Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A Viselkedés Támogató Tanítása (ViTT) - módszertani továbbképzés

Szervező neve: Török Orsolya
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 12/54/2019
Alapító neve: Török Orsolya

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 03. 19.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
Megismertetni a résztvevőkkel egy olyan nevelési módszert, mely az elvárt viselkedést támogató módon, elsősorban a helyes viselkedés elismerése révén tanítja, másodsorban a problémás viselkedés megelőzésével, illetve az arra való azonnali és következetes reagálással, és újratanítással kezeli.
Felhívni a pedagógusok figyelmét a pozitív megerősítés funkciójára a tanult viselkedés során, illetve annak hiányából adódó következményre, azaz a tanulás elmaradására.
További cél lehetővé tenni a pedagógusok számára, hogy gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerjék azokat a beavatkozási gyakorlatokat és szervezési rendszereket, melyek segítenek kialakítani a szociális kultúrát és az intenzív egyéni viselkedés támogatását.
Megismertetni a megelőzés kiemelt szerepét, a magatartás- és viselkedésproblémákat okozó faktorok kiiktatásának lehetőségeit, valamint a körülmények megváltoztatásának módját.

A program tartalmának rövid ismertetése:
"Ha egy gyerek nem tud olvasni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tud úszni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tud szorozni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tud vezetni, megtanítjuk. Ha egy gyerek nem tudja, hogy kell helyesen viselkedni, ...megtanítjuk? vagy ...megbüntetjük? Miért nem tudjuk az utolsó mondatot ugyanúgy befejezni, mint a többit?" (Robert Horner, az Oregon Egyetem Professzora, 1998)
A fenti idézetből kiindulva a Viselkedés Támogató Tanítása (ViTT) nevelési modell vallja, hogy a helyes, elvárt magatartás ugyanúgy tanítható, értékelhető, mint a tananyag. A ViTT az Egyesült Államokban működő PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports), korábbi nevén PBS (Positive Behavior Support) nevű módszer magyarországi adaptációja (www.vitt.hu). [Jelen képzés alapítója rendelkezik a PBIS egyik kidolgozójának támogatásával.]
Jelen továbbképzés megismerteti a résztvevőket a ViTT-, azaz a viselkedést pozitív megerősítéssel tanító nevelési módszerrel, amely egyszerre elvárásrendszer és eszköztár, megtartó erő a pedagógusok számára. Rávilágít a nevelők pozitív hozzáállásának fontosságára, a jutalmak motiváló erejére a szabályok betartása során.
A pedagógusoknak lehetőségük van, hogy gyakorlati tevékenységeken keresztül elsajátítsák azon beavatkozási gyakorlatokat és szervezési rendszereket, melyek segítenek kialakítani olyan szociális kultúrát és intenzív egyéni viselkedési támogatást, amely segít minden tanulónak szociális és áttételesen tanulmányi sikert elérni.
A programban hangsúlyozott a megelőzés kiemelt szerepe, vagyis a magatartás- és viselkedésproblémákat okozó faktorok kiiktatása/gyengítése, a körülmények megváltoztatása.
A tanfolyam jellemző munkaformái a kis és nagy csoportos gyakorlatok és feladatvégzések, valamint folyamatba ágyazott képzés lévén a ViTT módszernek a pedagógus saját gyakorlatába való átültetése is. A nagyrészt gyakorlati tevékenységekre épülő továbbképzési program főbb tematikai egységei:
- A ViTT módszer általános ismertetése
- Az elvárt viselkedés megfogalmazása
- Szabálymátrix kidolgozása
- A jutalom és a dicséret szerepe - ezek gyakorlati jelentősége a ViTT módszerben
- Mit tegyünk a problémás viselkedést tanúsító gyerekkel?
- A kihágások/vétségek két szintjének meghatározása
- A kihágások következményei, a problémakezelés módjai
- Viselkedési jegyzőkönyv
- MAJRE program (Magatartás Jegyző Rendszer)
- A ViTT módszer bevezetése saját intézményben
- A ViTT bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok
- Hosszú távú problémamegoldás, viselkedés korrigáló terv
A tanúsítvány kiadásának feltételei:.
Írásbeli házi dolgozat: portfólió összeállítása (lehetőleg elektronikus formában) a tanfolyam során elvégzett és megírt produktumokból, valamint saját tapasztalatok alapján.
A portfólió terjedelme: minimum 5 A4-es oldal.
Beadási határideje: a képzés záróalkalma előtt minimum 10 nappal - a képzés indításakor meghatározott időpontban.
A portfólió kötelező elemei: a saját iskolában bevezetett szabálymátrix: jutalomötletek gyűjteménye; a helytelen viselkedésfajták két szintű csoportosítása; ezekre megoldási javaslatok; a módszer hatásának feljegyzése, dokumentálása; egy konfliktus eset analizálása; a saját pedagógiai gyakorlat során alkalmazott ViTT-módszerrel kapcsolatos tapasztalatok összesítése.
Értékelési szempontok: a kötelező elemekhez kapcsolódó feladatok megfelelő szintű elvégzése, a tanfolyamon elsajátított ismeretek (gyakorlatok) a személyes pedagógiai gyakorlatban való alkalmazása; a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal; a reflexió és a szerkesztés adekvátsága; hitelesség és teljesség.

Az előírt tartalmi követelmények:
Ismerje a szabálymátrix kialakításának módját és alkotó elemeit.
Tudja meghatározni a dicséret és jutalmak alkalmazásának mikéntjeit, valamint a fogalmakhoz kapcsolódó dicsérőcédulák szerepét.
Tudja a problémakezelés módjainak alkalmazását: célzott beszélgetés, csoportos megbeszélés, viselkedést korrigáló terv.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Írásbeli házi dolgozat: portfólió összeállítása (lehetőleg elektronikus formában) a tanfolyam során elvégzett és megírt produktumokból, valamint saját tapasztalatok alapján.
A portfólió terjedelme: minimum 5 A4-es oldal.
Beadási határideje: a képzés záróalkalma előtt minimum 10 nappal - a képzés indításakor meghatározott időpontban.
A portfólió kötelező elemei:
- az elvárt iskolai viselkedés megfogalmazása;
- szabálymátrix: az iskolai helyszínek és erények táblázatába gyűjtött pozitív szabályok;
- egyéni és osztályszintű jutalomötletek gyűjteménye;
- az iskolában előforduló helytelen viselkedésfajták két szintű csoportosítása;
- megoldási javaslatok az egyes viselkedésproblémákra;
- a saját pedagógiai gyakorlatban kipróbált és alkalmazott gyakorlatok, valamint azok hatásának feljegyzése, dokumentálása;
- egy konfliktus eset analizálása; a saját pedagógiai gyakorlat során alkalmazott ViTT-módszerrel és eszközökkel kapcsolatos tapasztalatok összesítése.
Értékelési szempontok: a kötelező elemekhez kapcsolódó feladatok megfelelő szintű elvégzése, a tanfolyamon elsajátított ismeretek (gyakorlatok) a személyes pedagógiai gyakorlatban való alkalmazása; a kiválasztott dokumentumok koherenciája a céllal; a reflexió és a szerkesztés adekvátsága; hitelesség és teljesség.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógusi, tanítói, bármely szakos tanár; óvodapedagógus, tanító, általános és középiskolai tanár, szociálpedagógus, szakoktató, gyakorlati oktató. .
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Igény szerint.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 10000 Ft
– Maximum: 80000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.