Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Gyermek- és ifjúságvédelem

Szervező neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000658/2014
Alapítási engedély szám: 9/334/2018
Alapító neve: TOPSEC Informatikai és Oktatási Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 11. 28.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek jogai, a veszélyeztetettség témakörében.
További cél a hazai gyermekvédelmi rendszer törvényi felépítésének megismertetése valamint a hazai gyermek- és ifjúságvédelem segítő rendszerének részletes bemutatásán keresztül a szakmai párbeszéd élénkítése pedagógusok és az illetékes szervezetek közt. A résztvevők a továbbképzés során elsajátított ismeretek segítségével képesek legyenek környezetükben felismerni a veszélyeztetett gyermekeket, családokat, és kompetenciahatáraik ismeretében segítséget tudjanak nyújtani számukra. További cél a megtörtént esettanulmányok, tapasztalatok bemutatásával a gyermekközpontú szemlélet kialakítása, a problémahelyzetek elemzésével a résztvevők kommunikációs és problémamegoldó készségének fejlesztése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A pedagógusok munkájuk során egyre többször találkoznak olyan gyermekekkel, akik valamilyen okból hátrányt szenvednek társaikhoz képest, illetve - például egy szenvedélybeteg családtagjuk vagy bántalmazás miatt - veszélyeztetettek.
A helyzet feltárása, elemzése, az érintett gyermekek és családjaik segítése nagyfokú körültekintést és a gyermekvédelmi rendszerrel való együttműködést igényel. Továbbképzésünk ezen helyzetek megoldására készíti fel a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat.

A képzésen ismertetjük a gyermekvédelemhez kapcsolódó jogszabályi és törvényi rendelkezéseket, a gyermeki jogokat, veszélyeztető tényezőket, a hátrányos helyzetből fakadó problémákat, és életszerű, hiteles esettanulmányokon keresztül gyakorlati útmutatót kínálunk a pedagógusok számára a segítségnyújtáshoz.

A továbbképzés elvégzését követően a résztvevők magabiztosabban igazodnak el a gyermekvédelmi rendszerben, és könnyebb lesz számukra a családokkal és az intézményen belüli és kívüli gyermek- és ifjúságvédelmi ellátórendszerrel való konzultáció, kapcsolattartás.

A program tematikai egységei a következők:
0 Kontakt órák: Az online felület, online tananyag bemutatása; Bemutatkozás, ismerkedés, oldott légkör megteremtése; Környezetünk esetei, esetelemzések; Jelzőrendszer felépítése; Az elhanyagolás formái; Kontakt alkalom zárása: rövid visszajelzés a résztvevőktől, összegzés.
1. "Jogos" gyermekkor- A gyermekek jogainak rövid története
2. A hazai gyermekvédelmi törvény megszületése és létjogosultsága
3. A gonosz ezer arca - veszélyeztetettség a gyermekkorban
4. Félelem és rettegés a családban- Veszélyeztető magatartásformák
5. A sor végén- Gyermekek hátrányos helyzetben
6. Az iskola, mint védőszárny
7. Segítő kezek- Gyermek – és ifjúságvédelem az iskolán kívül
8. Ki mit tud? – A tehetséggondozás fontossága

A program egy jelenléti konzultációs alkalommal (8 kontakt óra) veszi kezdetét, amelyet azután tutori segítséggel támogatott online tanulás követ. A tananyag feldolgozásának munkaformája egyéni munka.

A résztvevőknek lehetőségük van saját számítógépükön otthonukban vagy közösségi térben egyénileg tanulni, saját tempójukban. Az egyes tematikai egységek feldolgozását a szöveges tartalmon kívül grafikai és kép anyagok, bemutató kisfilmek, feladatok, interaktív feladatok segítik. A gyakorlati feladatok, ellenőrző tesztek a tananyag hatékony elsajátítását szolgálják.

