Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: Művészetoktatás – az élménypedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás eszközök alkalmazásával.

Szervező neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000307/2014
Alapítási engedély szám: 12/141/2019
Alapító neve: Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2024. 07. 02.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A képzésben résztvevők ismerjék meg, hogy hogyan alkalmazhatóak a művészeti nevelés során az alábbi módszerek:
• élménypedagógia
• kooperatív csoportmunka
• projektmódszer.
A résztvevők felkészítése arra, hogy váljanak képessé
• multimédiás használati eszközöket alkalmazni a művészeti nevelés során • a művészet eszközeivel támogatni a tanulókat személyiségfejlődésükben.

A résztvevők ismerjenek meg jó gyakorlatokat, ami válaszokat ad arra, hogy a gyermeki alkotásokon keresztül hogyan valósítható meg a művészet eszközeivel a tanulók személyiségének, gondolkodási és együttműködési képességének, szociális kompetenciájának, kutató munkára nevelésének, valamint toleranciára, együttműködésre, feladatvállalásra történő nevelése.
A művészeteket oktató pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A képzés a művészetoktatást végző pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítását tűzte ki célul. Válaszokat kínál a résztvevőknek arra vonatkozóan, hogy a gyermeki alkotásokon keresztül hogyan valósítható meg a művészet eszközeivel a tanulók személyiségének, gondolkodási képességének, együttműködési, szociális képességének, kutató munkára nevelésének, valamint toleranciára, együttműködésre, feladatvállalásra történő nevelése. A művészetoktatás, művészetpedagógia valamennyi ágazatának közös vonása a gyakorlat- és tevékenységközpontúság. Az egyes művészetek formakincsének, kifejezésmódjának játékos élményszerzésen keresztüli elsajátítása a készség és mindezeken keresztül a személyiségfejlesztés leginkább örömteli módja.

A képzésen résztvevők betekintést nyerhetnek a művészetoktatás gyakorlati módszertanába az élménypedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás használati eszközök alkalmazásán keresztül. Megismerhetnek hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat, melynek segítségével a későbbiekben támogatni tudják tanulóikat személyiségük és művészeti kultúrájuk fejlődésében.
Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el arra vonatkozóan, hogy a művészeti oktatást hogyan valósíthatják meg saját intézetükben változatos módszertani eszközök alkalmazásával.
Megismerkedhetnek a művészeti oktatás megvalósulását segítő tevékenységközpontú élményszerű tanítással, az élménypedagógia módszertanával, a kooperatív csoportmunkával és projektmódszerrel, melyek tanórai és tanórán kívüli keretek között is alkalmazhatóak.
A képzés elméleti példákat és gyakorlati módszereket ad arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet multimédiás használati eszközök által gazdagított művészetoktatást megvalósító élményszerű foglalkozásokat tartani, virtuális múzeumokat látogatni és azok digitális anyagait a tananyagba kreatívan beilleszteni.
A képzés változatos módszertani eszközökkel (18 óra elmélet és 12 óra gyakorlat): csoportmunka, élményszerű tanulás, virtuális barangolás, filmnézés, IKT eszközök és szoftverek kipróbálása és alkalmazása törekszik a képzés anyagának maximális átadására.

A képzés az alábbi 4 főbb tartalmi elemből tevődik össze:
- Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel
- Kooperatív technika alkalmazása a művészetoktatásban
- Projektmódszer alkalmazása a művészetoktatásban
- Az élménypedagógia alkalmazásának lehetősége a művészetoktatásban
A tanúsítvány kiadásának a feltétele a képzés 90%-án való részvétel, valamint záródolgozat készítése.
Feladat: Záródolgozat készítése
Művészetoktatást segítő 1 db. foglalkozás (tanóra) vázlatának a kidolgozása az alábbi módszerek egyikére épülve:
• élménypedagógia
• kooperatív csoportmunka
• projektmódszer
A művészetoktatást segítő 1 db. foglalkozás multimédiás használati eszköz/ök alkalmazását is tartalmazza a tanórán.


Az előírt tartalmi követelmények:
A továbbképzés végére a résztvevő ismerje, hogy hogyan alkalmazhatóak a művészeti nevelés során az alábbi módszerek:
• élménypedagógia
• kooperatív csoportmunka
• projektmódszer.
A továbbképzés végére a résztvevő legyen képes a művészeti nevelés során
• multimédiás használati eszközöket alkalmazni
• a művészet eszközeivel támogatni a tanulók személyiségfejlődését.
A továbbképzés végére a résztvevő ismerjen jó gyakorlatokat, ami válaszokat ad arra, hogy:
- a gyermeki alkotásokon keresztül hogyan valósítható meg a művészet eszközeivel a tanulók személyiségének, gondolkodási képességének, együttműködési képességének, szociális kompetenciájának, kutató munkára nevelésének, valamint toleranciára, együttműködésre, feladatvállalásra történő nevelése.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Feladat: Záródolgozat készítése
Művészetoktatást segítő 1 db. foglalkozás (tanóra) vázlatának a kidolgozása az alábbi módszerek egyikére épülve:
• élménypedagógia
• kooperatív csoportmunka
• projektmódszer .
A művészetoktatást segítő 1 db. foglalkozás multimédiás használati eszköz/ök alkalmazását is tartalmazza a tanórán. A záródolgozat terjedelme: minimum 4 maximum 8 A/4 oldal, Times New Roman 12-es betűméret 1,0 sortávolság
Az értékelés szempontjai:
• a művészetoktatást segítő foglalkozás (tanóra) vázlatának kidolgozottsága
• a választott multimédiás eszközök relevanciája
• a tanulók személyiségfejlődésének támogatása a művészet eszközei által
Minősítés:
51% alatt: nem felelt meg
51%-100 % között: megfelelt
Záródolgozat benyújtási ideje: a tanfolyam befejezését követő 8. munkanapig.
Záródolgozat értékelése: a tanfolyam befejezését követő 14. munkanapig.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Pedagógus diplomával rendelkező, a köznevelés területén dolgozó szakemberek, okleveles pedagógusok, tanítók..
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: A szakvizsgába nem számítható bele.

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: délelőtt, délután,pihenőnapokon stb.

Részvételi díj összege:
– Minimum: 50000 Ft
– Maximum: 100000 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási költség

A továbbképzés helyszíne(i):

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Nincs találat.

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.