Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer

Pedagógus-továbbképzés adatai

Skip Navigation LinksKezdőlap > Jegyzék > Keresés a jegyzékben > Pedagógus-továbbképzés adatai
Nem regisztrált felhasználó () Bejelentkezés  

A továbbképzés megnevezése: A projektpedagógia és az élménypedagógia lehetőségei a műszaki- és természettudományi szemléletformálásban, tehetséggondozásban

Szervező neve: Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: -
Alapítási engedély szám: 9/206/2018
Alapító neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

Foglalkozási órák száma: 30
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja:
A továbbképzés célja a résztvevők attitűdjének formálása és felkészítése komplex, interaktív tanulásszervezési eljárások, projektpedagógiai és élménypedagógiai módszerek alkalmazására annak érdekében, hogy a műszaki- és természettudományi szemléletformálás során a pályaorientáció célzottan megvalósulhasson. Az elsajátított ismeretek, a megismert jó gyakorlatok és informatikai alapú tehetséggondozást segítő rendszerek, és a kipróbált kísérletek adaptációjával képessé váljanak korszerű módszerekkel a képességterületre vonatkozó tehetségígéretek felismerésére, a megismert differenciálásra alkalmas módszerek alkalmazására a tehetséggondozásban.

A program tartalmának rövid ismertetése:
A természettudományok és a műszaki tudományok jelentősége a mindennapi életben megnőtt. Egyre több információ áramlik felénk ebben a témában, ezért nehéz eligazodni a valódi és az áltudományos hírek között. Ez fokozza ezen tudományágtól való idegenkedést a diákokban, szülőkben, olykor a pedagógusokban is. Mivel egyre kevesebb az érdeklődő, jól képzett természettudományos-műszaki szakember, nagy szükség van olyan hozzáértőkre, akik a meglévő természettudományi elveket, technológiákat értik, használják, és kreatívan újat is tudnak alkotni. A jelenlegi diákokból lesznek a jövő természeti-technikai-társadalmi környezetét alakító kutatói, döntéshozói, megvalósítói.
A pedagógusnak – a családi és a tágabb társadalmi környezet mellett – kiemelkedő szerepe van a természettudományok iránti pozitív attitűd kialakításában, a motivációban, a tehetségek felkutatásában, azonosításában, tehetségfejlesztésében. Ez a folyamat egy indirekt műszaki-természettudományi pályaorientáció, ahol széles tanulói körből merítve, élménypedagógiai és projektpedagógiai lehetőségek felmutatásával a legtehetségesebbeket segítjük a megfelelő kutatói, alkotói pálya felé úgy, hogy közben a kevésbé érdeklődő tanulókban is pozitív attitűdöt alakítunk ki.
A továbbképzés során e cél megvalósulása érdekében korszerű módszereket, aktivitásokat ismertetünk meg. Az elméleten, a jó gyakorlatok megismerésén és a hagyományos manuális tevékenységeken (fizikai alapú, aktív kísérletezésen) túl az informatikának is teret adunk.
Egyes ismeretek, információforrások, módszerek, eszközök, eljárások a XXI. századi modern iskolát alapozzák meg, amely a hagyományos tanterveken nyugvó tantermi frontális oktatáson túlmutatva a nem formális és informális tanulást helyezi előtérbe. Eszköznek tekintjük a tapasztalat és élmény alapú projektoktatást, a gamifikációt, az IKT eszközöket.
Lehetőség lesz a résztvevők tapasztalatainak összehasonlítására, értékelésére, érdekes és látványos kísérletek megtekintésére, kipróbálására, valódi tudományos magyarázatokra és értelmes alkalmazások megbeszélésére, olyan alkotó légkörben, ahol mindenki el meri mondani a véleményét, saját magát és a diákjait is gazdagítani tudja, függetlenül attól, hogy milyen mélységben érti és kedveli a természettudományokat.
A képzés tartalmát ezen célkitűzéseinknek megfelelően a következő főbb témákra építettük:
- a természettudományi-műszaki nevelés és tehetséggondozás kihívásai (science centerek, pályaorientáció);
- tudomány-népszerűsítés;
- projektpedagógia;
- az iskolai kísérletezés módszertana;
- IKT alapú tevékenységek;
A tanúsítvány kiadásának feltétele: részvétel a továbbképzés 90%-án, portfólió elkészítése, annak megfelelt minősítése. Ellenőrzési mód: portfólió készítése. A résztevők az egyénileg megoldott feladatok felhasználásával portfóliót készítenek amely az alábbi három részből áll:

