Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: MOZAIK-SZORONGÁSOLDÓ GYEREKCSOPORT VEZETÉSÉNEK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA 6-9 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Szervező neve: Fábiánné Harkácsi Judit
Felnőttképzési nyilvántartási szám: A/9431/2019
Alapítási engedély szám: 12/78/2019
Alapító neve: Fábiánné Harkácsi Judit

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 03. 27.

Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás

A továbbképzés célja:
Az óvodában, iskolában kb. 15 % a szorongó gyerek, ezek aránya növekszik. A szorongás érzelmi, hangulati és tanulási, beilleszkedési problémákat is okozhat.
Az általam kidolgozott, hatékony módszerrel kiscsoportban, 10 alkalom után érhetőek el kedvező változások.
Cél, hogy a távoktatási programon résztvevő pedagógus saját munkakörnyezetében fel tudja ismerni a szorongó gyerekeket, viselkedésüket megfigyelve, kiváltó okokat elemezve. Képes legyen hatékonyan kommunikálni a szülőkkel, használva a meggyőzés, motiválás eszközrendszerét. El tudja sajátítani a csoportszervezés gyakorlati lépéseit , személyi és tárgyi feltételeket tekintve egyaránt. A tananyag leghangsúlyosabb része a módszer elméleti és gyakorlati ismertetése, több nézőpontból: globális bemutatás, technikák szerinti feldolgozás, alkalmak szerinti feldolgozás. A képzésben részt vevő pedagógus sajátítsa el az ismertetett elméleti összefüggéseket, és tudja gyakorlatban is alkalmazni azokat a tanultak alapján. Az elméleti ismeretek feldolgozása után , mely magába foglalja tanulási egységenként a tananyag ismeretét, megfigyeléseket, saját élményű gyakorlást, szakirodalom-feldolgozást, képes legyen saját csoportot vezetni, és erről záró-dolgozatban beszámolni. Cél a jövőre vonatkozóan, hogy a tanult módszert folyamatosan és hatékonyan tudja használni saját munkájában.

A program tartalmának rövid ismertetése:
MOZAIK Szorongásoldó csoport- elmélet és gyakorlat-távoktatási program

A továbbképzés szükségességét indokolja, hogy 10-15 % az oktatásban résztvevő szorongó gyerekek száma, ezek intenzív megsegítése fontos.
Jelentkezhetnek olyan pedagógusok, és pszichológusok, akik 6-9 éves, szorongó gyerekekkel foglalkoznak, és van lehetőségük csoportban is dolgozni.
A 10 alkalmas csoportfoglalkozás a szervezéssel, szülőkkel való információs fázissal kezdődik, és szülőknek visszajelző konzultációs csoporttal ér véget.
A tíz alkalom strukturált csoportmunka. A csoport elején bevezető gyakorlatok, végén záró rituálék. Mindegyik alkalom egy szimbólum köré épül, mely a gyerek életének fontos részeit , kapcsolódásait jeleníti meg .A vezető szimbólum-és mögötte rejlő lélektani tartalom feldolgozása érdekében több terápiás technikát alkalmazunk, tervezetten: mozgás, relaxáció-imagináció, dramatikus játék, alkotás, mese.
A program távoktatás formájában a következőket tartalmazza:
1.Bevezető tanulási útmutatóval, követelményrendszerek
2.Szorongás elmélete
3. Csoport-összeállítása, szervezés, szülőkkel való munka,
4.Csoportfolyamat bemutatása: egész folyamat ppt-n és táblázatban,
5.. Alkalmazott technikák szerint részletesen
6.A tíz alkalom alkalmanként részletesen
7. Hatásmechanizmus, vezetői stílus, csoportdinamika.
A távoktatási program specialitásai:
Minden elméleti anyaghoz tartozik feladatlap, mely a tananyag feldolgozását és önálló feladatokat is tartalmazza / megfigyelés, saját élmény, szakirodalom-feldolgozás/. A technikák elsajátításához lehet kérni egy alkalom videókonferencia-lehetőséget. Minden anyagrésznél és a záró dolgozatnál van visszajelzés, konzultációs lehetőség. A feladatlapok kidolgozása / 6 db/ és visszaküldése 100 %-ban kötelező.
A képzés saját csoport vezetéséről szóló írásos beszámolóval zárul, megadott szempontok szerint. 4 csoport-alkalom dokumentálása szükséges, ehhez minimum 2, maximum 4 konzultációs lehetőség igénybevevése kötelező, a Tanúsítvány a módszer önálló alkalmazására ad képesítést saját munkakörön belül.

Az előírt tartalmi követelmények:
A képzés témái:
1. A szorongásról- tünetek, elméletek, rendszerszemlélet, kognitív megközelítés
2. A csoport szervezése, technikai kérdések, eszközök, szülőkkel folytatott munka
3. A csoportfolyamat bemutatása- a teljes folyamat globális áttekintése prezentáció és táblázat segítségével
4. Az alkalmazott technikák hatásmechanizmusa és gyakorlati felhasználása
5. A csoportfolyamat 10 alkalmának áttekintése, az alkalmakhoz kapcsolódó szimbólumok mentén
6. Csoportvezető személyisége, vezetési stílusa, hatótényezői, jegyzőkönyv-vezetés, megfigyelési szempontok, ellenállás kezelése

