Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Családdinamikai ismeretek a felső tagozatos pedagógiai munkában a lemorzsolódás megelőzése érdekében

Szervező neve: Debreceni Egyetem
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/171/2018
Alapító neve: Debreceni Egyetem

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 07. 06.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők számára alapvető ismereteket nyújtson a családok működésével, dinamikájával kapcsolatban, mely ismeretek birtokában nagyobb hatékonysággal képesek felismerni a gyermekek otthonról hozott problémáit, s képesek lesznek felismerni, beazonosítani a gyermek viselkedési és tanulási nehézségeit a családi diszfunkciók tüneteiként. A továbbképzés az elméleti ismereteken túl olyan gyakorlati készségek, kialakítását célozza, melyekkel a pedagógusok képesek lesznek a gyermekkel kapcsolatos nehézségek megoldásában együttműködést kezdeményezni, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot tartani a szülőkkel, valamint a társszakmákat és társszakembereket bevonni, a családot megfelelő szolgáltatáshoz irányítani. A képzés további célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak a krízisek felismerésében és a beavatkozások legfontosabb alapelvei mentén a kompetenciahatáraikon belüli cselekvések megtervezésében.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzés indokoltsága és szükségessége: A továbbképzés alapítását és indítását a köznevelési intézményekben tapasztalható nagyarányú lemorzsolódás indokolja, amely sok esetben erős összefüggést mutat a családi háttérrel. A képzés során a gyermek életkori sajátosságaihoz, családi hátteréhez igazodó fejlesztés preventív jelleggel valósul meg. A továbbképzés célja, hogy az 5-8. évfolyamokon oktató-nevelő pedagógusok számára alapvető ismereteket nyújtson a családok működésével, dinamikájával kapcsolatban, mely ismeretek birtokában nagyobb hatékonysággal képesek felismerni a gyermekek otthonról hozott problémáit, s képesek lesznek felismerni, beazonosítani a gyermek viselkedési és tanulási nehézségeit a családi diszfunkciók tüneteiként. A képzés további célja, hogy segítséget nyújtson a pedagógusoknak a krízisek felismerésében és a beavatkozások legfontosabb alapelvei mentén a kompetenciahatáraikon belüli cselekvések megtervezésében.

A képzés specialitásai: A továbbképzés az elméleti ismereteken túl olyan gyakorlati készségek, kialakítását célozza, melyekkel a pedagógusok képesek lesznek a gyermekkel kapcsolatos nehézségek megoldásában együttműködést kezdeményezni, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot tartani a szülőkkel, valamint a társszakmákat és társszakembereket bevonni, a családot megfelelő szolgáltatáshoz irányítani.

A képzés a következő hat tematikai egységből épül fel:
1. A család, mint rendszer
2. Nevelésszociológiai információk
3. Közös erőfeszítések az eredményes tanulói életútért
4. A család diszfunkciói
5. Családban bekövetkezett változások iskolai megjelenése
6. Problémakezelés a gyakorlatban.

A tematikai egységek további résztémákra (általában 2-3) bomlanak, amelyeket a képzés a szorosan kapcsolódó problémakörök vagy szempontok alapján tárgyal. A témák feldolgozása hagyományos és újszerű módszertani repertoárral történik, úgy is, mint frontális munka, tanári magyarázat, csoportos munkaforma, egyéni munka, dokumentumelemzés, szerepjáték, vita, kooperatív technika, esetelemzés, esetmegbeszélés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az összóraszám legalább 90%-án való aktív részvétel, valamint egy 10 oldal terjedelmű esettanulmány készítése, előre megadott módszerek és szempontok alapján, amelyet a tanfolyam zárónapját követő 10 napon belül kell benyújtaniuk. Az esettanulmány egy, a résztvevő által kiválasztott, szakmai munkája során tapasztalt probléma köré épül, amely a képzés tartalmához illeszkedik.

Az előírt tartalmi követelmények:
Tudás, ismeretek megszerzése és kompetenciafejlesztés a pedagógiai munkához köthető családdinamika területén. A résztvevők ismerik a családi keretek között folyó iskola-előkészítés és pályaorientáció jellegzetességeit és fejlesztési lehetőségeit. Ismerik a családok és köznevelési intézmények együttműködését segítő eljárásmódokat, intézményeket, szervezeteket. Ismerik a családi élethez kötődő intézményeket, szervezeteket, tudatában vannak a különböző kritikus helyzetek, események hivatalos eljárásmódjainak. Képesek analizálni és fejleszteni a különböző társadalmi és kulturális hátterű tanulók tanulási igényeit és szükségleteit. Képesek felismerni a tanulók otthonról hozott problémáit, s képesek lesznek felismerni, beazonosítani a gyermek viselkedési és tanulási nehézségeit a családi diszfunkciók tüneteiként. A résztvevők megfelelő attitűddel rendelkeznek a különböző társadalmi és kulturális hátterű családok iránt, empatikusak, toleránsak. Egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal rendelkeznek. Felelősséget vállalnak a családokban és az intézményekben, illetve a kettő közötti közvetítésben kialakult kapcsolatok működtetésében, fejlesztésében. Felelősséget vállalnak az elvégzett munkáikért, tudatában vannak azok lehetséges következményeinek.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzési mód megnevezése: Esettanulmány elkészítése

Záró ellenőrzési mód leírása: A résztvevők 10 oldal terjedelmű esettanulmányt készítenek előre megadott módszerek és szempontok alapján. (A/4, 1,5 sorköz, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, áttekinthető szerkesztés).
Az esettanulmány egy, a résztvevő által kiválasztott, szakmai munkája során tapasztalt probléma köré épül, amely a képzés tartalmához illeszkedik.

Értékelés szempontjai: A tanult ismeretekhez való illeszkedés, az életkori sajátosságok figyelembe vétele, a kockázati tényezők és a lehetőségek reális felmérése, a tárgyalt probléma többdimenziós (pedagógus, szakember, tanuló, a tanuló családja, köznevelési intézmény, egyéb intézmény) ábrázolása.

Az értékelés módja: megfelelt/nem felelt meg.

Határidő: A 30 órás képzés befejezését követő 10 napon belül.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; pedagógus, pszichológus, szociálpedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanár, Gyógypedagógus, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Osztályfőnök

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs beszámítási lehetőség.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon a megrendelő igénye szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 75000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.