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:
A képzésben résztvevőnek a személyes megjelenést igénylő, kötelező foglalkozások – jelenléti konzultációk/kontaktórák – 100%-án meg kell jelennie.
A résztvevőnek a záróvizsgát (tesztet) legalább 80 %-os sikerességgel kell megoldani ahhoz, hogy a továbbképzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzésben résztvevő
- ismerje a gyermeki jogok kialakulásának folyamatát, a gyermekek jogait
- ismerje a gyermekvédelem alapfogalmai és törvényi szabályozását;
- ismerje a veszélyeztetettség fogalmát, a gyermekeket veszélyeztető körülményeket;
- legyen tisztában a veszélyeztető és elhanyagoló magatartás szintjeivel;
- ismerje a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait és működésének folyamatát,
- ismerje a gyermekbántalmazás, a családon belüli erőszak jelenségét, legyen tisztában a bántalmazás pszichés következményeivel és a prevenció fontosságával;
- ismerje a hátrányos helyzet fogalmát, a hátrányos helyzet kialakulásának okait és annak következményeit, a kapcsolódó törvényi rendelkezéseket, támogatási formákat;
- ismerje az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus főbb feladatait;
- ismerje az iskolán kívüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézményeket és szervezeteket; a pénzbeli és természetbeni ellátások formáit;
- legyen tisztában a pedagógus és az iskola mint intézmény gyermekvédelmi feladatait előíró törvényi rendelkezésekkel;
- ismerje a tehetség fogalmát, a tehetséggondozás fogalmát és jelentőségét valamint szervezeti formáit.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záró ellenőrzés módja:
Online záróvizsga (teszt) megoldása a keretrendszerben megadott határidő figyelembevételével.
Határidő: a záróvizsga (teszt) beküldési határideje a továbbképzés befejezését követő 5. nap.

A záróvizsgát (tesztet) a résztvevőnek legalább 80 %-os sikerességgel kell megoldani ahhoz, hogy a továbbképzés sikeres elvégzéséről Tanúsítványt kapjon.

Az értékelés szempontjai:
A 32 kérdésből álló záróvizsga (teszt) a képzésen elsajátított ismeretek pontosságát méri a következő témákban:
- gyermeki jogok kialakulásának folyamata,
- a gyermekek jogait;
- a gyermekvédelem alapfogalmai és törvényi szabályozása;
- a veszélyeztetettség fogalma, a gyermekeket veszélyeztető körülmények;
- a veszélyeztető és elhanyagoló magatartás szintjei;
- a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjai és működési folyamata,
- a gyermekbántalmazás, a családon belüli erőszak jelensége,
- a bántalmazás pszichés következményei, a prevenció fontossága;
- a hátrányos helyzet fogalma, a hátrányos helyzet kialakulásának okai és következményei, a kapcsolódó törvényi rendelkezések, támogatási formák;
- az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az iskolapszichológus főbb feladatai;
- az iskolán kívüli gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó intézmények és szervezetek;
- a pénzbeli és természetbeni ellátások formái;
- a pedagógus és az iskola mint intézmény gyermekvédelmi feladatait előíró törvényi rendelkezések;
- a tehetség fogalma, a tehetséggondozás fogalma és jelentősége, a tehetséggondozás szervezeti formái.

A záróvizsgát (tesztet) a keretrendszer annak befejezésekor automatikusan kiértékeli, és az elért eredményről azonnal tájékoztatja a képzésben résztvevőt és a konzulenst az alábbiak szerint:
- meghatározza az elért eredményt, pont és % megadásával;
- meghatározza a helyes (jó) és helytelen (rossz) válaszok arányát, valamint meg is tekinthetők a helyes és helytelen válaszok.

A záróvizsga (teszt) minősítése: Sikeres vizsga / Sikertelen vizsga

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szak; óvodapedagógus, okleveles tanító, általános és középiskolai tanár, gyógypedagógus, konduktor, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Felhasználói szintű operációs rendszer és internetismeret.
Az előzetesen elvárt ismeretek meglétét online szintfelmérő teszt kitöltésével ellenőrizzük, még a továbbképzésre történő jelentkezést megelőzően. A tesztet minimum 80%-os sikerességgel kell kitöltenie a jelentkezőnek ahhoz, hogy a programhoz csatlakozhasson.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs ilyen lehetőség

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A megrendelői igények figyelembe vételével.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 160000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Az esetleges szállás, utazás és ellátás költségei.

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.