek között, illetve képesek legyenek a formális oktatásra berendezkedett kereteket a nem formális tanulás színterévé alakítani.
Cél, hogy a résztvevő pedagógusok felismerjék és tudatosan képesek legyenek megtervezni és használni az iskolán belüli nem formális tanulási környezetben rejlő kompetenciafejlesztés lehetőségeit figyelembe véve a tanulási ciklusokat és a tanulók különböző tanulási stílusát. A továbbképzés célja, hogy olyan modellértékű nem formális tanulási módszereket mutasson be, amelyeket a résztvevők képesek lesznek saját iskolai környezetükben megvalósítani, illetve adaptálni.


A program tartalmának rövid ismertetése:
Indokoltság, szükségesség:
A fiatalok képességeinek – a formális oktatási környezeten túlmenő – nem formális keretek között végbemenő kibontakoztatása, intenzíven járul hozzá sikeres munkaerőpiacra lépésükhöz, és a munka világában való eredményes helytállásukhoz. A köznevelési intézményekben azonban számos helyen még nem adottak az ilyen, tanórán kívüli tanulási alkalmak feltételei, amelynek egyik alapfeltétele a tanulókkal foglalkozó pedagógusok, pszichológusok ezirányú felkészítése.
Az iskolákban, a nem formális tanulási módszerekkel, nem formális tanulási környezetben megvalósuló készség-, képesség-, és attitűdfejlesztés, segít a tanulók motiválásában amely pozitívan befolyásolja a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányát továbbá növeli a társadalom képzettségi szintjét. A továbbképzés keretében cél a nem formális tanulás elterjesztése, amely túlmutat a tantermi környezeten, előtérbe helyezi az intenzív és sokrétű kompetenciafejlesztést illetve a világgal szembeni értékvezérelt nyitottság kialakítását.
A nem formális módszerekkel végbemenő tanulásszervezés így eredményesen egészíti ki a tantermi, szervezett tanulási alkalmakat, aktiválva a tanulók kompetenciatérképét és gazdagítva a pedagógusok, pszichológusok módszertani tárházát, pedagógiai kultúráját, valamint kapcsolatrendszerét.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak a nem formális tanulásszervezési eljárások alkalmazására iskolai keretek között, illetve képesek legyenek a formális oktatásra berendezkedett kereteket a nem formális tanulás színterévé alakítani.
Cél, hogy a résztvevők felismerjék és tudatosan képesek legyenek megtervezni és használni az iskolán belüli nem formális tanulási környezetben rejlő kompetenciafejlesztés lehetőségeit figyelembe véve a tanulási ciklusokat és a tanulók különböző tanulási stílusát. A továbbképzés célja, hogy olyan modellértékű nem formális tanulási módszereket mutasson be, amelyeket a résztvevők képesek lesznek saját iskolai környezetükben megvalósítani, illetve adaptálni.