- Egy szabadon választott témában és korosztálynak tervezett óriásprojekt tervének elkészítése. Az aktivitási javaslat a résztvevő intézményének helyzetelemzésén alapul, az intézményi infrastruktúra és egyéb objektív adottságok figyelembevételével. A minimális terjedelem 2 A4-es oldal, ábrák nélkül.
- A tanfolyam során megismert aktivitások és élménypedagógiai elemek felhasználásával 45 perces kísérleti bemutató tervezése. A tematika és a célcsoport szabadon választható, a minimális terjedelem 2 A4-es oldal, ábrák nélkül.
- IKT alapú, tanórán felhasználható kérdőíves vizsgarendszer összeállítása tetszőlegesen választott tantárgyhoz és tematikához. A szöveges feladat- és célmeghatározás minimális terjedelme 1 A4-es oldal. A tervezett IKT alapú rendszer tartalmazzon legalább 2 különböző technológiát, technológiánként 5-5 db. kérdéssel vagy feladattal.
A portfólió benyújtandó az utolsó továbbképzési nap végéig, elektronikus formában.
Az értékelés szempontjai: A megismert fogalmak pontos és szakszerű használata. A projekttervezés és az élménypedagógia megismert elemeinek használata. Természettudományos szakszerűség, korosztályi megfelelés, célcsoporthoz illeszkedés, a tanítási-tanulási folyamatba illeszthetőség, kivitelezhetőség.


Az előírt tartalmi követelmények:
a) Ismerjék a formális, nem formális, informális oktatás különbségeit, tehetséggondozási lehetőségeit.
b) Ismerjék a STEM (MTMI) alapú műszaki- és természettudományi oktatás és pályaorientáció lehetőségeit, előnyeit, korlátait, hazai és nemzetközi jó gyakorlatait.
c) Ismerjék a projektpedagógia és az élménypedagógia főbb módszereit, alkalmazási területeit, alapelveit.
d) Képessé váljanak a tehetségígéretek felismerésére és a tanultak alkalmazásával tudjanak saját pedagógiai területükhöz és intézményükhöz illeszthető természettudományi alapú, interdiszciplináris tehetségfejlesztési lehetőségeket, módszereket, és különböző léptékű projekteket megtervezni.
e) A képzés során bemutatott és kipróbált különböző projektpedagógiai és élménypedagógiai módszereket és komplex tanulásszervezési formákat formális és nem formális oktatási keretek között munkájuk során tudják alkalmazni. A képzés során elsajátított tudással képesek legyenek a műszaki- és természettudományi projektek használatával a tehetséges diákok azonosítására és fejlesztésére.
f) Legyenek képesek IKT alapú tehetségsegítő ismeretközlésre és eszközhasználatra, élmény alapú természettudományi kísérletek tervezésére, kivitelezésére, adaptálására.

Az ismeretek számonkérésének módja:
Ellenőrzési mód: portfólió készítése. A résztevők az egyénileg megoldott feladatok felhasználásával portfóliót készítenek amely az alábbi három részből áll:

- Egy szabadon választott témában és korosztálynak tervezett óriásprojekt tervének elkészítése. Az aktivitási javaslat a résztvevő intézményének helyzetelemzésén alapul, az intézményi infrastruktúra és egyéb objektív adottságok figyelembevételével. A minimális terjedelem 2 A4-es oldal, ábrák nélkül.
- A tanfolyam során megismert aktivitások és élménypedagógiai elemek felhasználásával 45 perces kísérleti bemutató tervezése. A tematika és a célcsoport szabadon választható, a minimális terjedelem 2 A4-es oldal, ábrák nélkül.
- IKT alapú, tanórán felhasználható kérdőíves vizsgarendszer összeállítása tetszőlegesen választott tantárgyhoz és tematikához. A szöveges feladat- és célmeghatározás minimális terjedelme 1 A4-es oldal. A tervezett IKT alapú rendszer tartalmazzon legalább 2 különböző technológiát, technológiánként 5-5 db. kérdéssel vagy feladattal.
A portfólió benyújtandó az utolsó továbbképzési nap végéig, elektronikus formában.
Az értékelés szempontjai: A megismert fogalmak pontos és szakszerű használata. A projekttervezés és az élménypedagógia megismert elemeinek használata. Természettudományos szakszerűség, korosztályi megfelelés, célcsoporthoz illeszkedés, a tanítási-tanulási folyamatba illeszthetőség, kivitelezhetőség.
Az A4-es oldalak formai követelménye: TimesNewRoman betűtípus, 12 pontos betűnagyság, körben 2 cm-es margók, másfeles sorköz, a bekezdések között másfeles térköz.
- A portfólió minősítése: „Nem felelt meg” vagy „Megfelelt”.

A jelentkezés feltételei:
– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári vagy tanítói munkakör betöltésére jogosító szak; Padagógus.
– megelőző szakmai gyakorlat:
– egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök:
Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus
Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):
Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nincs

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez?
nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez?
nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: hétköznap és pihenőnapon, délelőtt és délután

Részvételi díj összege:
– Minimum: 0 Ft
– Maximum: 0 Ft
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: -

A továbbképzés helyszíne(i):

Nincs találat.

Minőségbiztosítási összefoglaló:

Dokumentum 
Minőségbiztosítási összefoglaló 2020 Letöltés

Verziószám: 1.6.3 (C)2014 WSH Kft.