Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése a legújabb tanítási-tanulási módszerekkel

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/116/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 05. 29.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A program célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg és próbálják ki
- az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás képesség fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszereket

Szerezzenek ismereteket:
- a tanári szerepről
- a tudatos tanulásról
- a felhasználható kompetencia alapú tudásról.

Tudatosan ismerjék fel:
- a mérések oktatási gyakorlatba történő beépítésében rejlő lehetőségeket és az abban szereplő olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás feladatsorok célját és tartalmi jellegét.
- További cél a pedagógusok szemléletformálása, szemléletváltásuk elősegítése, mely tanítási gyakorlatuk megújítására ösztönzi őket.
A program célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg
• az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás képesség fejlesztését segítő legújabb tanítási-tanulási módszereket
• az országos szövegértés kompetenciamérések feladatszinten elemzett eredményei visszacsatolásának és intézményi hasznosításának lehetőségeit
• az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi kereteit.

Sajátítsanak el olyan tanítási-tanulási módszereket, amelyek segítségével képessé válnak
• a diákok olvasási, szövegértési és szövegalkotási problémáit (akadályait) azok típusát, mértékét, beazonosítani
• a diákok olvasási, szövegértési és szövegalkotási problémáira fejlesztési tervet készíteni – egyéni, csoportos szinten.

Szerezzen ismereteket:
• az eredményes anyanyelvi kommunikációról
• a tudatos tanulásról.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A tanulás alapfeltétele a helyes olvasástechnika, az adott szöveg megértése. Az iskolában a tanulók szövegértési képessége meghatározza az iskolarendszer hatékonyságát. Az olvasás, szövegértés, majd a mindezeket követő szövegalkotás befolyással van a társadalmi-kulturális folyamatokban való részvétel lehetőségeire, a munka világában történő elhelyezkedésre és helytállásra, ami kihat a magánélet sikereire is. A munka világában a tudás és az ismeretek mellett a képességek, készségek megléte egyre fontosabbá vált. A képzés az oktatás hatékonyságának növelését tűzte ki célul. A bemutatott módszerek bármilyen életkorú tanulók esetében, bármely tantárgyban alkalmazva segítik a szövegértési és szövegalkotási valamint az olvasástechnika képesség fejlesztését.
A program célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg
• az országos szövegértés mérések(OKM) feladatszinten elemzett eredményei visszacsatolásának és intézményi hasznosításának lehetőségeit
• az olvasás-szövegértés online diagnosztikus értékelésének tartalmi kereteit.
Továbbá a képzés során sajátítsanak el olyan tanítási-tanulási módszereket, amelyek segítségével képessé válnak
• a diákok olvasási, szövegértési és szövegalkotási problémáit (akadályait) azok típusát, mértékét, beazonosítani, majd azokra
fejlesztési tervet készíteni – egyéni és csoportos szinten egyaránt.
A képzés 13 óra elméletből és 17 óra gyakorlatból tevődik össze.
A munkaformák közül: a frontális előadások, a csoportmunkák és az interaktív párbeszéd váltják egymást.
A képzés befejezése után a résztvevőknek el kell készíteniük egy záródolgozatot.
Feladat: Írásban kidolgozott, minimum 8- maximum 15 feladatból álló, olvasást, szövegértést, szövegalkotást fejlesztő feladatsor összeállítása a továbbképzés során elsajátított legújabb tanítási-tanulási technikák, eljárások felhasználásával.
Ezen fejlesztő feladatokhoz óraterv részlet kidolgozása a tanfolyamon tanult korszerű tanítási-tanulási módszerek alkalmazásával.
Formai követelmény: Times New Román 12 betűméret, 1.0 sortávolság
1.Az olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség a nemzetközi és a hazai mérési eredmények tükrében
2. Tudáskoncepciók, a tudásfelfogás változatai
3. Olvasás és szövegértés a digitális médiumban
4.Az olvasás-szövegértés diszciplináris dimenziójának online diagnosztikus értékelése
5.Olvasás-szövegértés: szövegtípusok, gondolkodási műveletek mátrixa
6.Korszerű módszerek, technikák
7.A szövegértési képesség fejlesztése különböző szövegtípusokkal
8.Szövegalkotási képesség fejlesztése

Az elbírálás/értékelés szempontjai:
• a kidolgozott feladatsor/alkalmazott módszer megfelel-e az olvasás, szövegértés, szövegalkotás fejlesztési céljának
• mennyire hatékonyan segíti a választott gondolkodási műveletek elsajátítását
• épít-e az országos anyanyelvi mérés (OKM) feladatszintű elemzésekor megismert mérési eredményekre
• a képzésen tanult legújabb tanítási-tanulási módszereket mennyire szakszerűen alkalmazza egyéni és csoportos szinten.
Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A záródolgozat értékelése a tanfolyam befejezését követő 14. napig
Minősítés:
51% alatt: nem felelt meg
51%-100 % között: megfelelt

A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 80%-án való részvétel és az írásbeli feladat határidőre történő benyújtása.

Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények, konkrét ismeretek, amelyeket a részvevőknek el kell sajátítaniuk; jártasságok, készségek, képességek, amelyeknek a birtokába kell jutniuk; tudás, kompetencia, amellyel rendelkezniük kell

A tanfolyam végén a résztvevő:
- tudja elemezni és értékelni a kompetenciamérések eredményeit
- ismerje a „hozzáadott pedagógiai érték” fogalmát és tudja értelmezni azt a mérések tükrében
- legyen képes a kompetenciamérés eredményeinek feladatszintű elemzésére
- tudjon szövegértést, szövegalkotást fejlesztő feladatsorokat, óraterv részleteket összeállítani
- ismerje azokat a feladatmegoldó stratégiákat, tanulási eljárásokat, technikákat, amelyek segítségével fejleszthető a tanulók szövegértési és szövegalkotási képessége
- tudja ezeket az eljárásokat tudatosan használni a nevelés-oktatás folyamatában
- legyen képes a szövegértési kompetenciák fejlesztéséhez szükséges változatos tevékenységi formák, tanulási módszerek alkalmazására.
- ismerje az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás képesség fejlesztését segítő korszerű tanítási-tanulási módszereket

Az ismeretek számonkérésének módja:
A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása
Feladat:
Írásban kidolgozott, 8-10 feladatból álló, szövegértést, szövegalkotást fejlesztő feladatsor összeállítása a képzés során elsajátított tanulási technikák, eljárások felhasználásával. Ezen fejlesztő feladatokhoz óraterv részlet kidolgozása a tanfolyamon tanult korszerű tanítási módszerek alkalmazásával.
Az elbírálás/értékelés szempontjai:
- a kidolgozott feladatsor/alkalmazott módszer megfelel-e a szövegértési kompetencia fejlesztési céljának,
- épít-e a kompetenciamérés feladatszintű elemzésekor megismert mérési eredményekre,
- és hatékonyan segíti-e a választott gondolkodási műveletek elsajátítását.
Az elkészítés határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A záródolgozat értékelése a tanfolyam befejezését követő 14. napig
Minősítés: megfelelt, illetve nem felelt meg.
Minősítés:
51% alatt: nem felelt meg
51%-100 % között: megfelelt

A tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés 80%-án való részvétel és az írásbeli feladat határidőre történő benyújtása.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; nincs megkötés; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: nem számítható be szakvizsgába

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon, a résztvevők igényeinek megfelelően.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Találatok száma: 1
HelyszínCímSzervezés dátuma
Igény szerint, jelentkezők függvényében. 6500 Baja, Március 15. sétány 4. 2024.05.24  - 2024.05.26

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2019 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.