Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Teológiai továbbképzés evangélikus iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok részére

Szervező neve: Evangélikus Hittudományi Egyetem
Felnőttképzési nyilvántartási szám: ALF-041
Alapítási engedély szám: 9/128/2018
Alapító neve: Evangélikus Hittudományi Egyetem

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 06. 08.

Foglalkozási órák száma: 120
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja az evangélikus nevelési és oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok teológiai és hitismeretekkel kapcsolatos ismeretanyagának bővítése és intézményszintű alkalmazási kompetenciájának fejlesztése.
A képzésben résztvevő pedagógusok ismerjék meg a teológiai alapkérdéseket, sajátítsanak el biblikus és teológiai ismereteket, legyenek képesek eligazodni az egyházi élet és az egyházi szolgálat területeinek rendszerében és sajátítsák el az egyházi, teológiai tartalmak pedagógiai gyakorlatban való alkalmazását.A program tartalmának rövid ismertetése:
Napjainkban nagy érdeklődésre tarthat számot a vallási tartalmak megismerésének lehetősége. A Magyarországi Evangélikus Egyház az utóbbi években jelentős számban vett fenntartásába köznevelési intézményeket, melyekben vallási tekintetben elkötelezett nevelés-oktatás folyik. Az intézményekben dolgozó pedagógusok számára biztosít a képzés lehetőséget alapvető teológiai ismeretek és lelki tartalmakkal kapcsolatos kompetenciák elsajátítására.
A bibliai, tanításbeli és egyházi ismeretek 5 teológiai modulban alkotnak biblikus és teológiai tudásbázist. A lelki tartalmakra és lelkigondozásra irányuló gyakorlatok az oktatási intézményekben történő feladatokhoz szükséges kompetenciákat teszik elsajátíthatóvá.
Az ószövetségi modul bemutatja a héber Biblia keletkezését, kialakulását, áttekinti Izrael történetét a honfoglalástól a Makkabeusok koráig. Bemutatja a prófétai beszédet, gondolkodást, az egyes korszakok prófétáit. Ismerteti az Ószövetségben előforduló irodalmi műfajokat, vázolja a hagyomány, a törvény, a messiási várakozás, a kultusz és a teremtésteológia szerepének jellegzetességeit.
Az újszövetségi modul biztosítja az Újszövetség egyes iratainak és részterületeinek alapos megismerését és felvázolja az Újszövetség korának történetét, földrajzát és vallási jellemzőit. Megismertet a bibliakritika gondolkodásmódjával, módszereivel és legfontosabb eredményeivel. Segít kifejleszteni azt a készséget, amellyel az újszövetségi iratok üzenete megragadható. A két bibliai modul egyes témáinál az ismeretszerző-ismeretátadó funkció van a középpontban, mely előadással és a hozzá kapcsolódó megbeszélésekkel, kiscsoportban megvalósuló beszélgetésekkel történik. A témák feldolgozása során hangsúly kerül a forráselemzés módszerére, amely bibliai textusok, ókori irodalmi és teológiai szövegek feldolgozásából áll.
Az egyháztörténeti modul áttekintést nyújt az egyház szerepéről a történelemben és a a keresztény szellemiség hatásáról a kultúra területén. A felekezeti hagyományokat gyakorlati szempontból mutatja be és betekintést nyújt az ökumené 19. és 20. századi történetébe. Az ismeretszerző-ismeretátadó funkciót előadások és megbeszélések szolgálják, a gyakorlati jellegű módszerek irányított beszélgetésekkel és disputákkal segítik saját vélemény kialakulását, annak képviseletét valamint a történeti perspektíva és a nagyobb összefüggések átlátását. A kultúrtörténeti és művészeti tematika feldolgozása egyházművészeti és művészettörténeti illusztrációk elemzése és feldolgozása útján történik.
A gyakorlati teológiai modulban a homiletikai témakör az igehirdetés evangélikus egyházban való szerepére és céljára mutat rá. Hangsúly kerül igehirdetések meghallgatására, reflexiókra, önálló áhítatírásra. A lelkigondozástan bemutatja a pszichológia és a lelkigondozás kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyez a fiatalok lelkigondozásának kérdéseire, a család és az iskola szerepére a fiatalok lelki egészségének megőrzésében. Szerepet kapnak csoportos interaktív gyakorlatok, szituációs játékok, párbeszédek és esettanulmányok, személyiség- és közösségfejlesztő gyakorlatok. A valláspedagógia elsősorban a megvalósuló hitoktatás gyakorlatába vezeti be a résztvevőket. A szükséges ismeretátadási funkción túl lehetőséget nyújt a hitoktatás tantárgypedagógiai módszereinek megismerésére és hitéleti tartalmak drámapedagógiai feldolgozására. A spiritualitás gyakorlatának módszereivel bemutatja az evangélikus lelki tradíció legfontosabb kincseit.
A rendszeres teológiai modul az alapvető teológiai összefüggések világába vezet. Megismertet a különféle hitvallásokkal és hitvallási iratokkal, történeti hátterükkel. Bemutatja a teológiai gondolkodás változását és fejlődését. Megvizsgálja a keresztény tanítás és hit legfontosabb témáit. Bemutatja a keresztény etika legfontosabb elemeit és alapelveit. Lehetővé teszi a keresztény teológiai alapok kulturális alapismeretek szintű elsajátítását és felkészít további, egyéni ismeretek elsajátítására. Az előadáson, megbeszélésen és szövegelemzésen túl főként az etikai kérdések feldolgozásában van szerepe a körkérdéseknek, irányított beszélgetéseknek, disputáknak, illetve a médiában megjelent hírekre, etikai szempontból jelentős eseményekre történő reflexióknak.
A tanúsítvány megszerzéséhez a következő feladatokat kell teljesíteni:
- konzultációs órák 90%-án való részvétel,
- tematikus egységenként ellenőrző tesztek vagy 3-5 oldalas referátumok, óravázlatok megírása,
- öt modulból egy téma kiválasztása, melyből egy 12-15 oldalas záró dolgozat elkészítése.
A záródolgozatot az oktató szövegesen értékeli a következő szempontok szerint:
- a képzés során elsajátított teológiai és egyházi jártasság,
- vonatkozó szakirodalomban végzett kutatás,
- a dolgozat megírásához szükséges kompetenciák fejlődésének bemutatása,
- a szerző pedagógiai tapasztalatának reflexiója,
- a keresztyén értékek toleráns közvetítése.
A záródolgozat elkészítésének határideje a képzés zárását követő három hónap.