Minden témához tartozik egy feladatlap, melyben az ellenőrző kérdések a tananyaggal kapcsolatosak, ennek feldolgozását segítik.
Az önálló feladatok a személyes aktivitást és bevonódást célozzák.
Ezek :
megfigyelések, és a tapasztalatok összefoglalása,
technikák saját élményű kipróbálása, önismereti feladatok, és ennek tapasztalatai,
szakirodalom-feldolgozás.
Konzultációs lehetőség a tananyag elsajátításának szakaszában
A feladatlapokat az adott tananyag megérkezése után két héttel várom visszaküldeni emailben, csatolva, a kidolgozott feladatokkal, névvel, dátummal. Mind a hat feladatlapon lesz lehetőség információt kérni, kérdést feltenni, saját megjegyzéseket eljuttatni a képzés vezetőjéhez.
Mindegyik beérkezett feladatlapra reagálok, / egy héten belül/. Az elvégzett feladatra adok visszajelzést, szükség esetén segítséget, korrekciós javaslatot, ha van kérdés, arra válaszolok.
Mind a hat feladatlap kidolgozása és visszaküldése / névvel, dátummal/ kötelező, ez egyben a program teljesítését is igazolja, a jelenléti ívet helyettesítve.
KONZULENSI ÉRTÉKELÉS-SZEMPONTOK
A mindegyik témakörhöz tartozó , konzulensnek visszaküldött ellenőrző feladatok esetében értékelési szempont az adott tananyag feldolgozásának pontossága, korrektsége, részletessége.
Az önálló feladat három témakörben mérik fel a szerzett tudást:
1.a megfigyelési feladatoknál értékelési szempont az alaposság, részletesség, empatikus hozzáállás, a tanultak ismeretében helyes összefüggések megfogalmazása
2. a saját élményű feladatoknál értékelési szempont a részletes és alapos önmegfigyelés, és érzékeny következtetések levonása
3. a témához tartozó szakirodalom-feldolgozásnál fontos a pontosság, részletesség, és a lényegi összefüggések megragadásának képessége.
A záró-dolgozat elkészítéséhez minimum 2 , maximum 4 konzultáció vehető igénybe. Itt értékelési szempont a tanultak helyes alkalmazása, a megfigyelések pontossága, érzékenysége, rugalmasság, kreativitás.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Záródolgozat

4-6 fős gyerekcsoporttal szükséges a tanult módszerrel egy csoport-folyamatot vezetni, az elmélet anyag elsajátítása után, a szülőkkel való munkával együtt. Legalább 4 alkalom legyen, megfelelően dokumentálva: / szülőktől szerzett információk, gyerek szerepei, változása, fotók./
Tartalmi követelmények
A dolgozat tartalmazza a tanult tematika bemutatását, a szülőkkel végzett munka leírását. A csoportfolyamatot szükséges az alkotásokról készített fotókkal bemutatni. Egy választott gyerek követése, szorongásának feltételezett okai, változása, szerepei, szimbólumai. A végén egy rövid személyes gondolatmenet, hogy hogy élte meg a csoportvezető a munkát, melyeket érzett erősségének, problémáinak.
Formai követelmények
A dolgozat legyen címlappal kidolgozva / név, képzés neve, ideje, dolgozat címe, szerző elérhetősége/. Terjedelem 6-14 oldal, World formátumban, 12-es betűméret. Szerepeljenek benne a fotók, és a téma megfelelően legyen tagolva, kiemelésekkel, aláhúzásokkal. Figyeljünk a titoktartás követelményeire, a gyerekek fotói ne szerepeljenek, a nevek legyenek megváltoztatva.
Időbeosztás, határidő
A képzés kezdetétől fogva érdemes gondolatban foglalkozni a saját csoport vezetésével: kikkel, hol tudjuk majd csinálni, eszközök beszerzését már előbb elkezdhetjük, szülők motiválása is javasolt.
A tényleges csoportmunkát azonban csak az elméleti ismeretek birtokában lehet elkezdeni, a harmadik hónap után / december, május ./ Egy 4 alkalmas folyamat egy hónap alatt lezajlik, így marad még idő a megírásra, illetve ennek esetleges korrekciójára.
A dolgozat végleges beadása a képzés végén, az utolsó hónapban / január, június/ lehetséges.
A dolgozat elkészítéséhez igénybevehető 4 konzultációs lehetőség, ebből két lehetőség igénybevétele kötelező.
Értékelés szempontjai: tanult elméleti ismeretekre támaszkodó gyakrolati program megvalósítása, a technikák és szimbólumok ismerete, hatékony vezetői hozzálllás, a módszer alapelveivel azonosulva. Érzékenység, empátia, kreativitás, jó kommunikációs készség a szülők felé.


A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, óvodapedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus; nem szükséges.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig: Olyan kollégák jelentkezését várom, akik jelenleg napi szinten aktívan dolgoznak gyerekekkel, GYES-en, GYED-en levő kollégák nem jelentkezhetnek.
Szükséges feltétel továbbá a felhasználó szintű informatikai ismeretek / World, Internet/, és internet-hozzáférés, webkamera használata.

Javasolt munkakörök:
Óvodapedagógus, Tanító, Gyógypedagógus, Logopédus, Pszichológus, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
nem jellemző

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem számít bele

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: távoktatási program, egyéni időbeosztás, kölcsönösen egyeztetett online konzultációk

Részvételi díj összege:
– Minimum: 80000 Ft
– Maximum: 120000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: saját csoport vezetéséhez szükséges eszközök

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.