Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A tehetség felismerése és gondozása az iskolában

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 575/158/2017
Alapító neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 10. 17.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tehetséges és a tehetséges alulteljesítő tanulók jellemzőinek felismerését támogató módszereket, a közöttük való választás szempontjait, azok szakszerű alkalmazását. Megismerjék a tehetségprogramok különféle elemeit és azok megválasztásának szempontjait, az iskolai tehetségfelismerést érintő döntéshozatal folyamatát és eredményes kommunikációját.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A köznevelési törvényben megjelent a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között a kiemelten tehetséges gyermek/tanuló is. Az eredményes munkához a tehetséggondozó szakemberek és pedagógusok számára új szempontú, a gyakorlati szükségleteket is figyelembe vevő képzést kínálunk. A tehetséges tanulók szükségleteire irányuló iskolai nevelés kialakításának egyik fontos pillére a tehetségek megbízható eljárásokkal történő felismerése, azonosítása, a másik pillér pedig a felismert tehetség számára a megfelelő fejlesztő programok biztosítása. A tehetségek felismerését és gondozását célul kitűző továbbképzés az objektivitásra törekvő mérőeszközök sokféleségével és használatuk lehetőségeivel ismerteti meg a résztvevőket, különös hangsúlyt helyezve arra, hogy a tehetségazonosításnak össze kell kapcsolódnia egy széleskörű programkínálattal, mert az ilyen programokban történő tanulói részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.
A képzés tartalma hat tematikai egységből épül fel:
1. A mérés jelentősége a tehetségfelismerésben, a képességtesztek alkalmazásának céljai és feltételei
2. Tehetségfelismerés teljesítmények alapján, képesség és teljesítmény közötti különbségek, alulteljesítés
3. Megfigyelési tapasztalatokra és viselkedési skálákra támaszkodó tehetségészlelés
4. Tehetségfejlesztő programok: csoportszervezési eljárások és gyorsítás
5. Gazdagító és differenciáló programok, tehetségfejlesztés hazai környezetben
6. Az iskolai tehetségfelismerést érintő döntéshozatal folyamata, a fejlesztésre vonatkozó jogosultság kommunikációja
A továbbképzési program döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és kiscsoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére épít. A két trénerrel/oktatóval vezetett továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg az objektivitáson alapuló tehetségfelismerés szaktudományos fogalomrendszerét, mérőeszközeit, azok minőségi kritériumait és feltételekhez kötött használatát, az így kialakított információs bázisra épülő döntéshozatalt, valamint a tehetségek szükségleteihez illeszkedő fejlesztő programok sokféleségét. Egy-egy tematikai egység jellemzően 1 óra elméletet, 3 óra terjedelemben tapasztalati tanulásra építő gyakorlatokat és 1 óra esetmegbeszélést tartalmaz. A képzés specialitása, hogy minden tematikai egység feldolgozása két képző vezetésével valósul meg.
A képzés során az elméleti ismeretek írásos ellenőrzése két alkalommal történik, a képzés 3. és 6. tematikai egységének végén, feleletválasztásos teszt formájában. Mindkét esetben a teljesítmény elvárt szintje 75%.
Az ismeretek alkalmazásszintű elsajátításáról és a kompetenciák kialakulásáról a képzést záró esettanulmányi záródolgozat révén adnak számot a résztvevők, melyet a képzést követően két héten belül elektronikus úton .pdf formában küldenek be a megadott címre. A záró esettanulmány megfelelt minősítést kap, amennyiben eleget tesz a minimális terjedelmi követelményeknek (6 ezer karakter szóközökkel), valamint megfelel a képző által közreadott szempontoknak.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: a) a foglalkozások 90%-án történő részvétel; b) a két feleletválasztásos teszt, valamint a záró esettanulmányi záródolgozat „megfelelt” kritérium szinten történő teljesítése.

Az előírt tartalmi követelmények:
a) A továbbképzésen résztvevők ismerik a mérés jelentőségét a tehetségfelismerésben, tisztában vannak a képességtesztek céljával és megvalósulásuk feltételeivel.
b) Képesek tehetségfelismerésre teljesítmények alapján, és felismerik a képesség és teljesítmény közötti különbségeket, az alulteljesítés okait.
c) Képesek megfigyelési tapasztalatokra és viselkedési skálákra támaszkodó tehetségészlelésre.
d) Ismerik a különböző tehetségfejlesztő programokat, azok elemeit, csoportszervezési eljárásokat és a gyorsítást.
e) Ismerik a gazdagító és differenciáló programokat.
f) Tisztában vannak az iskolai tehetségfelismerést érintő döntéshozatal folyamatával, és képesek a fejlesztésre vonatkozó jogosultság eredményes kommunikációjára.

Az ismeretek számonkérésének módja:
1. Elméleti tudást ellenőrző feladatsor (2 alkalommal)
A résztvevők a 3. és 6. tematikai egység után egyenként kétoldalas feleletválasztásos feladatsor megoldásával adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.
Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak és elméleti ismeretek pontos és szakszerű használata.
2. Esettanulmányi záródolgozat készítése az egyéni gyakorlati feladatról (a képzés végén)
Az esettanulmány leadása a formális képzés befejezése után két héten belül történik elektronikus úton a megadott címre, pdf formátumban, melynek terjedelme minimum 6 ezer karakter szóközökkel. Az esettanulmányra a hallgatók rövid írásos értékelést kapnak. Az esettanulmány megfelelt vagy nem megfelelt minősítést kap. A megfelelt minősítés feltétele, hogy eleget tesz a minimális terjedelmi követelményeknek (6 ezer karakter szóközökkel) és megfelel az alábbi szempontoknak:
a) alkalmazza a mérésre támaszkodó tehetségfelismerés eszközeit;
b) dokumentálja a vizsgálati eredményeket, és bemutatja a kapcsolódó releváns adatokat és értékeléseket;
c) alkalmazza azokat a módszereket és eszközöket, amelyeket a hallgató a képzés során sajátított el;
d) elemzi a tanuló képességeit és szükségleteit leíró adatokat;
e) a mérési adatok elemzésével alátámaszthatóan javaslatokat tesz a tanuló fejlődését elősegítő célkitűzésekre és tehetségfejlesztő programokra;
f) használja azokat a kifejezéseket és fogalmakat, amelyek az egyéni és a környezeti erőforrások gyarapítását szolgálják.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szak.; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szakképzettség..
– megelőző szakmai gyakorlat: nevelő-oktató munkában eltöltött legalább három év szakmai gyakorlat.
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító)
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: munka- és pihenőnapokon

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.