Az előírt tartalmi követelmények:
Rendelkezzenek a résztvevők az általános műveltség mértékét meghaladó bibliaismerettel, amely tartalmazza az ó- és újszövetségi kor történetének fő vonatkozásait, ismerjék az egyháztörténet legfontosabb eseményeit és összefüggéseit és a Biblia jelképrendszerét a Biblia művészeti ábrázolásainak megértéséhez és elemzéséhez, ismerjék a keresztyén hitvallásokat, rendelkezzenek a dogmatikai és etikai kérdések dialógus-szintű használatának kompetenciájával.
Tudják alkalmazni az istentisztelet alkotóelemeiről kialakulásáról, fejlődéséről és a mai gyakorlatáról megszerzett ismereteket, fejlődjön a lelkigondozói, személyiségfejlesztési és közösségfejlesztési kompetenciájuk fiatalok és a gyermekek között, legyenek képesek alkalmazni a vallásos nevelési szempontokat, a megszerzett ismereteket tudják lehetőségként és erőforrásként alkalmazni saját munkájukban és rendelkezzenek az evangélikus egyház és a keresztyén egyházak tanítói, missziói és diakóniai küldetésének és szolgálatának ismeretével.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A képzés során megvalósul a folyamatba épített formatív értékelés, melyre gyakorlatorientált formában, a konzultációk során kerül sor. Továbbá 30 óránként tematikus egységenként kerül sor az elsajátított tananyag értékelésére tesztek vagy 3-5 oldalas házidolgozatok formájában.
A résztvevők a továbbképzést követően 12-15 oldal terjedelmű önállóan megírt záródolgozatot adnak be. A képzés oktatói támogatást nyújtanak a záródolgozat elkészítéséhez. A záródolgozat leadási határideje három hónap a képzés befejezését követően. A záródolgozatot a dolgozat témájának megfelelő szaktanár véleményezi és értékeli. Az értékelés 3 fokozattal történik: nem felelt meg, megfelelt, jól megfelelt. A szaktanár az értékelést a következő szempontok alapján végzi:
- tartalmi szempontok: a választott téma pontos és körültekintő feldolgozása; a választott téma aktualitása; a szakirodalmak értő feldolgozása, szintetizálásának képessége; szakmai kritikus gondolkodása; megformáltságának, kifejtésének logikája, összerendezettsége, mélysége; a résztvevő ismereteinek, kompetenciáinak bővülése személyes, szakmai reflexión keresztül
- pedagógiai szempontok: tanulásszervezési szempontok figyelembevétele, életközeliség, életkori sajátosságok figyelembevétele, építés a diákok érdeklődésére, motivációira.
- formai szempontok: áttekinthető világos szerkezet, alcímekkel tagolt felépítés, nyelvi megformáltság, hivatkozások pontossága, irodalom– és tartalomjegyzék

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus, pszichológus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
A Magyarországi Evangélikus Egyház tanításához

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A kurzus időbeosztása a tanév során havonta 1 szombat, illetve a nyári kurzus 4 napos.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 260000 Ft
– Maximum: 260000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: A képzési díjhoz egyházi támogatás igényelhető.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.