Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Játék vs. tanulás A nem formális tanulási környezet megteremtése iskolán kívül

Szervező neve: PRO INVENTO Komplex Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/92/2018
Alapító neve: PRO INVENTO Komplex Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 05. 10.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak a nem formális tanulásszervezési eljárások alkalmazására az iskolán kívül.
Cél a nem formális, formális és informális tanulási helyzetek fogalmi elkülönítése és különbözőségük feltárása. Cél tudatosítani és elsajátíttatni az iskolán kívüli egy vagy több helyszínen történő nem formális tanulási környezetben rejlő kompetenciafejlesztés lehetőségeinek projektmódszerrel történő megtervezését és megvalósítását. További cél az iskolán kívül megvalósuló nem formális tanulási alkalmak tanulási folyamatba ágyazásához szükséges módszerek, eszközök átadása. A továbbképzés célja, hogy a külső partnereket az iskolán kívüli nem formális tanulási helyzetekbe tudatosan és a leghatékonyabb módon legyenek képesek a résztvevők bevonni.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Indokoltság, szükségesség:
A továbbképzés keretében cél az iskolán kívüli, nem formális tanulási környezetben megvalósítható tanulási folyamatok lehetőségeinek, módszereinek elterjesztése, amely előtérbe helyezi az intenzív és sokrétű kompetenciafejlesztést.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak a nem formális tanulásszervezési eljárások alkalmazására az iskolán kívül.
Cél a nem formális, formális és informális tanulási helyzetek fogalmi elkülönítése és különbözőségük feltárása. Cél tudatosítani és elsajátíttatni az iskolán kívüli egy vagy több helyszínen történő nem formális tanulási környezetben rejlő kompetenciafejlesztés lehetőségeinek projektmódszerrel történő megtervezését és megvalósítását. További cél az iskolán kívül megvalósuló nem formális tanulási alkalmak tanulási folyamatba ágyazásához szükséges módszerek, eszközök átadása. A továbbképzés célja, hogy a külső partnereket az iskolán kívüli nem formális tanulási helyzetekbe tudatosan és a leghatékonyabb módon legyenek képesek a résztvevők bevonni.
A tematikai egységek:
- A tanulási formák
- A formális, nem formális és informális tanulás
- Külső helyszíneken megvalósuló programszimulációk
- Nem formális tanulás alkalmak szervezése, tervezése
- A nem formális tanulási alkalom folyamatba ágyazása.
- Projektmódszer – a nem formális tanulási környezetben megvalósuló programok előkészítése, megvalósítása a projektmenedzsment eljárás tükrében
- A pedagógus szerepe, szükséges kompetenciák
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismereteinek és módszertani kultúrájának gazdagításával hozzájáruljon ahhoz, hogy képessé váljanak a nem formális tanulásszervezési eljárások alkalmazására az iskolán kívül.
Cél a nem formális, formális és informális tanulási helyzetek fogalmi elkülönítése és különbözőségük feltárása. Cél tudatosítani és elsajátíttatni az iskolán kívüli egy vagy több helyszínen történő nem formális tanulási környezetben rejlő kompetenciafejlesztés lehetőségeinek projektmódszerrel történő megtervezését és megvalósítását. További cél az iskolán kívül megvalósuló nem formális tanulási alkalmak tanulási folyamatba ágyazásához szükséges módszerek, eszközök átadása. A továbbképzés célja, hogy a külső partnereket az iskolán kívüli nem formális tanulási helyzetekbe tudatosan és a leghatékonyabb módon legyenek képesek a résztvevők bevonni.
A tréning jellegű továbbképzés épít a résztvevők aktív részvételére – meglévő tapasztalataik, ismereteik, tudásuk megosztása és rendszerezése mellett fő szerepet kap a saját élmény úgy, mint a párban, kiscsoportban végzett munka és az ezekre való folyamatos visszacsatolások, reflexiók. A továbbképzés gyakorlatait olyan módszertani eszközökből állítottuk össze amelyek jó példákként funkcionálhatnak a résztvevők számára további munkájuk során valamint inspirációt jelenthetnek a jövőt tekintve. Mindezt kiegészítik átadandó ismeretek, amelyek célja az egyéni és kollektív ismeretszerzés és ezek képzés során történő, saját élmények útján megvalósuló beépítése a résztvevők pedagógiai gyakorlatába.
A továbbképzés speciális eleme:
A képzés környezetében található nem formális tanulási színtérnek alkalmas helyszínen (pl. múzeum, piac, park, arborétum stb.) megvalósuló egy helyszínen illetve több helyszín összekapcsolásával megvalósított programok, melyek keretében a résztvevők különböző módszerek pl. keretmese, múzeumpedagógia, drámajáték, élménypedagógia stb. együttes alkalmazására kapnak példát.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- Egy egy iskolán kívüli, több helyszínen megvalósuló nem formális tanulási környezetben megvalósuló program részletes tervének benyújtása és megfelelt szinten teljesítése.
Formátum: 3-5 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz
Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap.
Minősítés: megfelelt illetve nem felelt meg.
Az értékelés szempontjai:
A formai követelményeknek való megfelelés
Megfelelés a tartalmi szempontoknak:
A külső helyszín megválasztásánál kreatív szemlélet megjelenése
Az alkalmazott módszerek és helyszínek egymásra épülése
A választott módszerek, eszközök és a tartalom adekvátsága, koherenciája a tanulási célokkal és a külső helyszín adta lehetőségekkel
Projektmódszerrel történő tervezésnek való megfelelés
Az iskolán kívüli nem formális tanulási helyzet a tanmenet adott szakaszához illeszkedésének, folyamatba ágyazásának bemutatása

