Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának és nevelésének eszközei- különös tekintettel a speciális fejlődésű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/143/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg:
-az integráltan nevelt – oktatott, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló neveléséhez és oktatásához szükséges elméletet és gyakorlatot,
- a tanulási nehézségek és a részképességek hiányosságainak felismerését, a problémás gyermek fejlesztésére vonatkozó módszertant,
- az átlagtól eltérő tanulók sajátosságait és fejleszthetőségük lehetőségeit,
-a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelésének – oktatásának – képzésének alapvető módszertanát,
-a tanuláshoz való viszony formálásának módszereit, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztési lehetőségeit.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A speciális pedagógiai ismeretekkel nem rendelkező pedagógusok számára a képzés rendkívül gazdag elméleti és gyakorlati tudást kíván nyújtani az integráltan nevelt – oktatott, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókról, a pedagógusok munkájának eredményesebbé tétele érdekében.

A pedagógusok és a szakemberek véleménye alapján a köznevelési intézményekbe járó tanulók körében, az elmúlt évben, egyre több a speciális fejlődésű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló.

A képzés során a résztvevők
• ismereteket szerezhetnek a tanulási nehézségek, a részképességek hiányosságainak felismerésére, a problémás gyermek fejlesztésére vonatkozóan
• komplex elméleti és gyakorlati ismereteket kaphatnak az átlagtól eltérő tanulók sajátosságairól és fejleszthetőségük lehetőségeiről
• a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléséhez – oktatásához – képzéséhez alapvető módszertani ismereteket kaphatnak
• megismerhetik a tanuláshoz való viszony formálásának hatékony módszereit, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését.

Továbbá a tanfolyamon résztvevők megismerik a tanulók speciális pedagógiai, pszichológiai terápiájával foglalkozó szakemberek tevékenységét (fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, pályaválasztási tanácsadó, szociális munkás, pszichológus, stb.) és a szakmai-, a szakszolgálati intézményekkel való együttműködés formáit, módját.

A képzés 21 óra elméletből és 9 óra gyakorlatból tevődik össze.

A képzés során a résztvevők megfelelő technikával támogatott magas szakmai színvonalú előadásokat hallgathatnak meg és eseteket tanulmányozhatnak az előadó által biztosított saját gyakorlatból.Továbbá csoportmunkában dolgozhatják fel az elméleti anyagot és ismerjetik meg a tanulást, beilleszkedést zavaró tényezőket. A képzés során a résztvevők naprakész információt kapnak a a speciális fejlődésű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai támogatását szolgáló jogszabályokról, rendszerekről.

A képzés tematikája:

• A pszichikus funkciók fejlődése, működése, működési zavarai
• A gondolkodási műveletek, fázisok fejlődéséről, működéséről, működési zavarairól
• A gondolkodás fajtái
• A speciális fejlődésű gyermek
• Tanulási nehézség
• A diszlexia
• A diszgráfia
• A diszkalkulia
• A tanulási nehézséggel küzdő tanulók bánásmódjának pedagógiája, pszichológiája.
• Figyelemzavar
• Magatartási nehézség
• Hiperaktivitás
• Beilleszkedési nehézség
• A serdülőkor
• A tanulás sajátos nevelési igényű tanulóknál
• A speciális fejlődésű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai támogatását szolgáló jogszabályok.

A Tanúsítvány kiadásának a feltétele:

1. A tanfolyam utolsó foglalkozását követően teszt kitöltése (ami elméletből és gyakorlati elemből tevődik össze).

2.Esettanulmány készítése elemzéssel, értékeléssel az adott témakörből.
Értékelési szempontok:
- az esettanulmány jogszabályi, szakmai helytállósága, megfelelőségének minősége
- az elsajátított ismeretek interiorizációjának mértéke
- az esettanulmány elemző, értékelő részének adekvátsága, szakszerűsége
- a problémamegoldás szakszerűsége
- a dokumentum formai minősége.(Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság)
Az előírt tartalmi követelmények:
A tanfolyam végére a résztvevők:
• tudják definiálni és értelmezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségeket, és az azokat előidéző okokat,
• legyenek képesek felismerni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség tüneteit,
• tudják, hogy az általuk megtapasztalt tünetek esetén mi a teendőjük, milyen eljárást kell követniük,
• rendelkezzenek biztos, témaadekvát jogszabályismerettel,
• ismerjék a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését végző szakemberek (fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus, stb.) munkájának jellemzőit,
• ismerjék a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelésének – oktatásának – képzésének módszertanát (pedagógiai eljárások, módszerek, eszközök vonatkozásában.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1.) A tanfolyam utolsó foglalkozását követően teszt kitöltése (ami elméletből és gyakorlati elemből tevődik össze).
Minősítése:
- 0- 50% között nem felelt meg,
- 51-100% között megfelelt.

2.) Esettanulmány készítése elemzéssel, értékeléssel az adott témakörből.
Értékelési szempontok:
- az esettanulmány jogszabályi, szakmai helytállósága, megfelelőségének minősége,
- az elsajátított ismeretek interiorizációjának mértéke,
- az esettanulmány elemző, értékelő részének adekvátsága, szakszerűsége,
- a problémamegoldás szakszerűsége,
- a dokumentum formai minősége.(Times New Roman 12 betűméret, 1.0 sortávolság)
minimum 3, maximum 10 A/4 oldal terjedelem.
Minősítés: megfelelt, nem felelt meg.

Esettanulmány elkészítésének határideje: a tanfolyam zárását követő 8. napig
A esettanulmány értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. napig.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely; pedagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Szakoktató, gyakorlati oktató
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem számít bele a szakvizsgába.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután, pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.