Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Megküzdési képesség fejlesztése (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

Szervező neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 12/18/2019
Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 02. 05.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők a fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei. A társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket sajátítsanak el. Ismerkedjenek meg a megoldásköz-pontú szemlélettel, mely nem a problémákra, hanem a megoldásokra helyezi a hangsúlyt.
Legyenek tisztában a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerekkel és a konstruktív pedagógia módszertani alapjaival.
A továbbképzés további célja, hogy a résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Ismerjék fel és tudják mobilizálni a személyiségükben rejlő és szociális erőforrásokat, ezáltal fejlődjenek megküzdési képességeik.
A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak. A továbbképzés során bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket is sajátítsanak el a pedagógusok, hogy a megküzdési képesség fejlesztését integrálni tudják nevelési gyakorlatukba. Ismerkedjenek meg a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a fiatalok megküzdési képességének fejlesztésére. A résztvevők megismerkednek a megoldásközpontú szemlélettel, mely nem a problémákra helyezi a hangsúlyt. A gyakorlatok során megélt tapasztalatokból vonják le a tanulságokat, megismerik megküzdési stratégiáikat, ezáltal bővítik a fiatalok problémamegoldását fejlesztő eszköztárukat. A résztvevők megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, és ismerjék fel azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a problémák leküzdéséhez, hogy a fiatalokkal felismertessék, milyen erősségeik vannak, amelyekre támaszkodhatnak. A társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszerek elsajátításával személyes hatékonyságuk erősödik, fejlődik asszertív problémamegoldó képességük.
A továbbképzés elméleti részében (4 óra) a témához kapcsolódó alapismeretekről hallhatnak, a fiatalok reziliencia képességének fejlesztését segítő eszközökre koncentrálva. Képessé válnak a fiatalok infokommunikációs szocializációjából eredő különbségek megértésére, megismerkednek a fiatalokat kiemelten fenyegető veszélyekkel, a biztonságuk megőrzésével kapcsolatos információkat kapnak, amelyeket csoportfeladatok és szituációs játékok erősítenek meg. A gyakorlati foglalkozások (26 óra) célja, hogy alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, és a megküzdési képesség fejlesztését integrálni tudják tanítási gyakorlatukba.
A továbbképzés végét követő 15 napon belül a fiatalok reziliencia képességét fejlesztő óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben, mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.Tanúsítványra jogosult, aki részt vesz a 30 kontakt óra 90%-án, határidőre beadja az óratervét, amelyre legalább megfelelt minősítést kap.

Az előírt tartalmi követelmények:
• Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési tevékenysége során.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthe-tők a fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei, erősíthető rezilienciája.
• Ismerjen és legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének, a tolerancia, a másság elfogadásának és megerősítésének fejlesztését célzó módszereket.
• Ismerje meg a megoldásközpontú szemléletet.
• Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
• Ismerje az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjait a Z generációba tartozó fiataloknál, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
• Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyeket beépíthet a pedagógiai folyamatba.
• Ismerje a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzés és a megküzdési képesség fejlesztésének integrálásába mindennapi pedagógiai gyakorlatába.

Az ismeretek számonkérésének módja:
A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy a Z generációs fiatalok reziliencia képességét fejlesztő részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:

• szakkifejezések használata;
• szakmai kommunikáció minősége;
• kritikus gondolkodás megjelenítése;
• a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Tanító, bármely szakos általános iskolai tanár, pszichológus, könyvtáros, fejlesztő pedagógus.; Okleveles tanító, okleveles általános és középiskolai tanár, okleveles könyvtáros, okleveles pszichológus, okleveles szociálpedagógus, okleveles fejlesztő pedagógus..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható be.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Délelőtt, délután, pihenőnapokon.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2021 Letöltés
Minőségbiztosítási összefoglaló 2022 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.