Reflexiós levél benyújtása Formátum: 3 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap. A reflexiós levél tartalmazza a résztvevő személyes tapasztalatait a képzésről, illetve azt, hogy mit fog másként végezni, milyen új módszertani vagy viselkedésbeli formát fog beépíteni pedagógiai tevékenységébe.

- Résztvevői elégedettségmérő kérdőív kitöltése és leadás.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudja megkülönböztetni a nem formális, informális és formális tanulást és ismerje ezek jellemzőit.

Ismerje a projektmódszert és az egyes iskolán kívüli egy vagy több helyszínen megvalósuló nem formális program megtervezése és megvalósítása során legyen képes alkalmazni azt a célcsoport és a tanulási célok függvényében.

Legyen képes a nem formális tanulás megvalósítására alkalmas helyszíneket felismerni és az ott lévő erőforrásokat a tanulási cél érdekében bevonni.

Tudja alkalmazni és adaptálni a nem formális tanulási környezetnek megfelelően a játékokat, gyakorlatokat.

Legyen képes az egy vagy több helyszínes iskolán kívüli nem formális tanulási helyzeteket az egész éves tanulási folyamatba ágyazni, annak szerves részévé tenni.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A résztvevők a képzés után egy iskolán kívüli, több helyszínen, nem formális tanulási környezetben megvalósuló program részletes tervét nyújtják be.
Formátum: 3-5 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz

Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap.

Minősítés: megfelelt illetve nem felelt meg.

Az értékelés szempontjai:
A formai követelményeknek való megfelelés
Megfelelés a tartalmi szempontoknak:
A külső helyszín megválasztásánál kreatív szemlélet megjelenése
Az alkalmazott módszerek és helyszínek egymásra épülése
A választott módszerek, eszközök és a tartalom adekvátsága, koherenciája a tanulási célokkal és a külső helyszín adta lehetőségekkel
Projektmódszerrel történő tervezésnek való megfelelés
Az iskolán kívüli nem formális tanulási helyzet a tanmenet adott szakaszához illeszkedésének, folyamatba ágyazásának bemutatása

Reflexiós levél benyújtása Formátum: 3 oldal, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-es sorköz Benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8 munkanap. A reflexiós levél tartalmazza a résztvevő személyes tapasztalatait a képzésről, illetve azt, hogy mit fog másként végezni, milyen új módszertani vagy viselkedésbeli formát fog beépíteni pedagógiai tevékenységébe.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely pedagógus szak, illetve pszichológiai szak; pedagógus, pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: hétköznap egész nap

Részvételi díj összege:
– Minimum: 30000 Ft
– Maximum: 75000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: szállás, étkezés

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2018 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.