Tematikai egységek:
- A tanulás: Mi a tanulás?; Tanulási ciklus; Tanulási stílusok
- Gyakorlatok: Komplex szimulációs gyakorlat; módszertani tárház gazdagítását célzó játékos gyakorlatok
- Kulcskompetenciák és a nem formális tanulás: A kulcskompetencia fogalma; Kulcskompetenciák a gyakorlatban;
- Nem formális tanulás forgószínpad (Nem formális tanulásszervezés a gyakorlatban)
A tréning jellegű továbbképzés épít a résztvevők aktív részvételére – meglévő tapasztalataik, ismereteik, tudásuk megosztása és rendszerezése mellett fő szerepet kap a saját élmény úgy, mint a párban, csoportban végzett munka és az ezekre való folyamatos visszacsatolások, reflexiók. A továbbképzés gyakorlatait olyan módszertani eszközökből állítottuk össze amelyek jó példákként funkcionálhatnak a résztvevők számára további munkájuk során valamint inspirációt jelenthetnek a jövőt tekintve. Mindezt kiegészítik átadandó ismeretek, amelyek célja az egyéni és kollektív ismeretszerzés és ezek képzés során történő, saját élmények útján megvalósuló beépítése a résztvevők pedagógiai gyakorlatába.
A továbbképzés tartalmi követelménye, hogy a résztvevői:
tudja a nem formális környezetben történő tanulás jellemzőit.
ismerje és pedagógiai munkája során tudja alkalmazni a Kolb féle tanulási ciklust és a tanulási stílusokat.
legyen képes a tanulási célokat a kulcskompetenciák ismeretében megfogalmazni, illetve az egyes (rész)kulcskompetenciák fejlesztéséhez rendelkezzen módszertani eszköztárral.
legyen képes iskolai keretek között nem formális tanulási folyamatok megtervezésére, megszervezésére lebonyolítására a kitűzött tanulási célnak és a korosztálynak megfelelő módszertan felhasználásával.
legyen képes a formális iskolai keretek átalakítására a nem formális tanulási folyamatokhoz.
tudja alkalmazni és adaptálni nem formális tanulási környezetnek megfelelően a játékokat, gyakorlatokat.
A továbbképzés speciális eleme:
A továbbképzés speciális elemei egy komplex szimulációs gyakorlat ahol a csoport tagjainak egymásra épülő feladatból álló komplex feladványt kell megoldaniuk, valamint egy forgószínpad alapú tervező gyakorlat, ahol résztvevők a szerzett ismeretek és megélt gyakorlatok segítségével önállóan hoznak létre nem formális módszereken alapuló tanulási alkalmakat.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- A továbbképzésen való részvétel az összóraszám 100%-a.
- A képzés után egy nem formális tanulási környezetben megvalósuló 3 tanórai időt (3x45 perc) felölelő program részletes tervének benyújtása és megfelelő szinten teljesítése.
Formátum: 3-5 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz
Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap.
Minősítés: megfelelt illetve nem felelt meg.
- Reflexiós levél benyújtása 3 oldal terjedelemben.
- Résztvevői elégedettségmérő kérdőív kitöltése és leadás.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja a nem formális környezetben történő tanulás jellemzőit.

Ismerje és pedagógiai munkája során tudja alkalmazni a Kolb féle tanulási ciklust és a tanulási stílusokat.

Legyen képes a tanulási célokat a kulcskompetenciák ismeretében megfogalmazni, illetve az egyes (rész)kulcskompetenciák fejlesztéséhez rendelkezzen módszertani eszköztárral.

Legyen képes iskolai keretek között nem formális tanulási folyamatok megtervezésére, megszervezésére lebonyolítására a kitűzött tanulási célnak és a korosztálynak megfelelő módszertan felhasználásával.

Legyen képes a formális iskolai keretek átalakítására a nem formális tanulási folyamatokhoz.

Tudja alkalmazni és adaptálni nem formális tanulási környezetnek megfelelően a játékokat, gyakorlatokat.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők a képzés után egy nem formális tanulási környezetben megvalósuló 3 tanórai időt (3x45 perc) felölelő program részletes tervét nyújtják be.
Formátum: 3-5 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz
Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap.
Minősítés: megfelelt illetve nem felelt meg.
Az értékelés szempontjai:
A formai követelményeknek való megfelelés
Megfelelés a tartalmi szempontoknak:
Sokszínűség, kreativitás, változatosság, az alkalmazott megoldások komplexitása, interiorizációs foka
Intézményi keretek közötti alkalmazhatóság
Tanulási stílusok és életkori sajátosságok figyelembe vétele
A választott módszerek, eszközök és a tartalom adekvátsága, koherenciája
A Kolb féle tanulási ciklusnak való megfelelés

Reflexiós levél benyújtása
Formátum: 3 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz
Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap.
A reflexiós levél tartalmazza a résztvevő személyes tapasztalatait a képzésről, illetve azt, hogy mit fog másként végezni, milyen új módszertani vagy viselkedésbeli formát fog beépíteni pedagógiai tevékenységébe.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak illetve pszichológia szak; pedagógus, pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: hétköznap egész nap

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 75000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.